پیمان حلیمی

پیمان حلیمی انفورماتیک پزشکی
علوم پزشکی شهید بهشتی

کوثر غداری پورانفورماتیک پزشکی
علوم پزشکی شیراز

حیدری

امیراحسان حیدری انفورماتیک پزشکی
علوم پزشکی مشهد

محمد قدردان

محمد قدردانفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی مشهد

image

امیرمحمد قوانلوفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی شهید بهشتی

راعی

مرضیه راعیفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی مشهد

امیر احمدی

امیر احمدیفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی مشهد

زینب طالبی زاده

سیده زینب طالبی‌زادهفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی بندرعباس

عاطفه خشک انگین

عاطفه خشک انگینانفورماتیک پزشکی
علوم پزشکی مشهد

معین یعقوبی

معین یعقوبیفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی بندرعباس

فاطمه موسوی

فاطمه موسویفناوری اطلاعات سلامت
علوم پزشکی مشهد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!