دانش آموختگان

دانش آموختگان

دانش آموختگان

دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی

دانش آموختگان

دانش آموختگان علوم تغذیه

دانش آموختگان

دانش آموختگان فناوری اطلاعات سلامت

دانش آموختگان

دانش آموختگان گفتار درمانی

معرفی اعضا کانون دانش آموختگان

آزاده قائینی

آزاده قائینیمسئول کانون دانش آموختگان

051-35091160 داخلی 322