دانش آموختگان ورودی مهر 90

دکتر کتابی

کیانا کتابی

 • کیانا کتابی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: دکتری ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
 • وضعیت اشتغال: استاد مدعو علوم پزشکی وارستگان
آرمین مختاریه

آرمین مختاریه

 • آرمین مختاریه
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: بیوشیمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • وضعیت اشتغال: استاد مدعو علوم پزشکی وارستگان
امید پوراسماعیل

امید پوراسماعیل

 • امید پوراسماعیل
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • وضعیت اشتغال: استاد مدعو علوم پزشکی وارستگان
هدیه منفرد

هدیه منفرد

 • هدیه منفرد
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه پردیس
زهرا جدی

زهرا جدی

 • زهرا جدی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت گلبهار
فاطمه محصل با شوق

فاطمه محصل با شوق

 • فاطمه محصل با شوق
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
سجاد ناصری

سجاد ناصری

 • سجاد ناصری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت گلبهار
اعظم رستگارمقدم

اعظم رستگارمقدم

 • اعظم رستگارمقدم
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
آیلین ابراهیم زاده

آیلین ابراهیم زاده

 • آیلین ابراهیم زاده
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: بیوشیمی بالینی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت گلبهار
اکرم کریمی

اکرم کریمی

 • اکرم کریمی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان بنت الهدی بجنورد
ملیحه آقاسیان

ملیحه آقاسیان

 • ملیحه آقاسیان
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام خمینی شیروان
مهرداد جعفری

مهرداد جعفری

 • مهرداد جعفری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان هاشمی نژاد مشهد
حکیمه حدادزاده نیری

حکیمه حدادزاده نیری

 • حکیمه حدادزاده نیری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
محبوبه رضاپورمقدم

محبوبه رضاپورمقدم

 • محبوبه رضاپورمقدم
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد
آزاده زنجانی احمدی

آزاده زنجانی احمدی

 • آزاده زنجانی احمدی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان تربت جام
مینا سفری

مینا سفری

 • مینا سفری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت نصرآباد
پریسا شعاع حسینی

پریسا شعاع حسینی

 • پریسا شعاع حسینی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
منا هاشم زاده

منا هاشم زاده

 • منا هاشم زاده
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در دانشکده پیراپزشکی مشهد
فاطمه گرجی

فاطمه گرجی

 • فاطمه گرجی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

محبوبه شاه نظری

 • محبوبه شاه نظری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!