آموزش مجازی

معرفی آموزش مجازی

شیوه نامه آموزش مجازی

ضوابط عمومی تولید محتوا

فایل ها و آموزش ها

معرفی اعضا

دکتر فاطمه صالحی

دکتر فاطمه صالحی مدیر واحد آموزش مجازی

نرگس محمدزاده

نرگس محمدزاده کارشناس آموزش مجازی