مدیریت پژوهش و فناوری

مدیریت پژوهش و فناوری

آشنایی بیشتر با خدمات و اقدامات پژوهشی

سامانه نوپاسامانه نوپا

فرم ها و آئین نامه های پژوهشی

مشاهده
مجلاتمجلات

مجلات و انتشارات

مشاهده
کتابخانهکتابخانه

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

مشاهده
انتشاراتانتشارات

پایگاه های علمی و استنادی

مشاهده
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

طرح های پژوهشی

اطلاعات بیشتر

معرفی مدیریت پژوهشی

گلسا خواجه نظام

گلسا خواجه نظامکارشناس پژوهش و فناوری

051-35091160 داخلی 341

دکتر فاطمه واحدیسردبیر ژورنال RBMB

051-35091160

پژوهش

اینترنت

جشنواره ها

it

همایش های پژوهشی

جلسات آموزشی

فراخوان طرح ها و گرنت های پژوهشی

افتخارات

 کارآفرینی

استارتاپ

استارتاپ های حوزه سلامت

شتابدهنده

شتابدهنده های حوزه سلامت

فرصت شغلی

فرصت های شغلی

رویدادهای کارآفرینی

افیلیشن فارسی

گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه فناوری اطلاعات سلامت، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران

افیلیشن انگلیسی

Department of Medical Laboratory Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Nutrition Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Health Information Technology, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran