معرفی معاونت آموزشی

education

امور آموزشی

آموزش مجازی

EDC

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)

استاد مشاور

مهارتکده

معرفی اعضای معاونت آموزشی

الناز نظری

الناز نظری

کارشناس معاونت آموزشی

051-35091160 داخلی 108

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس گروه‌ها

051-35091160 داخلی 211

مجید رزمی

مجید رزمی

کارشناس امور آموزشی گروه علوم تغذیه و HIT

051-35091160 داخلی 202

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی و کنترل کیفی

051-35091160 داخلی 201

مهناز میرزایی

مهناز میرزایی

کارشناس امور آموزشی

051-35091160 داخلی 204

دکتر سپیده حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

مدیر مهارتکده
051-35091160 داخلی 212

نجمه حسینی

نجمه حسینی

کارشناس مهارتکده
051-35091160 داخلی 205