معرفی تیم علوم پزشکی وارستگان

 ریاست

دکتر جهانگیر

دکتر مصطفی جهانگیر رئیس مرکز

آزاده قائینی

مسئول دفتر رئیس و دبیرخانه

آزاده قائینی

دکتر الهام بهپور

مدیر منابع انسانی و برنامه‌ریزی

دکتر الهام بهپور

شیما حقانی

کارشناس دبیرخانه هیات امنا

شیما حقانی

مهدی کمساری

مدیر حراست

مهدی کمساری

الناز ربیعی

راضیه ربیعی

کارشناس روابط عمومی

مهندس نرگس محمدزاده

نرگس محمدزاده

کارشناس نرم افزار و وب سایت

مرتضی بهزادی مقدم

مرتضی بهزادی مقدم

کارشناس زیرساخت و شبکه

 معاونت آموزشی

الناز نظری

الناز نظری

کارشناس معاونت آموزشی

ساناز آرزمجو

ساناز آرزمجو

کارشناس گروه‌ها

مجید رزمی

مجید رزمی

کارشناس امور آموزشی

فرناز یاحسینی پور

فرناز یاحسینی پور

کارشناس امور آموزشی

گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر فاطمه کیفی

دکتر فاطمه کیفی

عضو هیات علمی

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاوید

عضو هیات علمی

دکتر حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

عضو هیات علمی

دکتر ساناز دهباشی

عضو هیات علمی

 گروه علوم تغذیه

دکتر دهری

دکتر منیره دهری

مدیر گروه

دکتر نوری

دکتر مریم نوری

عضو هیات علمی

دکتر طباطبایی زاده

دکتر طباطبائی زاده

عضو هیات علمی

پریسا زارعی شرق

پریسا زارعی شرق

عضو هیات علمی

زهره حسینی

زهره حسینی

عضو هیات علمی

 گروه فناوری اطلاعات سلامت

گروه علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی)

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم (مهارتکده)

دکتر حسن زاده

دکتر سپیده حسن زاده

مدیر مهارتکده

نجمه حسینی

نجمه حسینی

کارشناس مهارتکده

معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاویدمعاون دانشجویی و فرهنگی

الناز ربیعی

راضیه ربیعیکارشناس امور فرهنگی

مهناز میرزایی

مهناز میرزاییکارشناس دانشجویی و تربیت بدنی

آزاده قائینی

آزاده قائینیمسئول مرکز مشاوره

شیما شریفی

شیما شریفیکارشناس دفتر مشاوره

دکتر ده باشی

دکتر ساناز ده‌باشیمسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر طباطبایی زاده

دکتر سیدامیر طباطبائی زادهمسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم تغذیه

دکتر مقبلی

دکتر فاطمه مقبلیمسئول فعالیت های دانشجویی گروه فناوری اطلاعات سلامت

دکتر پرنیان پزشکی

دکتر پرنیان پزشکیمسئول فعالیت های دانشجویی گروه صنایع غذایی(کنترل کیفی)

مدیریت پژوهش و فناوری

مهناز میرزایی

مهناز میرزاییکارشناس پژوهش و فناوری

مدیریت مالی و پشتیبانی

مهدی کمساری

مهدی کمساریمدیر مالی و پشتیبانی

سارا رمضانی

سارا رمضانیکارشناس امور مالی و اداری

مهدی بشگزی

مهدی بشگزیمسئول امور پشتیبانی

غضنفری

مصطفی غضنفریخدمات

آقای خورشیدی

مصطفی خورشیدیخدمات