تماس با ما

شماره تماس

05135091160

شماره نمابر

05135091172

آدرس

مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش لادن3

کدپستی

9179666769

با ما در تماس باشید

هیات امنا
رئیس هیات امنا: دکتر عبدالرضا وارستهتلفن داخلی: 100varastega@varastegan.ac.ir
کارشناس دبیرخانه هیات امنا: شیما حقانیتلفن داخلی: 101haghanish@varastegan.ac.ir
ریاست
رئیس: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir@varastegan.ac.ir
مسئول دفتر رئیس و دبیرخانه: مینا سلیمانیانتلفن داخلی: 103soleymanianm@varastegan.ac.ir
کارشناس روابط عمومی و بین الملل: مینا سلیمانیانتلفن داخلی: 103soleymanianm@varastegan.ac.ir
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیر فناوری اطلاعات: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir@varastegan.ac.ir
کارشناس نرم افزار: نرگس محمدزادهتلفن داخلی: 210mohamadzadehn@varastegan.ac.ir
کارشناس شبکه و زیرساخت: مرتضی بهزادی مقدمتلفن داخلی: 220behzadim@varastegan.ac.ir
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاون دانشجویی و فرهنگی: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: 102mjahangir@varastegan.ac.ir
مدیر امور فرهنگی: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh@varastegan.ac.ir
کارشناس امور فرهنگی و تربیت بدنی: آزاده قائینیتلفن داخلی: 212ghainia@varastegan.ac.ir
مسئول مرکز مشاوره: آزاده قائینیتلفن داخلی: 212ghainia@varastegan.ac.ir
کارشناس امور دانشجویی: سارا رمضانیتلفن داخلی: 314ramezanis@varastegan.ac.ir
کارشناس امور انضباطی: گلسا خواجه نظامتلفن داخلی: 341khajenezamh@varastegan.ac.ir
معاونت پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری: دکتر پرنیان پزشکیتلفن داخلی: 104pezeshkip@varastegan.ac.ir
کارشناس پژوهش و فناوری: گلسا خواجه نظامتلفن داخلی: 341khajenezamh@varastegan.ac.ir
معاونت توسعه مدیریت و منابع
مدیر مالی اداری: مهدی کمساریتلفن داخلی: 315komsarim@varastegan.ac.ir
کارشناس مالی اداری: سارا رمضانیتلفن داخلی: 314ramezanis@varastegan.ac.ir
کارشناس مالی اداری: مجید رزمیتلفن داخلی: 313razmim@varastegan.ac.ir
کارشناس توسعه سازمانی و منابع انسانی: معصومه رستم زادهتلفن داخلی: 321rostamzadehm@varastegan.ac.ir
مسئول امور پشتیبانی: مهدی بشگزیتلفن داخلی: 313boshgazim@varastegan.ac.ir
معاونت آموزشی
معاون آموزشی: دکتر احمد ابوالحسنیتلفن داخلی: -abolhasania@varastegan.ac.ir
جانشین معاون آموزشی: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf@varastegan.ac.ir
کارشناس گروه های آموزشی: ساناز آرزمجوتلفن داخلی: 211arazmjoos@varastegan.ac.ir
امور آموزشی
مدیر امور آموزشی: شکرالله نعمتیتلفن داخلی: 200nematish@varastegan.ac.ir
کارشناس امور آموزشی: فرناز یاحسینی پورتلفن داخلی: 201yahosseynipourf@varastegan.ac.ir
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 332sarafana@varastegan.ac.ir
عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی: زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz@varastegan.ac.ir
مرکز آموزش مجازی
مدیر مرکز آموزش مجازی: پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip@varastegan.ac.ir
مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم (مهارتکده)
مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf@varastegan.ac.ir
کارشناس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم: معصومه رستم زادهتلفن داخلی: 321rostamzadehm@varastegan.ac.ir
گروه علوم آزمایشگاهی
مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر حسین حبیبیتلفن داخلی: 209habibih@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh@varastegan.ac.ir
مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese@varastegan.ac.ir
مسئول نظارت بر آزمایشگاه ها: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf@varastegan.ac.ir
کارشناس آزمایشگاه ها: ساناز آرزمجوتلفن داخلی: 211arazmjoos@varastegan.ac.ir
گروه علوم تغذیه
مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر منیره دهریتلفن داخلی: 312dahrim@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر نجمه سیفیتلفن داخلی: 322seifin@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر پرنیان پزشکیتلفن داخلی: 104pezeshkip@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 332sarafana@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip@varastegan.ac.ir
مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر نجمه سیفیتلفن داخلی: 322seifin@varastegan.ac.ir
گروه فناوری اطلاعات سلامت
مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر محمدرضا مظاهریتلفن داخلی: 345mazaherim@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر غلامرضا مرادیتلفن داخلی: 343moradigh@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: -mjahangir@varastegan.ac.ir
عضو هیات علمی: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 342moghbelif@varastegan.ac.ir
مسئول فعالیت های دانشجویی گروه: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 342moghbelif@varastegan.ac.ir
گروه معارف
مدیر گروه: حاج محمدجعفر فیض آبادیتلفن داخلی: --
کارشناس گروه: گلسا خواجه نظامتلفن داخلی: 341khajenezamh@varastegan.ac.ir
امور اساتید مشاور
مسئول امور اساتید مشاور: زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان تغذیه 961 و 982 : زهره حسینیتلفن داخلی: 331hosseiniz@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان تغذیه 962 : دکتر پرنیان پزشکیتلفن داخلی: 104pezeshkip@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان تغذیه 971 : دکتر منیره دهریتلفن داخلی: 312dahrim@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان تغذیه 972 : دکتر عاطفه صرافانتلفن داخلی: 332sarafana@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان تغذیه 981 : پریسا زارعی شرقتلفن داخلی: 311zareip@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان تغذیه 991 : دکتر نجمه سیفیتلفن داخلی: 322seifin@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 961 و 971 : دکتر حسین حبیبیتلفن داخلی: 209habibih@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 962 و 972 و 982: دکتر فاطمه کیفیتلفن داخلی: 105keifyf@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 981: دکتر حسین جاویدتلفن داخلی: 208javidh@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی 991: دکتر حسن زادهتلفن داخلی: 213hasanzadese@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 961 و 962: دکتر مصطفی جهانگیرتلفن داخلی: -mjahangir@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 971: دکتر محمدرضا مظاهریتلفن داخلی: 345mazaherim@varastegan.ac.ir
استاد مشاور دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت 991 و981: دکتر فاطمه مقبلیتلفن داخلی: 342moghbelif@varastegan.ac.ir