رشته علوم تغذیه

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

تغذیه و رژیم

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته علوم تغذیه

گروه تغذیه

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

کلاس تغذیه

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس تئوری و عملی

دکتر دهری

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.