مدیریت روابط بین الملل

روابط بین الملل

education

معرفی واحد بین الملل

اموزش مجازی

فرایند پذیرش و فرم ثبت نام

EDC

اطلاعیه ها

معرفی اعضا روابط بین الملل

مینا سلیمانیان

مینا سلیمانیان

کارشناس روابط بین الملل

051-35091160 داخلی 341