مدیریت روابط بین الملل

روابط بین الملل

education

معرفی واحد بین الملل

اموزش مجازی

فرایند پذیرش

EDC

اطلاعیه ها

معرفی اعضا روابط بین الملل

مینا سلیمانیان

مینا سلیمانیان

کارشناس روابط بین الملل

051-35091160 داخلی 341