دانش آموختگان ورودی مهر 91

امینه دلیر

امینه دلیر

 • امینه دلیر
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • وضعیت اشتغال: -
زهرا باقری

زهرا باقری

 • زهرا باقری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه پردیس
مهرداد مصدق

مهرداد مصدق

 • مهرداد مصدق
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • وضعیت اشتغال: -
زهرا محمدی

زهرا محمدی

 • زهرا محمدی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • وضعیت اشتغال: -
آتنا صادقی

آتنا صادقی

 • آتنا صادقی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه شاهد تهران
 • وضعیت اشتغال: -
پرهام احمدزاده

پرهام احمدزاده

 • پرهام احمدزاده
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
ملیکا مرادی

ملیکا مرادی

 • ملیکا مرادی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • وضعیت اشتغال: -
هانیه ریاحی

هانیه ریاحی

 • هانیه ریاحی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • وضعیت اشتغال: -
ساجده کیخسروی

ساجده کیخسروی

 • ساجده کیخسروی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • وضعیت اشتغال: -
پریسا چرخی

پریسا چرخی

 • پریسا چرخی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • وضعیت اشتغال: -
آزاده گردابی

آزاده گردابی

 • آزاده گردابی
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان واحد استهبان
مهناز قاسمی

مهناز قاسمی

 • مهناز قاسمی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان چناران
الناز ظهیری

الناز ظهیری

 • الناز ظهیری
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
پوریا ذوالفقاری

پوریا ذوالفقاری

 • پوریا ذوالفقاری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران
 • وضعیت اشتغال: -
عاطفه عاشوری

عاطفه عاشوری

 • عاطفه عاشوری
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

شادی علی آبادی

 • شادی علی آبادی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در بیمارستان چناران و آزمایشگاهی خصوصی در چناران
بهاره آقاسی زاده

بهاره آقاسی زاده

 • بهاره آقاسی زاده
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان دکتر شریعتی مشهد
مونا مختاری

مونا مختاری

 • مونا مختاری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح دراصفهان
مهشید میم پرور

مهشید میم پرور

 • مهشید میم پرور
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مرکز بهداشت شماره یک مشهد
image

هاله قاینی نژاد

 • هاله قاینی نژاد
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مشهد
image

محدثه عبدالرحمن

 • محدثه عبدالرحمن
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
عاطفه زارعی

عاطفه زارعی

 • عاطفه زارعی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران
 • وضعیت اشتغال: -
الهام پاشائی دستجردی

الهام پاشائی دستجردی

 • محدثه عبدالرحمن
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

جواد دانش مقدم

 • جواد دانش مقدم
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: ارشد بیوشیمی بالینی
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه خصوصی
image

حسین فرخی مقدم

 • حسین فرخی مقدم
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: استخدام بیمارستان امام رضا
image

عاطفه علویان

 • عاطفه علویان
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اتمام طرح در بیمارستان بهلول گناباد و بیمارستان آریا
image

صبا احمدیان

 • صبا احمدیان
 • زمان تحصیل: 1391-1395
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اتمام طرح-آزمایشکاه خصوصی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!