دروس ارائه شده نیمسال 4012

ورودی 4012

ورودی 4012 در نیمسال 4012 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آزبیوشیمی مقدماتی
گروه: 1011 ( خانم سنایی)
کد درس:11312 گروه: 1011 آزمایشگاه شماره6
آزبیوشیمی مقدماتی
گروه: 1012 ( خانم سنایی)
کد درس:11312 گروه: 1012 آزمایشگاه شماره6
اندیشه1 (دکتر یزدان بخش ) کددرس:50011 گروه:5001 کلاس: 225
یکشنبه بیوشیمی مقدماتی (دکتر جاوید) کددرس : 11311 گروه: 101 کلاس:221 جامعه شناسی پزشکی (خانم میرزایی)
کد درس: 107گروه: 101 کلاس: 211
مدیریت حوادث و بلایا ( آقای صبوری) کددرس:500400 گروه: 5001 کلاس 225
دوشنبه بهداشت عمومی (دکتر صرافان) کد درس:1211
گروه: 101 کلاس: 221
کامپیوتر (خانم خیردوست)
کد درس : 1217
گروه: 1011 کارگاه کامپیوتر1
کامپیوتر (خانم خیردوست)
کد درس : 1217
گروه: 1012 کارگاه HIS
سه شنبه آناتومی (دکتر نیک روش )
کد درس:104
گروه: 101 کلاس:پراتیک
زبان پیش (دکتر فاطمی زاده) کد درس : 50070
گروه: 5001 کلاس:225
چهارشنبه اصول روانشناسی و مشاوره (دکتر ذوالفقاری) کددرس: 1181 گروه: 101 کلاس211 روش های مطالعه و یادگیری (آقای جعفری پور)
کد درس:1121
گروه: 101-هفته های زوج کلاس: 231
تربیت بدنی 1 (دختران) ساعت 12:30 تا 14 /سالن ایران و جهان ( خانم عرفانیان)کددرس:5008 گروه:5001 تربیت بدنی 1 (دختران) ساعت 14 تا 15:30 /سالن ایران و جهان ( خانم عرفانیان)کددرس:5008 گروه:5002
پنجشنبه
ورودی 4011

ورودی 4011 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان) مشترک با سایر رشته ها
کد درس: 50051
گروه: 500 کلاس:235
تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان) مشترک با HIT
کد درس: 50051
گروه: 5001 کلاس:235
بیوشیمی متابولیسم (خانم میراحمدی/دکتر نصرتی)
کد درس: 1291 گروه: 101 کلاس:231


یکشنبه انگل شناسی پزشکی (دکتر دهباشی ) هفته زوج کددرس : 1221 گروه : 101 کلاس 211


میکروب شناسی پزشکی هفته فرد (دکتر حسن زاده) کد درس: 12311 گروه: 101 کلاس 211

فیزیولوژی 1 (دکتر صرافان)
کد درس:1141
گروه: 101 کلاس:225
دانش خانواده خواهران(خانم هاشمی) مشترک با سایر رشته ها کلاس کددرس:500101 گروه: 5001 کلاس: 235


دانش خانواده برادران(آقای جعفری پور) مشترک با سایر رشته ها کلاس: کددرس: 500101
گروه: 5002 کلاس:201

دوشنبه آز بیوشیمی متابولیسم کد 1(خانم سنایی)
کد درس:1292 گروه: 1011 آزمایشگاه شماره6


آز میکروب پزشکی کد 2 (دکتر حسن زاده )
کد درس:12312 گروه: 1012 آزمایشگاه شماره 1

آز میکروب پزشکی کد 1 (دکتر حسن زاده )
کد درس:12312
گروه: 1011 آزمایشگاه شماره 1


آز بیوشیمی متابولیسم کد 2(خانم سنایی) کد درس:1292
گروه: 1012

سه شنبه بیوشیمی متابولیسم (خانم میراحمدی/ دکتر نصرتی)
کد درس: 1291 گروه: 101 کلاس:231
فیزیولوژی 2 (دکتر نصرتی)
کد درس:1151 گروه: 101 کلاس:235
چهارشنبه زبان عمومی (خانم سدیری )
کد درس: 5007
گروه: 5001 کلاس 231
زبان عمومی (خانم سدیری ) هفته فرد
کد درس: 5007
گروه: 5001 کلاس:231


تربیت 2 (پیلاتس) خانم عرفانیان / سالن ایران و جهان ساعت 15:30 تا 17 کددرس: 50096 گروه: 500
پنجشنبه تربیت پسران2 (پینگ پنگ) آقای ایزدی سالن پینگ پنگ علوم پزشکی مشهد-کددرس: 50097 گروه:5001


تربیت 2دختران (دارت) خانم منتظریان خانه دارت علوم پزشکی مشهد کددرس:50098 گروه: 500

تربیت پسران2 (فوتسال) آقای ایزدی سالن چند منظوره علوم پزشکی مشهد-کددرس: 50094 گروه:500


تربیت 2 دختران(تنیس روی میز) خانم منتظریان سالن پینگ پنگ علوم پزشکی مشهد -کددرس 50097 گروه: 5002

تربیت بدنی 2 دختران(بدمینتون) خانم منتظریان -سالن چندمنظوره علوم پزشکی مشهد- کددرس: 50093 گروه:500
ورودی 4002

ورودی 4002 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه پاتوفیزیولوژی 1 (دکتر طباطبائی زاده)
کد درس:1331
گروه: 101 کلاس 231
تغذیه اساسی 2 (خانم حسینی )
کد درس: 119
گروه: 101 کلاس:221
یکشنبه اکولوژی غذا و تغذیه (دکترنوری )
کد درس:1441 گروه: 101 کلاس:201
اصطلاحات پزشکی (دکتر نوری)
کد درس:1311
گروه: 101 کلاس:201
اصول ایمونولوژی (خانم خرمی)
کد درس: 1301 گروه: 101 کلاس:241


دوشنبه تغذیه اساسی 1( خانم زارعی) کد درس: 1351
گروه: 101 کلاس:221
شیمی مواد غذایی (دکتر پزشکی)
کددرس: 12411 گروه: 101 کلاس:216


میکروب شناسی مواد غذایی (دکتر پزشکی) کد درس: 12511 گروه: 101 کلاس:216

سه شنبه تغذیه اساسی 2 (خانم حسینی )
کد درس: 119
گروه: 101 کلاس:221
ادبیات فارسی (دکتر ظریف )
کد درس: 5006
گروه: 5001 کلاس:211
ادبیات فارسی (دکتر ظریف )
کد درس: 5006
گروه: 5001 کلاس:211


چهارشنبه آزمایشگاه میکروب مواد غذایی کد1 (دکتر پزشکی)
کد درس:12512
گروه: 1011 آزمایشگاه شماره 1


آزمایشگاه شیمی مواد غذایی کد 2 (دکتر صرافان) کد درس:12412
گروه: 1012 آزمایشگاه شماره 5

آزمایشگاه شیمی مواد غذایی کد 1 (دکتر صرافان) کد درس:12412
گروه: 1011


آزمایشگاه میکروب مواد غذایی کد2 (دکتر پزشکی)
کد درس:12512
گروه: 1012

تاریخ امامت (آقای مروجی) مشترک با علوم آز
کد درس: 50043
گروه: 5001 کلاس:235
پنجشنبه
ورودی 4001

ورودی 4001 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تغذیه و ژنتیک (دکتر نصرتی)کددرس: 1451
گروه: 101 کلاس:216
پاتوفیزیولوژی2(دکتر طباطبائی زاده) کد درس: 1341گروه 101 کلاس:پراتیک ارزیابی وضعیت تغذیه (خانم حسینی)
کد درس:1461 گروه: 101 اتاق پراتیک
یکشنبه آمار حیاتی (دکتر مقبلی) کد درس: 105گروه : 101 کارگاه HIS اصول تنظیم برنامه های غذایی (دکتر دهری)
کد درس:122
گروه: 101 کلاس:202
اندیشه اسلامی2 (دکتر نجفی ) مشترک با HIT کد درس: 50012
گروه: 5001 کلاس:225
دوشنبه فیزیولوژی تغذیه (دکتر نصرتی ) کد درس:1371
گروه: 101 کلاس:225
کاربرد رایانه در علوم تغذیه (خانم زارعی) کد درس:1431
گروه: 101 کارگاه HIS
سه شنبه زبان تخصصی تغذیه (دکتر طباطبائی زاده)
کددرس: 1321
گروه: 101 کلاس:202
داروشناسی (دکتر محمودی)
کددرس: 1391
گروه: 101 کلاس:225
چهارشنبه ارزیابی وضعیت تغذیه (خانم حسینی)
کد درس:1461 گروه: 101 اتاق پراتیک
انقلاب اسلامی (دکتر عابدی) مشترک با HIT
کددرس: 50031
گروه: 5001 کلاس:231
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 992

ورودی  992 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تغذیه در دوران های زندگی (خانم زارعی ) کددرس:1481 گروه: 101 کلاس:225 آیین زندگی (دکتر مومنی) کددرس: 50022 گروه: 5001 کلاس:231
یکشنبه روش تحقیق در علوم تغذیه (دکتر دهری)
کد درس: 1531گروه: 101 کلاس:225
تداخل غذا و دارو (دکتر طباطبایی زاده) کددرس: 1401 گروه: 101 کلاس:211


طب سنتی اسلامی (دکتر قربان زاده ) کددرس: 145 گروه: 101 کلاس:221
دوشنبه خدمات تغذیه ای در مراقبتهای اولیه بهداشتی (دکترنوری) کددرس: 1521 گروه: 101 کلاس:231 بهداشت و مسمومیت های غذایی (دکتر توسلی) کددرس: 1261 گروه: 101 مجازی مدیریت خدمات غذایی (آقای شبان) ساعت 15 کددرس: 1421 گروه: 101 کلاس:216
سه شنبه اصول نگهداری مواد غذایی (دکتر توسلی ) مجازی کددرس: 1271 گروه: 101


تغذیه در دوران های زندگی (خانم زارعی ) کددرس: 1481 گروه: 101 کلاس:225

رژیم درمانی 1 (دکتر دهری/دکترنوری) کددرس:1541 گروه: 101 کلاس:225
چهارشنبه رژیم درمانی2(خانم حسینی / دکتر دهری) کد درس:1551
گروه: 101 کلاس:221
اصول اپیدمیولوژی (دکتردهری/دکتر مظاهری) کددرس 1201 گروه 101 کلاس:221
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی991

ورودی 991 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه بیماری های ناشی از سوتغذیه (دکتر نصرتی)
کد درس:1471گروه:101 کلاس:231
رژیم درمانی4 (دکتر دهری/ دکتر طباطبائی زاده)
کد درس: 1571
گروه: 101 کلاس:221
یکشنبه اثر فرایند بر ارزش مواد خوراکی (دکترپزشکی) کددرس:1281 گروه: 101 کلاس:231


اصول آموزش و مشاوه تغذیه (تئوری)- (خانم زارعی)
کد درس:1501 گروه: 101 کلاس:202

اصول آموزش و مشاوه تغذیه (عملی)- (خانم زارعی)
کد درس:1501 گروه: 101
پروژه (خانم زارعی)
دوشنبه رژیم درمانی3 (دکتر دهری/دکتر طباطبایی زاده / دکتر نوری )
کد درس:1561
گروه: 101 کلاس:231
اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه(دکتر قاسمی / دکتر نوری ) کددرس: 1511 گروه: 101 کلاس:221 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام (دکتر عابدی) مشترک با کنترل کیفی کددرس: 50044 گروه: 500 کلاس 235
سه شنبه مکمل های غذایی(خانم زارعی) کددرس: 1411 گروه: 101 کلاس:231


سمینار ( خانم زارعی) کددرس: 1591 گروه: از 1011 الی 1017 کلاس:235
چهارشنبه آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی(دکترطباطبایی زاده) کددرس: 1581 گروه: 101 کلاس:235 تغذیه گروه های ویژه (دکتر نوری) کددرس: 1491 گروه: 101 کلاس:225
پنجشنبه
ورودی 982

ورودی 982 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه تغذیه در جامعه (خانم زارعی)
کد درس :1611
گروه: 101
کاراموزی در عرصه صنایع غذایی(دکترپزشکی)
کد درس: 1631
گروه: 101
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
ورودی 981

ورودی 981 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه بیمارستان (دکتر دهری- دکتر نوری) کد درس: 144
گروه: 101
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!