محمد قوانلو

امیرمحمد قوانلوفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی شهید بهشتی

راعی

مرضیه راعیفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی مشهد

امیر احمدی

امیر احمدیفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی مشهد

زینب طالبی زاده

فاطمه موسویفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی بندرعباس

عاطفه خشک انگین

عاطفه خشک انگینانفورماتیک پزشکی
علوم پزشکی مشهد

معین یعقوبی

معین یعقوبیفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی بندرعباس

فاطمه موسوی

فاطمه موسویفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی مشهد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!