پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی

دکتری

رشته علوم آزمایشگاهی

دکتر کتابی

کیانا کتابیدکتری ویروس شناسی علوم پزشکی مشهد

آرمین مختاریه

آرمین مختاریهدکتری بیوشیمی بالینی علوم پزشکی اصفهان

ملیکا مرادی

ملیکا مرادیدکتری باکتری شناسی علوم پزشکی اهواز

فاطمه دولتخواه

فاطمه دولتخواهدکتری باکتری شناسی تربیت مدرس

امید پوراسماعیل

امید پور اسماعیلدکتری باکتری شناسی علوم پزشکی مشهد

رشته علوم تغذیه

علیرضا غفلتی

 علیرضا غفلتیدکتری تغذیه علوم پزشکی مشهد

ساجده جانداری

 ساجده جانداریدکتری تغذیه علوم پزشکی مشهد

زهرا نامخواه

زهرا نامخواهدکتری تغذیه علوم پزشکی شیراز

لیلا بهرامی

لیلا بهرامیدکتری تغذیه علوم پزشکی مشهد

زهرا خراسانچی

زهرا خراسانچی دکتری تغذیه علوم پزشکی یزد

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
پیمان حلیمی

پیمان حلیمی انفورماتیک پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی

کوثر غداری پورانفورماتیک پزشکی علوم پزشکی شیراز

حیدری

امیراحسان حیدری انفورماتیک پزشکی علوم پزشکی مشهد

محمد قدردان

محمد قدردانفناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد

فاطمه موسوی

فاطمه موسویفناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد

راعی

مرضیه راعیفناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد

امیر احمدی

امیر احمدیفناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی مشهد

زینب طالبی زاده

سیده زینب طالبی‌زادهفناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی بندرعباس

عاطفه خشک انگین

عاطفه خشک انگینانفورماتیک پزشکی علوم پزشکی مشهد

معین یعقوبی

معین یعقوبیفناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی بندرعباس

image

امیرمحمد قوانلوفناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1402

پرنیا ممکن

پرنیا ممکنبیوتکنولوژی
علوم پزشکی شهیدبهشتی

مینا قربانی

مینا قربانیژنتیک پزشکی
علوم پزشکی تهران

هلیا کهنگی

هلیا کهنگی هماتولوژی
علوم پزشکی مشهد

ماهورا رحیمی

ماهورا رحیمیژنتیک انسانی
علوم پزشکی مشهد

فاطمه پاک فطرت

فاطمه پاک فطرت ژنتیک پزشکی
علوم پزشکی گلستان

محمدرضا نادری

محمدرضا نادری ایمنولوژی
علوم پزشکی مشهد

غزل آل یاری

غزل آل یاری ژنتیک پزشکی
علوم پزشکی گرگان

مرتضی حسن دخت

مرتضی حسن دخت بیوشیمی بالینی
علوم پزشکی اصفهان

فاطمه اخوان

فاطمه اخوانمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مازندران

امیرحسین عبادی

امیرحسین عبادی بیوشیمی بالینی
علوم پزشکی شاهرود

ارشیا مصباح

ارشیا مصباح بیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بیرجند

علی بندساریان

علی بندساریان ژنتیک پزشکی
علوم پزشکی هرمزگان

علی نعمتی

علی نعمتیبیوتکنولوژی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

image

نوید اکبرزادقارچ شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1401

مهسا پالیزکاران

مهسا پالیزکارانژنتیک انسانی
علوم پزشکی مشهد

مهلا پالیزکاران

مهلاپالیزکارانبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

قربانیان

نسترن قربانیان میکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی شیراز

یعقوبی

 زهرا یعقوبیژنتیک انسانی
علوم پزشکی تهران

زهرا پارسا

زهرا پارساقارچ شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران

زهرا داوطلب

زهرا داوطلبباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

پرویزی

محمدحسن پرویزیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی شیراز

صابر

عاطفه صابر بیوشیمی بالینی
علوم پزشکی کاشان

شقایق طاهری

شقایق طاهریبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بیرجند

توحیدی

هدی توحیدیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بیرجند

ظریف

فاطمه ظریفایمونولوژِی
علوم پزشکی بیرجند

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1400

یاسین بورقی

یاسین بورقیژنتیک انسانی
علوم پزشکی تهران

نجمه حسینی

نجمه حسینیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی ایران

سهیلا جعفرپور

سهیلا جعفرپورژنتیک انسانی
علوم پزشکی مشهد

نیلوفر نصیری

فاطمه نصیریژنتیک انسانی
علوم پزشکی مشهد

محیا نجاری

محیا نجاریباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

شیرین الوندی

شیرین الوندیهماتولوژِی
علوم پزشکی مشهد

شقایق زحمت کش

شقایق مقدمقارچ شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

راضیه مولف شهری

راضیه مولف شهریبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

بهنام آذری

بهنام آذریهماتولوژِی
دانشگاه انتقال خون تهران

زهرا امامی

زهرا امامیایمونولوژی
علوم پزشکی مشهد

محمد هاشمی

محمد هاشمیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بیرجند

اسماعیل نصرابادی

محمداسماعیل نصرآبادیایمونولوژِی
علوم پزشکی گلستان

مهسا عطاریان

مهسا عطاریانبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

مهرداد بهدانی

مهرداد بهدانیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی زاهدان

پریسا کدخدا

پریسا کدخدابیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بیرجند

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1399

حانیه نادی یزدی

حانیه نادی یزدیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

حمید امیر آبادی

حمید امیر آبادیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

فریده قویدل

فریده قویدلبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

علی حکیمی

علی حکیمیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

محمد سویزی

محمد سویزیژنتیک پزشکی
علوم بهزیستی تهران

ویس هاشم نیا

ویس هاشم نیاژنتیک پزشکی
شهید بهشتی تهران

حوریه تاجیک

حوریه تاجیکبیوتک پزشکی
علوم پزشکی شهرکرد

سیده محدثه پروانه

سیده محدثه پروانهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

علی میرسعیدی

علی میرسعیدیژمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی رشت

لیلا عدالتخواه

لیلا عدالتخواهمیکروب شناسی پزشکی
تربیت مدرس تهران

فرزانه عباس نژاد

فرزانه عباس نژادبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی رفسنجان

عارفه شیبانی

عارفه شیبانیفلسفه
دانشگاه فردوسی

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1398

زهرا جوانمرد

زهرا جوانمردایمنی شناسی
علوم پزشکی مشهد

نیلوفر سخاوتی

نیلوفر سخاوتیایمونولوژی
شهید بهشتی تهران

المیرا نوری

المیرا نوریایمنی شناسی
علوم پزشکی مشهد

سارا حسینی

سارا حسینیایمونولوژی
علوم پزشکی مشهد

غزاله معبودی

غزاله معبودیویرذوس شناسی
سرم سازی رازی

سیدی

علی سید زادهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بیرجند

فهیمه عسگری

فهیمه عسگریمیکروب شناسی
علوم پزشکی شیراز

image

زهرا حسینی رشت آبادیمیکروب شناسی
علوم پزشکی گلستان

image

سارا شرافتیمیکروب شناسی
علوم پزشکی مازندران

image

امیرحسین یزدانیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی کرمان

image

مینا تقی آبادیمیکروب شناسی
علوم پزشکی مشهد

image

علیرضا شرکتیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بندرعباس

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1397

کیمیا عامل رضایی

کیمیا عامل رضائیمیکروب شناسی
علوم پزشکی مشهد

امین علایی

امین علاییبیوشیمی
علوم پزشکی مشهد

مطهره خرمی

مطهره خرمیایمونولوژی
علوم پزشکی مشهد

فهیمه عسگری

فهیمه عسگریمیکروب شناسی
علوم پزشکی شیراز

نیلوفر ایرانی

نیلوفر ایرانیمیکروب شناسی
علوم پزشکی بابل

فرشته حسن پور

فرشته حسن پورباکتری شناسی
علوم پزشکی اردبیل

فاطمه بالدی

فاطمه بالدیژنتیک انسانی
تربیت مدرس تهران

فرزانه محبی

فرزانه محبیایمونولوژی
تربیت مدرس تهران

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1396

فاطمه ادیبیان

فاطمه ادیبیانمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

پوریا ذوالفقاری

پوریا ذوالفقاریباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران

جواد دانش مقدم

جواد دانش مقدمبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی شهید بهشتی

عاطفه زارعی

عاطفه زارعیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران

فاطمه دولتخواه

فاطمه دولتخواهمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی کرمان

عاطفه عاشوری

عاطفه عاشوریژنتیک
علوم پزشکی مشهد

رویا سادات قادری

رویا سادات قادریمیکروب شناسی
علوم پزشکی مشهد

فاطمه نعمتی

فاطمه نعمتیباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی گلستان

زینب محمدی

عصمت محمدیژنتیک
علوم پزشکی مشهد

مهسا مصرزاده

مهسا مصرزادهمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

الناز ظهیری

الناز ظهیریبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی مشهد

مائده مقدم

مائده مقدمباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکی گلستان

مهسا صبوری

مهسا صبوریایمنی شناسی
علوم پزشکی بیرجند

image

حسین انگیزهانگل شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1395

مهرداد مصدق

مهرداد مصدقمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی تهران

هانیه ریاحی

هانیه ریاحیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی گرگان

زهرا باقری

زهرا باقریمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

ساجده کیخسروی

ساجده کیخسرویمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی گیلان

پرهام احمدزاده

پرهام احمدزادهانگل شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

امینه دلیر

امینه دلیرمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی ایران

زهرا محمدی

زهرا محمدیانفورماتیک پزشکی
علوم پزشکی ایران

آتنا صادقی

آتنا صادقیمیکروب شناسی پزشکی
دانشگاه شاهد تهران

ملیکا مرادی

ملیکا مرادیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی شیراز

آیلین ابراهیم زاده

آیلین ابراهیم زادهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی بابل

پریسا چرخی

پریسا چرخیمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی مازندران

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1394

آرمین مختاریه

آرمین مختاریهبیوشیمی بالینی
علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر کتابی

کیانا کتابیویروس شناسی
علوم پزشکی مشهد

امید پوراسماعیل

امید پوراسماعیلمیکروب شناسی پزشکی
علوم پزشکی یزد

سجاد ناصری

سجاد ناصریویروس شناسی پزشکی
علوم پزشکی مشهد

اعظم رستگارمقدم

اعظم رستگار مقدمژنتیک پزشکی
علوم پزشکی تهران

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1402

راحیل سالاری

راحیل سالاریتغذیه بالینی
علوم پزشکی تهران

پرستو اصغری

 پرستو اصغریتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

درویشیان

حانیه درویشیانعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

امیر شفائی

امیر شفائیبهداشت و ایمنی مواد غذایی
علوم پزشکی مشهد

نادیا هماهیونفر

نادیا همایونفر علوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

نیوشا صمدی

نیوشا صمدیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

فتاح اعتمادی

فتاح اعتمادی تغذیه در بهداشت
علوم پزشکی مشهد

ساره حیدری

ساره حیدری علوم تغذیه
علوم پزشکی شیراز

مرضیه خرازی

مرضیه خرازیعلوم تغذیه
علوم پزشکی خرم آباد

راثی

مهسا راثیتغذیه جامعه
علوم پزشکی تبریز

آروین بابائی

آروین بابائی علوم تغذیه
علوم پزشکی تبریز

بهزاد محمدزاده

بهزاد محمدزادهفیزیولوژی ورزشی
دانشگاه آزاد مشهد

مریم یوسفی

مریم یوسفیعلوم تغذیه
علوم پزشکی زاهدان

مرضیه کتان باف

مرضیه کتان بافعلوم تغذیه
علوم تحقیقات تهران

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1401

علی ابراهیمی

علی ابراهیمیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

فرشاد

 فرانک فرشادتغذیه بالینی
علوم پزشکی ایران

شیما صباغی

شیما صباغیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

عبدالله پور

 نیلوفر عبدالله پورتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

عبدالهی

زهره عبداللهیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

عمارلو

مهسا عمارلو تغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

شجاع

مریم شجاعسلامت سالمندان
علوم پزشکی تهران

چمنی

علی چمنی علوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

محمدی

محمد امین محمدیعلوم تغذیه
علوم پزشکی اصفهان

کیانمهر

مهرداد کیانمهرعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تبریز

عبداله زاده

الهه عبدالله زاده علوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی مشهد

ملک نژاد

مهلا ملک نژادتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

هژبرکلالی

یاسمن هژبر کلالیعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم تحقیقات تهران

باقرپور

سارا باقرپورتغذیه بالینی
علوم پزشکی یزد

image

نفیسه علیزادهعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1400

آسیه آراسته

آسیه آراستهتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

زهرا برات پور

زهرا برات‌پورتغذیه بالینی
علوم پزشکی شهیدبهشتی

حسین حاتم زاده

حسین حاتم زاده تغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

سارا شجاعی

سارا شجاعیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

مصطفی شهرکی

مصطفی شهرکیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

مینا رادمهر

مینا رادمهرعلوم تغذیه
علوم تحقیقات تهران

کیمیا حاجی علی پاشایی

کیمیا حاجی علی پاشاییعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1399

مهدی حجازی

مهدی حجازیتغذیه بالینی
علوم پزشکی ایران

محسن درچین

محسن درچینتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

بهاره جباز راده

بهاره جباز رادهعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تهران

هادی بیات

هادی بیاتعلوم تغذیه
علوم پزشکی ایران

عاطفه بنیادیان

عاطفه بنیادیانتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

غزاله رضایی

غزاله رضاییعلوم تغذیه
علوم پزشکی ارومیه

نرگس میل کاریزی

نرگس میل کاریزیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

سحر خوشرو

سحر خوشروتغذیه ورزشی
علوم پزشکی تبریز

سنا ثابت

سیده سنا ثابتعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تبریز

فرزانه اسدی

فرزانه اسدیتغذیه بالینی
علوم پزشکی تبریز

فاطمه هاشمی جواهری

فاطمه هاشمی جواهریتغذیه بالینی
علوم پزشکی تبریز

نسرین فرامرزی

نسرین فرامرزیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

فاطمه روحانی

فاطمه روحانیعلوم بهداشتی در تغذیهی
علوم پزشکی یزد

انسیه سلیمانی

انسیه سلیمانیتغذیه ورزشی
علوم پزشکی تبریز

نگار ذاکرالحسینی

نگار ذاکرالحسینیتغذیه ورزشی
دانشگاه شیزار

ایمان رهنما

ایمان رهنماتغذیه ورزشی
موسسه آموزش عالی بینالود

علی متقی

علی متقیتغذیه ورزشی
دانشگاه آزاد مشهد

مهسا زحمت کش

مهسا زحمت کشاخترفیزیک
دانشگاه فردوسی

ندا بلخانیان

ندا بلخانیانتغذیه ورزشی
دانشگاه آزاد واحد مشهد