رشته علوم تغذیه

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

تغذیه و رژیم

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته علوم تغذیه

گروه تغذیه

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

کلاس تغذیه

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس تئوری و عملی

فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانشجویان ممتاز

اطلاعات بیشتر
فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
علوم تغذیهعلوم تغذیه

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
اطلاعیهاطلاعیه

اخبار گروه

اطلاعات بیشتر
فناوری اطلاعات سلامتفناوری اطلاعات سلامت

گزارش عملکرد گروه

اطلاعات بیشتر
دکتر دهری

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.