معاونت آموزشی

 معاونت آموزشی

education

امور آموزشی

آموزش مجازی

آموزش مجازی

EDC

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)

استاد مشاور

اساتید مشاور

معرفی معاونت آموزشی

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی گروه علوم آزمایشگاهی و کنترل کیفی

051-35091160 داخلی 201

مجید رزمی

مجید رزمی

کارشناس امور آموزشی گروه علوم تغذیه و HIT
051-35091160 داخلی 204

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس گروه‌ها
051-35091160 داخلی 211

الناز نظری

الناز نظری

کارشناس معاونت آموزشی
051-35091160 داخلی 202