دروس ارائه شده نیمسال 4002  (علوم تغذیه)

دروس علوم تغذیه ورودی 4002

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آزبیوشیمی مقدماتی
گروه: 1012 ( آقای علائی)
کد درس:11312 گروه: 1011
آزبیوشیمی مقدماتی
گروه: 1012 ( آقای علائی)
کد درس:11312 گروه: 1012
مدیریت حوادث و بلایا () مجازی کددرس:500400 گروه: 5001
یکشنبه بیوشیمی مقدماتی (دکتر جاوید) کددرس : 11311 گروه: 101 آناتومی (دکتر نیک روش)
کد درس:104
گروه: 101
جامعه شناسی پزشکی (آقای مهران فر) ساعت 15
کد درس: 107گروه: 101
دوشنبه بهداشت عمومی (دکتر صرافان) کد درس:1211
گروه: 101 مجازی
کامپیوتر (خانم خادم)
کد درس : 1217
گروه: 101
اصول روان شناسی و مشاوره (خانم قائینی و آقای جعفری پور)
کد درس:1181
گروه: 101
سه شنبه روش های مطالعه و یادگیری (آقای جعفری پور)
کد درس:1121
گروه: 101
زبان پیش (خانم برجی) کد درس : 50070
گروه: 500
اندیشه1 (آقای بیدی ) کددرس:50011 گروه:500
]چهارشنبه تربیت بدنی1 خواهران(خانم سلیمانی) کددرس 5008 گروه: 5001 از ساعت 13:30الی 15
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 4001

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه فیزیولوژی 1 (دکتر صرافان)
کد درس:1141
گروه: 101
آز بیوشیمی متابولیسم کد 1(خانم آرزم جو)
کد درس:1292 گروه: 1011


آز میکروب پزشکی کد 1 (دکتر حسن زاده )
کد درس:12312 گروه: 1012

آز میکروب پزشکی کد 2 (دکتر حسن زاده )
کد درس:12312
گروه: 1011


آز بیوشیمی متابولیسم کد 2(خانم آرزم جو) کد درس:1292
گروه: 1012

یکشنبه انگل شناسی پزشکی (دکتر دهباشی ) کددرس : 1221 گروه : 101


میکروب شناسی پزشکی (دکتر دهباشی) کد درس: 12311 گروه: 101

فیزیولوژی 2 (دکتر صرافان)
کد درس:1151 گروه: 101
دوشنبه بیوشیمی متابولیسم (دکتر کسرایی)
کد درس: 1291 گروه: 101


بیوشیمی متابولیسم (دکتر کسرایی)
کد درس: 1291 گروه: 101
تفسیر موضوعی قرآن (آقای یزدان بخش)
کد درس: 50051
گروه: 5001
سه شنبه زبان عمومی (دکتر غفاریان )
کد درس: 5007
گروه: 5001
زبان عمومی (دکتر غفاریان )
کد درس: 5007
گروه: 5001


 

دانش خانواده خواهران(خانم هاشمی)کلاس کددرس:500101 گروه: 5001


دانش خانواده برادران(آقای جعفری)کلاس: کددرس: 500101
گروه: 5002

چهارشنبه تربیت بدنی2 خواهران والیبال(خانم عرفانیان) کددرس: 50092 گروه 5001 از ساعت 13:30 الی 15:00


تربیت بدنی2 برادران فوتسال(آقای ایزدی) کددرس: 50094 گروه 500 از ساعت 14:30 الی 16

تربیت بدنی2 خواهران پیلاتس(خانم منتظریان) کددرس: 50096 گروه 500 از ساعت 16:30 الی 18


تربیت بدنی2 برادران پینگ پنگ(آقای ایزدی) کددرس: 50097 گروه 5002 از ساعت 16 الی 17:30

پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 992

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تغذیه اساسی 2 (خانم حسینی )
کد درس: 119
گروه: 101
تاریخ امامت (دکتر علی پور)
کد درس: 50043
گروه: 5001
یکشنبه اکولوژی غذا و تغذیه (دکتر دکترنوری )
کد درس:1441 گروه: 101


اصول ایمونولوژی (دکتر حبیبی)
کد درس: 1301 گروه: 101 (هفته زوج)

پاتوفیزیولوژی 1 (دکتر صاحبی)
کد درس:1331
گروه: 101
دوشنبه  

 

شیمی مواد غذایی (دکتر پزشکی)
کددرس: 12411 گروه: 1011


میکروب شناسی مواد غذایی (دکتر پزشکی) کد درس: 12511 گروه: 101

سه شنبه اصطلاحات پزشکی (دکتر نوری)
کد درس:1311
گروه: 101
تغذیه اساسی 2 (خانم حسینی )
کد درس: 119
گروه: 101
ادبیات (آقای براتی )
کد درس: 5006
گروه: 5001
ادبیات (آقای براتی )
کد درس: 5006
گروه: 5001


چهارشنبه تغذیه اساسی 1( خانم زارعی) کد درس: 1351
گروه: 101
آزمایشگاه میکروب مواد غذایی کد1 (دکتر پزشکی)
کد درس:12512
گروه: 1011


آزمایشگاه شیمی مواد غذایی کد 2 (دکتر صرافان) کد درس:12412
گروه: 1012

آزمایشگاه شیمی مواد غذایی کد 1 (دکتر صرافان) کد درس:12412
گروه: 1011


آزمایشگاه میکروب مواد غذایی کد2 (دکتر پزشکی)
کد درس:12512
گروه: 1012

پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 991

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاربرد رایانه کد 1 (خانم زارعی) کد درس:1431
گروه: 1011 مجازی
ارزیابی وضعیت تغذیه (خانم حسینی)
کد درس:1461 گروه: 101
تغذیه و ژنتیک (دکتر نوری)کددرس: 1451
گروه: 101


یکشنبه کاربرد رایانه کد 2 (خانم زارعی) کد درس:1431
گروه: 1011 مجازی
پاتوفیزیولوژی2(دکتر جعفری/دکتر طباطبائی زاده) کد درس: 1341گروه 101 داروشناسی (دکتر محمودی)
کددرس: 1391
گروه: 101
دوشنبه آمار حیاتی کد1 (دکتر مقبلی) کد درس: 105گروه 1011

 

اندیشه اسلامی2 (دکتر نجفی ) کد درس: 50012
گروه: 5001
سه شنبه ارزیابی وضعیت تغذیه (خانم حسینی)
کد درس:1461 گروه: 101
فیزیولوژی تغذیه (آقای اسلامی ) کد درس:1371
گروه: 101
انقلاب اسلامی (دکتر عابدی)
کددرس: 50031
گروه: 5001
چهارشنبه

زبان تخصصی تغذیه (دکتر نوری)
کددرس: 1321
گروه: 101

اصول تنظیم برنامه های غذایی (دکتر دهری)
کد درس:122
گروه: 101
آمار حیاتی کد2 (دکتر مقبلی) کد درس: 105 گروه 1012
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 982

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه رژیم درمانی2(دکتردهری/خانم حسینی) کد درس:1551
گروه: 101
رژیم درمانی 1 (دکتر نوری/) کددرس:1541 گروه: 101 روش تحقیق (دکتر دهری)
کد درس: 1531گروه: 1011
یکشنبه اصول ایمونولوژی (دکتر حبیبی) کددرس:1301 گروه: 1011


تداخل غذا و دارو (دکتر محمدی) کددرس: 1401 گروه: 101

خدمات تغذیه ای در مراقبتهای بهداشتی (دکتر اباصلتی) کددرس: 1521 گروه: 101
دوشنبه اصول نگهداری مواد غذایی (دکترپزشکی ) کددرس: 1271 گروه: 101 مجازی


تغذیه در دوران های زندگی (خانم زارعی ) کددرس: 1481 گروه: 101

بهداشت و مسمومیت های غذایی (دکتر توسلی) کددرس: 1261 گروه: 101 مجازی مدیریت خدمات غذایی (آقای شبان) ساعت 15 کددرس: 1421 گروه: 101
سه شنبه طب سنتی اسلامی (دکتر قربان زاده ) کددرس: 145 گروه: 1011 آیین زندگی (آقای کرامتی) کددرس: 50022 گروه: 5001
چهارشنبه تغذیه در دوران های زندگی (خانم زارعی ) کددرس:1481 گروه: 101
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 981

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تغذیه گروههای ویژه(دکتر جانداری) کد درس: 1491 گروه :101 مکمل های غذایی(خانم زارعی) کددرس: 1411 گروه: 101


اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه(خانم زارعی) کددرس: 1511 گروه: 101

پروژه (خانم زارعی) کددرس: 1601 گروه: 101
یکشنبه اثر فرایند بر ارزش مواد خوراکی (دکتر توسلی) کددرس:1281 گروه: 101 مجازی


رژیم درمانی3 (دکتر دهری/دکتر نوری/خانم زارعی)
کد درس:1561
گروه: 101
دوشنبه آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی(دکتر فاطمی) کددرس: 1581 گروه: 101


رژیم درمانی4 (دکتر دهری/دکتر نوری)
کد درس: 1571
گروه: 101
بیماری های ناشی از سوتغذیه (دکتر رهبری نژاد/)
کد درس:1471گروه:101
سه شنبه اصول آموزش و مشاوه تغذیه (عملی)- (خانم زارعی)
کد درس:1501 گروه: 101
اصول آموزش و مشاوه تغذیه (تئوری)- (خانم زارعی)
کد درس:1501 گروه: 101
سمینار ( خانم حسینی) کددرس: 1591 گروه: 101
چهارشنبه اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه(دکتر عادل) کددرس: 1511 گروه: 101


تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام (دکتر حسین زاده) مجازی کددرس: 50044 گروه: 5001
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 972

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه بهداشت و PHC (خانم زارعی)
کد درس :143
گروه: 101
کاراموزی در عرصه صنایع غذایی(دکتر صرافان)
کد درس: 142
گروه: 101
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 971

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه “کاراموزی در عرصه بیمارستان (دکتر دهری- دکتر نوری) کد درس: 144
گروه: 101 “
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!