شماره تماس

05135091160

شماره نمابر

05135091172

آدرس

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش لادن3

کدپستی

9179666769

با ما در تماس باشید

ارسال پیام ناشناس

  هیات امنا
  رئیس هیات امنا: دکتر عبدالرضا وارستهتلفن داخلی: 100VarastehA [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس دبیرخانه هیات امنا: شیما حقانیتلفن داخلی: 101haghanish [at] varastegan.ac.ir
  ریاست
  رئیس: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  مسئول دفتر رئیس و دبیرخانه: آزاده قائینیتلفن داخلی: 103ghainia [at] varastegan.ac.ir
  مدیریت فناوری اطلاعات
  مدیر فناوری اطلاعات: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس نرم افزار: نرگس محمدزادهتلفن داخلی: 210mohamadzadehn [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس شبکه و زیرساخت: مرتضی بهزادی مقدمتلفن داخلی: 220behzadim [at] varastegan.ac.ir
  معاونت فرهنگی دانشجویی
  معاونت دانشجویی و فرهنگی: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور فرهنگی : راضیه ربیعیتلفن داخلی: 106RabieiR [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس تربیت بدنی و امور دانشجویی: مهناز میرزاییتلفن داخلی: 341RabieiR [at] varastegan.ac.ir
  مسئول مرکز مشاوره: آزاده قائینیتلفن داخلی: 103ghainia [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس مرکز مشاوره: شیما شریفیتلفن داخلی: 107sharifish [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور وام : سارا رمضانیتلفن داخلی: 314ramezanis [at] varastegan.ac.ir
  معاونت پژوهش و فناوری
  مدیر پژوهش و فناوری: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 104Moghbelif [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس پژوهش و فناوری: مهناز میرزاییتلفن داخلی: 341mirzaeaem [at] varastegan.ac.ir
  معاونت توسعه مدیریت و منابع
  مدیر مالی اداری: مهدی کمساریتلفن داخلی: 315komsarim [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس مالی اداری: سارا رمضانیتلفن داخلی: 314ramezanis [at] varastegan.ac.ir
  مدیر منابع انسانی و برنامه ریزی: دکتر الهام بهپورتلفن داخلی: 215BehpourE[at] varastegan.ac.ir
  مسئول امور پشتیبانی: مهدی بشگزیتلفن داخلی: 313boshgazim [at] varastegan.ac.ir
  معاونت آموزشی
  معاون آموزشی: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  مدیر امور آموزشی: آقای شکرالله نعمتیتلفن داخلی: 200education [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس معاونت آموزشی: شیما شریفیتلفن داخلی: 107sharifish [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس گروه های آموزشی: ساناز آرزمجوتلفن داخلی: 211arazmjoos [at] varastegan.ac.ir
  امور آموزشی
  مدیر امور آموزشی: شکرالله نعمتیتلفن داخلی: 200nematish [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور آموزشی: فرناز یاحسینی پورتلفن داخلی: 201yahosseynipourf [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور آموزشی: مجید رزمیتلفن داخلی: 204razmim [at] varastegan.ac.ir
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)
  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 206sarafana [at] varastegan.ac.ir
  عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: دکتر مریم نوریتلفن داخلی: 332nourim [at] varastegan.ac.ir
  مرکز آموزش مجازی
  مدیر مرکز آموزش مجازی: پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip [at] varastegan.ac.ir
  مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم (مهارتکده)
  مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم: دکتر کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  عضو مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم: سپیده حسن زادهتلفن داخلی: 212Hasanzadehses [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم: مهدیه صیادیتلفن داخلی: 203sayadim [at] varastegan.ac.ir
  گروه علوم آزمایشگاهی
  مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر حسین حبیبیتلفن داخلی: 209habibih [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 212hasanzadese [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh [at] varastegan.ac.ir
  مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیئت علمی: دکتر ساناز دهباشیتلفن داخلی: 213dehbashis [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس آزمایشگاه ها: ساناز آرزمجوتلفن داخلی: 211arazmjoos [at] varastegan.ac.ir
  گروه علوم تغذیه
  مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر منیره دهریتلفن داخلی: 312dahrim [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر مریم نوریتلفن داخلی: 332nourim [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip [at] varastegan.ac.ir
  گروه فناوری اطلاعات سلامت
  مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر محمدرضا مظاهریتلفن داخلی: 345mazaherim [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر غلامرضا مرادیتلفن داخلی: 343moradigh [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: -mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 104moghbelif [at] varastegan.ac.ir
  مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 104moghbelif [at] varastegan.ac.ir
  گروه کنترل کیفی و بهداشتی
  مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 206sarafana [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر پرنیان پزشکیتلفن داخلی: 207pezeshkip [at] varastegan.ac.ir
  گروه معارف
  مدیر گروه: حاج محمدجعفر فیض آبادیتلفن داخلی: --
  امور اساتید مشاور
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 4002و 982 : زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 4001 : دکتر مریم نوریتلفن داخلی: 332nourim [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 992و 971 : دکتر منیره دهریتلفن داخلی: 312dahrim [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 972 : دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 206sarafana [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 991 و 981 : پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان بین الملل و علوم آزمایشگاهی 971 : دکتر حسین حبیبیتلفن داخلی: 209habibih [at] varastegan.ac.ir
  ستاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 972 و 982 : دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 981 و 992 : دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 991 و 4001 : دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 4002 خانم دکتر ساناز ده باشیتلفن داخلی: 213dehbashis [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان ‌فناوری‌ اطلاعات‌ سلامت 962 : دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: -mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 971: دکتر محمدرضا مظاهریتلفن داخلی: 345mazaherim [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 981 و 991 : دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 104moghbelif [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 4001 خانم عصمت مشعوفتلفن داخلی: 342mashoufe [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان کنترل کیفی : دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 206sarafana [at] varastegan.ac.ir