معاونت دانشجویی فرهنگی

آشنایی بیشتر با خدمات و اقدامات معاونت دانشجویی فرهنگی

سامانه نوپاسامانه نوپا

کارت دانشجویی

مشاهده
مجلاتمجلات

مجلات دانشجویی

مشاهده
کتابخانهکتابخانه

کار دانشجویی

مشاهده
انتشاراتانتشارات

وام دانشجویی

مشاهده
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دفتر مشاوره

اطلاعات بیشتر

معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی

دکتر حسین جاوید

دکتر حسین جاویدمعاون دانشجویی و فرهنگی

051-35091160 داخلی 208

الناز ربیعی

راضیه ربیعیکارشناس امور فرهنگی

051-35091160 داخلی 106

مهناز میرزایی

مهناز میرزاییکارشناس امور دانشجویی و تربیت بدنی

051-35091160 داخلی 341

سارا رمضانی

سارا رمضانیکارشناس صندوق رفاه

051-35091160 داخلی 314

آزاده قائینی

آزاده قائینیمسئول مرکز مشاوره

051-35091160 داخلی 214

تغذیه دانشجویی

دانشجویان می توانند از طریق رزرو غذا یک هفته قبل و دریافت ژتون برای وعده ناهار، غذای گرم تهیه نمایند لازم به ذکر است، مبلغی به عنوان سرانه دانشجویی در غذا توسط علوم پزشکی وارستگان تامین می گردد.
این ژتون را می توان از بوفه دانشگاه فراهم نمایند.

خوابگاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند از طریق این مدیریت، به خوابگاه های خودگردان سطح شهر مشهد که از سوی اداره نظارت بر خوابگاه ها مورد تایید بوده و مجوز فعالیت دارند، معرفی شوند. شایان ذکر است مرکز در قبال این خوابگاه ها هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
آدرس: بلوار شهید کلاهدوز- کلاهدوز 30- موسسه آموزش عالی فردوس- ساختمان شماره 2- طبقه چهارم- دفتر اداره نظارت برخوابگاه ها       شماره تماس: 37139180 – داخلی 25

نشریات علمی و فرهنگی دانشجویی

نشریه فیل

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل
سال اول ، شماره دوم، زمستان97
مدیر مسئول: پیمان حلیمی
سردبیر: پیمان حلیمی

نشریه فراسو

نشریه دانشجویی فراسو
سال اول ، شماره اول، بهار99
مدیر مسئول: امیر احسان حیدری
سردبیر: امیر احسان حیدری

نشریه دانشجویی فیل

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل
سال اول ، شماره سوم، پاییز 98
مدیر مسئول: پیمان حلیمی
سردبیر: پیمان حلیمی

نشریه فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

نشریه فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال سوم ، شماره پنجم، پائیز 95
سردبیر: مه لقا نیک باف

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال سوم ، شماره چهارم، بهار 95
مدیر مسئول و سردبیر: زینب کیافر

نشریه فیل

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل
سال اول ، شماره اول، پاییز 97
مدیر مسئول: پیمان حلیمی
سردبیر: پیمان حلیمی

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی و فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال اول ، شماره دوم، بهمن 93
مدیر مسئول: علیرضا غفلتی
سردبیر: زینب کیافر

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال دوم ، شماره چهارم، زمستان 97
سردبیر: ویس هاشم نیا

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال دوم ، شماره سوم، مهر 94
مدیرمسئول: علیرضا غفلتی
سردبیر: زینب کیافر

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی و فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال اول ، شماره دوم، بهار93
مدیر مسئول: علیرضا غفلتی
سردبیر: زینب کیافر

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال اول ، شماره اول، بهار 96
سردبیر: زهرا ناطقی

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال اول ، شماره دوم، پاییز 96
سردبیر: فاطمه پناهی

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال اول ، شماره سوم، بهار 97
سردبیر: فاطمه پناهی

نشریه فراسو

نشریه دانشجویی فراسو
سال اول ، شماره اول، بهار99
مدیر مسئول: امیر احسان حیدری
سردبیر: امیر احسان حیدری

نشریه فیل

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل
سال اول ، شماره سوم، پاییز 98
مدیر مسئول: پیمان حلیمی
سردبیر: پیمان حلیمی

نشریه فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

نشریه فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال سوم ، شماره پنجم، پائیز 95
سردبیر: مه لقا نیک باف

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال سوم ، شماره چهارم، بهار 95
مدیر مسئول و سردبیر: زینب کیافر

نشریه فیل

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل
سال اول ، شماره دوم، زمستان97
مدیر مسئول: پیمان حلیمی
سردبیر: پیمان حلیمی

نشریه فیل

نشریه فرهنگی _ دانشجویی فیل
سال اول ، شماره اول، پاییز 97
مدیر مسئول: پیمان حلیمی
سردبیر: پیمان حلیمی

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی و فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال اول ، شماره دوم، بهمن 93
مدیر مسئول: علیرضا غفلتی
سردبیر: زینب کیافر

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال دوم ، شماره چهارم، زمستان 97
سردبیر: ویس هاشم نیا

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال دوم ، شماره سوم، مهر 94
مدیرمسئول: علیرضا غفلتی
سردبیر: زینب کیافر

نشریه پرانتز باز

نشریه علمی و فرهنگی _ دانشجویی پرانتز باز
سال اول ، شماره دوم، بهار93
مدیر مسئول: علیرضا غفلتی
سردبیر: زینب کیافر

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال اول ، شماره اول، بهار 96
سردبیر: زهرا ناطقی

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال اول ، شماره دوم، پاییز 96
سردبیر: فاطمه پناهی

نشریه دانشجویی مکعب علمی

نشریه علمی _ دانشجویی مکعب علمی
سال اول ، شماره سوم، بهار 97
سردبیر: فاطمه پناهی