علوم تغذیه

رشته علوم تغذیه

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

تغذیه و رژیم

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته علوم تغذیه

علوم تغذیه

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

کلاس تغذیه

دروس نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
علوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر
دکتر دهری

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.