مدیریت پژوهش و فناوری

مدیریت پژوهش و فناوری

کتابخانهکتابخانه

کتابخانه

مشاهده
مجلاتمجلات

مجلات و پایگاه های علمی

مشاهده
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

طرح های پژوهشی

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

فرم ها و آئین نامه های پژوهشی

مشاهده
سامانه نوپاسامانه نوپا

سامانه نوپا

مشاهده

معرفی مدیریت پژوهشی

گلسا خواجه نظام

گلسا خواجه نظامکارشناس پژوهش و فناوری

051-35091160 داخلی 341

دکتر فاطمه واحدیسردبیر ژورنال RBMB

051-35091160

پژوهش

اینترنت

جشنواره ها و همایش های پژوهشی

it

کارگاه ها و دوره های آموزشی

جلسات آموزشی

فراخوان طرح ها و گرنت های پژوهشی

کمیته تحقیقات دانشجویی

 کارآفرینی

استارتاپ

استارتاپ های فعال در حوزه سلامت

شتابدهنده

شتابدهنده های فعال در حوزه سلامت

فرصت شغلی

فرصت های شغلی

ایده برتر

افیلیشن فارسی

گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه علوم تغذیه، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران
گروه فناوری اطلاعات سلامت، مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، مشهد، ایران

افیلیشن انگلیسی

Department of Medical Laboratory Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Nutrition Sciences, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran
Department of Health Information Technology, Varastegan Institute for Medical Sciences, Mashhad, Iran