تماس با ما

راه های ارتباطی تماس با ما

شماره تماس

05135091160

شماره نمابر

05135091172

آدرس

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش لادن3

کدپستی

9179666769

با ما در تماس باشید

ارسال پیام ناشناس

  هیات امنا
  رئیس هیات امنا: دکتر عبدالرضا وارستهتلفن داخلی: 100VarastehA [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس دبیرخانه هیات امنا: شیما حقانیتلفن داخلی: 101haghanish [at] varastegan.ac.ir
  ریاست
  رئیس: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  مسئول دفتر رئیس و دبیرخانه: آزاده قائینیتلفن داخلی: 103ghainia [at] varastegan.ac.ir
  مدیریت فناوری اطلاعات
  مدیر فناوری اطلاعات: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس نرم افزار: نرگس محمدزادهتلفن داخلی: 210mohamadzadehn [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس شبکه و زیرساخت: مرتضی بهزادی مقدمتلفن داخلی: 220behzadim [at] varastegan.ac.ir
  معاونت دانشجویی و فرهنگی
  معاون دانشجویی و فرهنگی: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  مدیر امور فرهنگی: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور فرهنگی و تربیت بدنی: راضیه ربیعیتلفن داخلی: 106RabieiR [at] varastegan.ac.ir
  مسئول مرکز مشاوره: آزاده قائینیتلفن داخلی: 212ghainia [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور دانشجویی: سارا رمضانیتلفن داخلی: 314ramezanis [at] varastegan.ac.ir
  معاونت پژوهش و فناوری
  مدیر پژوهش و فناوری: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 104Moghbelif [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس پژوهش و فناوری: علی هجرتیتلفن داخلی: 341hejratia [at] varastegan.ac.ir
  معاونت توسعه مدیریت و منابع
  مدیر مالی اداری: مهدی کمساریتلفن داخلی: 315komsarim [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس مالی اداری: سارا رمضانیتلفن داخلی: 314ramezanis [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس توسعه سازمانی و منابع انسانی: راضیه ربیعیتلفن داخلی: 106RabieiR [at] varastegan.ac.ir
  مسئول امور پشتیبانی: مهدی بشگزیتلفن داخلی: 313boshgazim [at] varastegan.ac.ir
  معاونت آموزشی
  معاون آموزشی: دکتر احمد ابوالحسنیتلفن داخلی: -abolhasania [at] varastegan.ac.ir
  جانشین معاون آموزشی: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس گروه های آموزشی: ساناز آرزمجوتلفن داخلی: 211arazmjoos [at] varastegan.ac.ir
  امور آموزشی
  مدیر امور آموزشی: شکرالله نعمتیتلفن داخلی: 200nematish [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور آموزشی: فرناز یاحسینی پورتلفن داخلی: 201yahosseynipourf [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس امور آموزشی: مجید رزمیتلفن داخلی: 204razmim [at] varastegan.ac.ir
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)
  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 332sarafana [at] varastegan.ac.ir
  عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
  مرکز آموزش مجازی
  مدیر مرکز آموزش مجازی: پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip [at] varastegan.ac.ir
  مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم (مهارتکده)
  مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم: معصومه رستم زادهتلفن داخلی: 321rostamzadehm [at] varastegan.ac.ir
  گروه علوم آزمایشگاهی
  مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر حسین حبیبیتلفن داخلی: 209habibih [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh [at] varastegan.ac.ir
  مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese [at] varastegan.ac.ir
  مسئول نظارت بر آزمایشگاه ها: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  کارشناس آزمایشگاه ها: ساناز آرزمجوتلفن داخلی: 211arazmjoos [at] varastegan.ac.ir
  گروه علوم تغذیه
  مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر منیره دهریتلفن داخلی: 312dahrim [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر نجمه سیفیتلفن داخلی: 322seifin [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر پرنیان پزشکیتلفن داخلی: 104pezeshkip [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 332sarafana [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip [at] varastegan.ac.ir
  مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر نجمه سیفیتلفن داخلی: 322seifin [at] varastegan.ac.ir
  گروه فناوری اطلاعات سلامت
  مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر محمدرضا مظاهریتلفن داخلی: 345mazaherim [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر غلامرضا مرادیتلفن داخلی: 343moradigh [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: -mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  عضو هیات علمی: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 342moghbelif [at] varastegan.ac.ir
  مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 342moghbelif [at] varastegan.ac.ir
  گروه معارف
  مدیر گروه: حاج محمدجعفر فیض آبادیتلفن داخلی: --
  امور اساتید مشاور
  مسئول امور اساتید مشاور: زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 961 و 982 : زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 962 : دکتر پرنیان پزشکیتلفن داخلی: 331pezeshkip [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 971 : دکتر منیره دهریتلفن داخلی: 312dahrim [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 972 : دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 332sarafana [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 981 : پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان تغذیه 991 : دکتر نجمه سیفیتلفن داخلی: 322seifin [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 961 و 971 : دکتر حسین حبیبیتلفن داخلی: 209habibih [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 962 و 972 و 982: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 981: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 991: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 961 و 962: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: -mjahangir [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 971: دکتر محمدرضا مظاهریتلفن داخلی: 345mazaherim [at] varastegan.ac.ir
  استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 991 و981: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 104moghbelif [at] varastegan.ac.ir