معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری

آشنایی بیشتر با خدمات و اقدامات پژوهشی

سامانه نوپاسامانه نوپا

سامانه نوپا

مشاهده
مجلاتمجلات

مجلات

مشاهده
کتابخانهکتابخانه

کتابخانه

مشاهده
انتشاراتانتشارات

انتشارات

مشاهده
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

طرح های پژوهشی

اطلاعات بیشتر

معرفی معاونت پژوهشی

گلسا خواجه نظام

گلسا خواجه نظامکارشناس پژوهش و فناوری

051-35091160 داخلی 341

دکتر فاطمه واحدیسردبیر ژورنال RBMB

051-35091160

پژوهش و کارآفرینی

استارتاپ

استارتاپ های حوزه سلامت

شتابدهنده

شتابدهنده های حوزه سلامت

فرصت شغلی

معرفی فرصت های شغلی

فراخوان ایده های برتر

افیلیشن فارسی

گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه فناوری اطلاعات سلامت، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران

افیلیشن انگلیسی

Department of Medical Laboratory Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Nutrition Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Health Information Technology, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran

پایگاه های استنادی
منابع رایگان برای دانلود مقالات به زبان انگلیسی و فارسی