معرفی معاونت آموزشی

education

امور آموزشی

آموزش مجازی

EDC

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)

استاد مشاور

مهارتکده

معرفی اعضای معاونت آموزشی

شکرالله نعمتی

شکرالله نعمتی

مدیر امور آموزشی

051-35091160 داخلی 200

دکتر علیرضا غفلتی

دکتر علیرضا غفلتی

عضو EDC
051-35091160 داخلی 331

دکتر دهری

دکتر منیره دهری

مدیر گروه علوم تغذیه

051-35091160 داخلی 312

الناز نظری

الناز نظری

کارشناس معاونت آموزشی
051-35091160 داخلی 108

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس آزمایشگاه
051-35091160 داخلی 211

مجید رزمی

مجید رزمی

کارشناس امور آموزشی

051-35091160 داخلی 202

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی

051-35091160 داخلی 201

مهناز میرزایی

مهناز میرزایی

کارشناس امور آموزشی
051-35091160 داخلی 204

نجمه حسینی

نجمه حسینی

کارشناس مهارتکده
051-35091160 داخلی 205