دروس ارائه شده نیمسال 4021

ورودی 4021

ورودی  4021 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه
یکشنبه بیوشیمی مقدماتی (دکتر جاوید) کددرس : 11311 گروه: 101 کلاس:211 کامپیوتر (دکتر عربیان )
کد درس : 1217
گروه: 1011 کارگاه کامپیوتر 2
جامعه شناسی پزشکی (دکتر حسینی)
کد درس: 107گروه: 101 کلاس: 225
دوشنبه بهداشت عمومی (دکتر صرافان) کد درس:1211
گروه: 101 کلاس: 211
اصول روانشناسی و مشاوره (دکتر میرمحمدی) کددرس: 1181 گروه: 101 اتاق کنفرانس اندیشه1 (آقای حسین پور ) مشترک با کنترل کیفی کددرس:50011 گروه:500 کلاس: 235
سه شنبه آناتومی (دکتر نیک روش )
کد درس:104
گروه: 101 اتاق پراتیک
آزبیوشیمی مقدماتی
( خانم سنایی)
کد درس:11312 گروه: 1011 آزمایشگاه شماره 6
آزبیوشیمی مقدماتی
( خانم سنایی)
کد درس:11312 گروه: 1012 آزمایشگاه شماره 6
چهارشنبه زبان پیش (دکتر مقبلی) کد درس : 50070
گروه: 5001 کلاس:231
مدیریت حوادث و بلایا (دکتر قاسمی) کددرس:500400 گروه: 5001 کلاس 231 روش های مطالعه و یادگیری (آقای اسکندری)
کد درس:1121
گروه: 101-هفته های زوج کلاس: 231
پنجشنبه تربیت بدنی 1 پسران  ساعت 7:30 الی 9 کددرس 5008 گروه 500 با آقای ایزدی سالن حمیدی تربیت بدنی 1 پسران
آقای ایزدی، سالن حمیدی
کد درس: 5008 گروه: و 5003
ساعت 9 تا 10/30


تربیت بدنی 1 دختران ساعت 9 الی 10:30 کددرس 5008 گروه 5001 با خانم عرفانیان سالن شهرستانی

ورودی 4012

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز بیوشیمی متابولیسم کد 1(خانم سنایی)
کد درس:1292 گروه: 1011 آزمایشگاه شماره6


آز میکروب پزشکی کد 2 (دکتر حسن زاده )
کد درس:12312 گروه: 1012 آزمایشگاه شماره 1

آز میکروب پزشکی کد 1 (دکتر حسن زاده )
کد درس:12312
گروه: 1011 آزمایشگاه شماره 1


آز بیوشیمی متابولیسم کد 2(خانم سنایی) کد درس:1292
گروه: 1012

تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان)
کد درس: 50051
گروه: 5001 کلاس:235
یکشنبه انگل شناسی پزشکی (دکتر دهباشی ) هفته زوج کددرس : 1221 گروه : 101 کلاس 235


میکروب شناسی پزشکی هفته فرد (دکتر حسن زاده) کد درس: 12311 گروه: 101 کلاس 235

بیوشیمی متابولیسم (دکتر رضایی)
کد درس: 1291 گروه: 101 کلاس:225
بیوشیمی متابولیسم (دکتر رضایی)
کد درس: 1291 گروه: 101 کلاس:225


زبان عمومی (خانم سدیری )
کد درس: 5007
گروه: 5001 کلاس 221


 

دوشنبه دانش خانواده خواهران(دکتر خدادادی) مشترک با کنترل کیفی کلاس کددرس:500101 گروه: 5001 کلاس: 235 فیزیولوژی 1 (دکتر صرافان)
کد درس:1141
گروه: 101 کلاس:211
سه شنبه فیزیولوژی 2 (دکتر صرافان)
کد درس:1151 گروه: 101 کلاس:235
دانش خانواده برادران(آقای جعفری پور) مشترک با سایر رشته ها کلاس: کددرس: 500101
گروه: 5002 کلاس:225
زبان عمومی (خانم سدیری )
کد درس: 5007
گروه: 5001 کلاس 221
چهارشنبه تربیت بدنی2فوتسال (پسران) آقای ایزدی
ساعت 13:30 الی 15- کد درس: 50094 گروه : 500 – سالن حمیدی
پنجشنبه تربیت بدنی2 (دختران)- کد درس: 50092 (والیبال) گروه :500- خانم عرفانیان
ساعت 7:30 الی 9


تربیت بدنی2 (دختران)- کد درس: 50096 (پیلاتس) گروه :500- خانم منتظریان
ساعت 7:30 الی 9

تربیت بدنی2 (دختران)- کد درس: 50093 (بدمینتون) گروه :500- خانم منتظریان
ساعت 9 الی 10:30
ورودی 4011

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه
یکشنبه اصطلاحات پزشکی (دکتر غفلتی)
کد درس:1311
گروه: 101 اتاق پراتیک
تغذیه اساسی 2 (دکتر غفلتی )
کد درس: 119
گروه: 101 کلاس:231
تاریخ امامت (دکتر عابدی) مشترک با HIT
کد درس: 50043
گروه: 500 کلاس:235


دوشنبه تغذیه اساسی 1( خانم زارعی) کد درس: 1351
گروه: 101 کلاس:231
 اکولوژی غذا و تغذیه (دکترنوری )
کد درس:1441 گروه: 101 کلاس:221


شیمی مواد غذایی (دکتر توسلی)
کددرس: 12411 گروه: 101 آنلاین

سه شنبه تغذیه اساسی 2 (دکتر غفلتی )
کد درس: 119
گروه: 101 کلاس:231
ادبیات فارسی (دکتر ظریف )
کد درس: 5006
گروه: 5001 کلاس:231اصول


ایمونولوژی (آقای محرری)
کد درس: 1301 گروه: 101 کلاس: 231

ادبیات فارسی (دکتر ظریف )
کد درس: 5006
گروه: 5001 کلاس:231
چهارشنبه آزمایشگاه میکروب مواد غذایی کد1 (دکتر پزشکی)
کد درس:12512
گروه: 1011 آزمایشگاه شماره 1


آزمایشگاه شیمی مواد غذایی کد 2 (دکتر صرافان) کد درس:12412
گروه: 1012 آزمایشگاه شماره 5

آزمایشگاه شیمی مواد غذایی کد 1 (دکتر صرافان) کد درس:12412
گروه: 1011


آزمایشگاه میکروب مواد غذایی کد2 (دکتر پزشکی)
کد درس:12512
گروه: 1012

 

 

پنجشنبه میکروب شناسی مواد غذایی (دکتر پزشکی) کد درس: 12511 گروه: 101 کلاس:225


پاتوفیزیولوژی 1 (دکتر دهقان نژاد)
کد درس:1331
گروه: 101 کلاس 231
ورودی 4002

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آمار حیاتی (دکتر مقبلی) کد درس: 105گروه : 101 کارگاه کامپیوتر 2 فیزیولوژی تغذیه (دکتر نصرتی ) کد درس:1371
گروه: 101 اتاق پراتیک
ارزیابی وضعیت تغذیه (دکتر غفلتی)
کد درس:1461 گروه: 101 اتاق پراتیک
یکشنبه اصول تنظیم برنامه های غذایی (دکتر دهری)
کد درس:122
گروه: 101 کلاس:202
اندیشه اسلامی2 (آقای پیرو جعفری ) مشترک با HIT کد درس: 50012
گروه: 5002 کلاس:235
دوشنبه کاربرد رایانه در علوم تغذیه (دکتر زارعی) کد درس:1431
گروه: 101 کارگاه HIS
داروشناسی (دکتر صحرانورد)
کددرس: 1391
گروه: 101 اتاق پراتیک
سه شنبه تغذیه و ژنتیک (دکتر نصرتی)کددرس: 1451
گروه: 101 کلاس:202
زبان تخصصی تغذیه ( دکتر رهبری نژاد)
کددرس: 1321
گروه: 101 کلاس:201
انقلاب اسلامی (دکتر عابدی)
کددرس: 50031
گروه: 5001 کلاس:201
چهارشنبه ارزیابی وضعیت تغذیه (دکتر غفلتی)
کد درس:1461 گروه: 101 اتاق پراتیک
پاتوفیزیولوژی2( دکتر دهقان نژاد) کد درس: 1341گروه 101 کلاس:پراتیک
پنجشنبه
ورودی 4001

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تغذیه در دوران های زندگی (دکتر زارعی ) کددرس:1481 گروه: 101  کلاس:231 روش تحقیق در علوم تغذیه (دکتر دهری)
کد درس: 1531گروه: 101 کلاس:225
آیین زندگی (دکتر آزاد) کددرس: 50022 گروه: 5001 کلاس:225
یکشنبه رژیم درمانی 1 (دکتر دهری/دکترنوری) کددرس:1541 گروه: 101 کلاس:221 تاریخ امامت (برادران) (دکتر عابدی)
کد درس: 50043 گروه 5002 :
کلاس 235
دوشنبه بهداشت و مسمومیت های غذایی (دکتر پزشکی) کددرس: 1261 گروه: 101 کلاس : 216 طب سنتی اسلامی(دکتر سیمایی) کددرس: 145 گروه: 101 کلاس:202
سه شنبه تداخل غذا و دارو (دکتر نصرتی) کددرس: 1401 گروه: 101 کلاس:231

تغذیه در دوران های زندگی (دکتر زارعی ) کددرس: 1481 گروه: 101 کلاس:231

خدمات تغذیه ای در مراقبتهای اولیه بهداشتی (دکترنصرتی) کددرس: 1521 گروه: 101 کلاس:241 مدیریت خدمات غذایی (آقای شبان) ساعت 15 کددرس: 1421 گروه: 101 کلاس 211
چهارشنبه رژیم درمانی2(دکتر غفلتی / دکتر دهری) کد درس:1551
گروه: 101 کلاس:221
اصول اپیدمیولوژی (دکتردهری/دکتر مظاهری) کددرس 1201 گروه 101 کلاس:216 اصول نگهداری مواد غذایی (دکتر توسلی ) مجازی کددرس: 1271 گروه: 101
پنجشنبه
ورودی 992

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه مکمل های غذایی(خانم  دکتر زارعی) کددرس: 1411 گروه: 101 کلاس:216 تغذیه گروه های ویژه (دکتر غفلتی) کددرس: 1491 گروه: 101 کلاس:225 بیماری های ناشی از سوتغذیه (دکتر نصرتی)
کد درس:1471گروه:101 کلاس:235
یکشنبه اصول آموزش و مشاوه تغذیه (تئوری)- (خانم دکتر زارعی)
کد درس:1501 گروه: 101 کلاس:211
اصول آموزش و مشاوه تغذیه (عملی)- (خانم زارعی)
کد درس:1501 گروه: 101
پروژه (خانم دکتر زارعی) کددرس: 1601 گروه: 101
دوشنبه اثر فرایند بر ارزش مواد خوراکی (دکترپزشکی) کددرس:1281 گروه: 101 کلاس:225

آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی(دکترغفلتی) کددرس: 1581 گروه: 101 کلاس: 225

رژیم درمانی3 (دکتر دهری/دکترنصرتی/خانم زارعی )
کد درس:1561
گروه: 101 کلاس:231
اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه(دکتر قاسمی / دکتر غفلتی ) کددرس: 1511 گروه: 101 کلاس:221
سه شنبه رژیم درمانی4 (دکتر دهری/ دکتر غفلتی)
کد درس: 1571
گروه: 101 کلاس:221
سمینار ( دکتر زارعی-دکتردهری-دکترغفلتی-دکترنصرتی) کددرس: 1591 گروه: از 1011 الی 1015 کلاس:235
چهارشنبه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام (دکتر عابدی) کددرس: 50044 گروه: 5001 کلاس 221
پنجشنبه
ورودی 991

ورودی 982 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه تغذیه در جامعه (خانم زارعی)
کد درس :1611
گروه: 101
کاراموزی در عرصه صنایع غذایی(دکتر بقایی)
کد درس: 1631
گروه: 101
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
ورودی 982

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه بیمارستان (دکتر دهری- دکتر نوری) کد درس: 1621 گروه: 101
گروه: 101
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!