معاونت آموزشی

 معاونت آموزشی

education

امور آموزشی

اموزش مجازی

آموزش مجازی

EDC

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

استاد مشاور

اساتید مشاور

معرفی معاونت آموزشی

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

جانشین مدیر آموزش

051-35091160 داخلی 201

مجید رزمی

مجید رزمی

 کارشناس آموزش

051-35091160 داخلی 202

معصومه رستم زاده

معصومه رستم زاده

کارشناس مرکز آموزش مهارتی و آموزش مداوم
051-35091160 داخلی 204

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس آموزشی گروه ها
051-35091160 داخلی 211