معاونت آموزشی

 معاونت آموزشی

education

امور آموزشی

اموزش مجازی

آموزش مجازی

EDC

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

استاد مشاور

اساتید مشاور

معرفی معاونت آموزشی

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی

051-35091160 داخلی 201

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس گروه های آموزشی
051-35091160 داخلی 211

معصومه رستم زاده

معصومه رستم زاده

کارشناس مرکز آموزش مهارتی و آموزش مداوم
051-35091160 داخلی 204