رشته فناوری اطلاعات سلامت

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

رشته HIT

آشنایی با رشته

آشنایی با رشته فناوری اطلاعات سلامت

گروه فناوری اطلاعات سلامت

اعضای گروه

دروس ارائه شده نیمسال

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس

کارگاه آموزشی

برنامه استراتژیک و عملیاتی گروه

دانشجوی ممتازدانشجوی ممتاز

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
اخباراخبار

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
علوم تغذیهفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر
دکتر محمدرضا مظاهری

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.