برنامه هفتگی فناوری اطلاعات سلامت نیمسال 4022

دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی4022

  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه مهارت های زندگی (خانم امیریان)
کد درس: 60060 گروه
کلاس 201
آزمایشگاه مبانی کامپیوتر (دکتر محبوب) کد درس:4091 گروه: 104
کارگاه HIS
مبانی کامپیوتر (دکتر عربیان)
کد درس:4081 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
اندیشه اسلامی 1 (دکتر حسین پور) کددرس: 50011 گروه: 5002
کلاس 235 (مشترک با علوم آز)
یکشنبه ریاضیات پایه (دکتر مظاهری)
کد درس:4051 گروه: 104
کلاس 231
آناتومی (دکتر لطیفی)
کد درس: 4021 گروه: 104
کارگاه ارزیابی تغذیه
فیزیولوژی (دکتر صرافان)
کد درس:4011 گروه: 104
کلاس 211
دوشنبه مدیریت اطلاعات سلامت 1 (دکتر عربیان) کد درس: 4271 گروه: 104
اتاق کنفرانس
ژورنال کلاب
کلاس 235
روش های مطالعه و یادگیری (آقای اسکندری)
مشترک با علوم آز کلاس 231


سه شنبه فیزیولوژی (دکتر صرافان)
کد درس:4011 گروه: 104
کلاس 211


اصطلاحات پزشکی 1 (خانم محمدآبادی) کد درس: 4121 گروه: 104
اتاق کنفرانس
اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا (دکتر قاسمی) کددرس: 500400 گروه: کلاس 231
چهارشنبه زبان پیش (دکتر مقبلی)
کد درس: 50070 گروه: 104
اتاق کنفرانس
پنجشنبه

دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی4021

  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه اندیشه اسلامی 2 (دکتر حسین پور) کددرس: 50012 گروه: 500 (مشترک با تغذیه)
کلاس 235
 آز برنامه نویسی مقدماتی (دکتر محبوب) کد درس:4381 گروه: 104
کارگاه HIS
یکشنبه مدیریت اطلاعات سلامت2 (دکتر عربیان) کد درس: 4281 گروه: 104
اتاق کنفرانس
زبان عمومی (دکتر جهانگیر) (فرد) کد درس: 5007 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2


بیماری‏شناسی1 (دکتر بهمدی)
کد درس: 4141 گروه: 104
کارگاه ارزیابی تغذیه
دوشنبه آز برنامه های کاربردی (خانم علی نژاد) کد درس: 4361 گروه: 104
کارگاه HIS
ژورنال کلاب
کلاس 235
آشنایی با عوامل بیماری زا (دکتر حسن زاده) کد درس: 4031 گروه: 104
کلاس 241
سه شنبه برنامه نویسی مقدماتی (دکترقوچان نژاد) کد درس: 4371 گروه: 104
کارگاه HIS
ساختمان داده ها (دکتر مظاهری)
کد درس: 4391 گروه: 104
کلاس 231
اصطلاحات پزشکی2 (خانم محمدآبادی) کد درس: 4131 گروه: 104
کلاس 211
چهارشنبه آشنایی با برنامه های کاربردی (خانم سروری) کددرس:4351 گروه: 104
کارگاه HIS
زبان عمومی (دکتر جهانگیر) کد درس: 5007 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 4012

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تاریخ امامت (دکتر باقری) مشترک با تغذیه
کد درس: 50043 گروه: 500
کلاس 225
یکشنبه بیماری شناسی 2 (دکتر لطیفی)
کد درس:4151 گروه: 104
کلاس 221
کدگذاری بیماری ها 1 (خانم مشعوف)
کد درس: 4291 گروه: 104
کارگاه HIS
ادبیات (دکتر ظریف) مشترک با تغذیه
کد درس: 5006 گروه:500
کلاس 235
ادبیات (دکتر ظریف) (فرد)
کد درس: 5006 گروه: 500
کلاس 235


دوشنبه زبان اختصاصی HIT (دکتر مقبلی)
کد درس: 4191 گروه: 104
کلاس 231
ژورنال کلاب
کلاس 235
برنامه نویسی پیشرفته (خانم محمدزاده)
کد درس: 4401 گروه: 104
کارگاه HIS
سه شنبه زبان اختصاصی HIT (دکترمقبلی) (فرد)
کد درس: 4191 گروه: 104 کلاس 202
آمار حیاتی مقدماتی (دکتر مقبلی)
کد درس: 4061 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
آز برنامه نویسی پیشرفته (خانم محمدزاده) (فرد) کد درس: 4411 گروه: 104 کارگاه HIS


کدگذاری بیماری ها 1 (خانم مشعوف) (زوج)کد درس: 4291 گروه: 104 HIS

چهارشنبه مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت (دکتر عادل)
کد درس: 4221 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
سیستم های اطلاعات سلامت (دکتر عربیان) کد درس: 4461 گروه: 104
کلاس 241
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 4011

فناوری اطلاعات سلامت 4011 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کدگذاری بیماری ها 2 (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارگاه HIS
کدگذاری بیماری ها 2 (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارگاه HIS
زبان اختصاصی HIM (دکتر مظاهری) (فرد) کد درس: گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2


آز شبکه های کامپیوتری (دکتر مظاهری) (زوج) کد درس: گروه: 104 کارگاه 2

تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان) مشترک با تغذیه
کد درس: 50051 گروه:5001
کلاس 235
 
یکشنبه آز پایگاه داده ها (دکتر جهانگیر) (زوج)
کد درس: گروه: 104 کارگاه 2


دوشنبه آمار حیاتی استنباطی (دکترمظاهری)
کد درس: گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
ژورنال کلاب
کلاس 235
آیین زندگی (دکتر آزاد) مشترک با علوم آز
کد درس: 50022 گروه:5001
کلاس 235
سه شنبه شبکه های کامپیوتری (دکتر مظاهری) کد درس: گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت (دکتر عربیان)
کد درس: گروه: 104
کلاس 211
بیماری‏شناسی3 (دکتر بهمدی)
کد درس: گروه: 104
کارگاه ارزیابی تغذیه
چهارشنبه زبان اختصاصی HIM (دکتر مظاهری) کد درس: گروه: 104
کلاس 231
پایگاه داده ها (خانم سزاوار)
کد درس: گروه: 104
کلاس 221
 
پنجشنبه      
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 4001

فناوری اطلاعات سلامت 4001 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه
یکشنبه آز تحلیل و نمایش (دکتر پورجواد) (فرد) کد درس: گروه: 104
کارگاه HIS


طبقه بندی بین الملل (مشعوف) (زوج) کد درس: گروه: 104 کارگاه HIS

دانش خانواده خواهران (خانم یاراحمدی) مشترک با تغذیه
کد درس: 500101 گروه: 5001
کلاس 235
نحوه نظارت و بازرسی (دکتر راثی)
کد درس: گروه: 104
کلاس 241
دوشنبه اسناد بیمه بیمارستانی (آقای حسین زاده) (فرد) بیمارستان قائم


اسناد بیمه سرپایی (آقای حسین زاده) (زوج) بیمارستان قائم

ژورنال کلاب
کلاس 235
سه شنبه شاخص ها و تحلیل داده های سلامت (دکتر عربیان) کد درس: گروه: 104 اتاق کنفرانس تحلیل و نمایش داده های سلامت (دکتر قوچان نژاد) کد درس: گروه: 104 کارگاه HIS کدگذاری اقدامات پزشکی (خانم مشعوف)
کدرس: گروه: 104
کارگاه HIS
دانش خانواده پسران (آقای جعفری)
کد درس: 500101 گروه:500
کلاس 225
چهارشنبه طبقه بندی بین الملل (خانم مشعوف)
کدرس: گروه: 104
کارگاه HIS
انقلاب اسلامی (دکتر عابدی) مشترک با تغذیه
کد درس: 50031 گروه: 500
کلاس 235
پنجشنبه اسناد بیمه سرپایی (دکتر عادل) کد درس: گروه: 104
کلاس 221
مدیریت بهبود عملکرد (دکتر راثی) کد درس: گروه: 104
کلاس 221
اسناد بیمه بیمارستانی (دکتر عادل)
کدرس: گروه: 104
کلاس 221
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 991

فناوری اطلاعات سلامت 991 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
یکشنبه کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
دوشنبه کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
سه شنبه کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
چهارشنبه کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 2- کارآموزی کدگذاری- کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت – کارآموزی کدگذاری مرگ و میر
(خانم مشعوف)
گروه: 104
پنجشنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!