مدیریت پژوهش و فناوری

کتابخانهکتابخانه

کتابخانه

مشاهده
مجلاتمجلات

مجلات و پایگاه های علمی

مشاهده
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

طرح های پژوهشی

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

فرم ها و آئین نامه های پژوهشی

مشاهده
سامانه نوپاسامانه نوپا

سامانه نوپا

مشاهده

معرفی مدیریت پژوهشی

مهناز میرزایی

مهناز میرزاییکارشناس پژوهش و فناوری

051-35091160 داخلی 341

تصویر زمینه

دکتر فاطمه واحدیسردبیر ژورنال RBMB

051-35091160

پژوهش

اینترنت

جشنواره ها و همایش های پژوهشی

it

کارگاه ها و دوره های آموزشی

جلسات آموزشی

فراخوان طرح ها و گرنت های پژوهشی

EDC

کمیته تحقیقات دانشجویی

 کارآفرینی

استارتاپ

استارتاپ های فعال در حوزه سلامت

شتابدهنده

شتابدهنده های فعال در حوزه سلامت

فرصت شغلی

فرصت های شغلی

افیلیشن فارسی

گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه فناوری اطلاعات سلامت، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه صنایع غذایی(کنترل کیفی) ، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران

افیلیشن انگلیسی

Department of Medical Laboratory Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Nutrition Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Health Information Technology, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of food science and technology, Varastegan Institute for Medical Sciences , Mashhad, Iran