دروس ارائه شده نیمسال 992  (علوم تغذیه)

دروس علوم تغذیه ورودی 992

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آزبیوشیمی مقدماتی
( آقای علائی)
کد درس:1131 گروه: 1011


کامپیوتر
(خانم مهندس خادمی)
کد درس : 1217 گروه: 1011

کامپیوتر
(خانم مهندس خادمی)
کد درس : 1217 گروه: 1012


آزبیوشیمی مقدماتی
گروه: 1012
( آقای علائی)
کد درس:1131

یکشنبه اصول روان شناسی و مشاوره
(خانم قائینی)
کد درس:1181 گروه: 101
روش های مطالعه و یادگیری
(خانم فرزادیان)
کد درس:1121 گروه: 101
دوشنبه بهداشت عمومی
(دکتر صرافان)
کد درس:1211 گروه: 101
آناتومی
(دکتر نیک روش)
کد درس:104 گروه: 101
اندیشه 1 خواهران
(خانم زهانی)
کددرس:50011 گروه:5001


اندیشه1 برادران
(آقای شیبانی )
کددرس:50011 گروه:5002

جامعه شناسی پزشکی
(آقای مهران فر)
ساعت 15:30
کد درس: 107گروه: 101
سه شنبه زبان پیش
(خانم برجی)
کد درس : 50070 گروه: 500
بیوشیمی مقدماتی
(دکتر مبرا )
کد درس: 1131
چهارشنبه تربیت بدنی(1) خانم ها
(خانم سلیمانی)
(14 تا 15:30)
کددرس:5008 گروه: 5001
تربیت بدنی (1) آقایان
(آقای ایزدی)
(15:30 تا 17)
کددرس: 5008 گروه: 5003


تربیت بدنی (1) خانم ها
(خانم سلیمانی)
(15:30 تا 17)
کددرس: 5008 گروه: 5002

پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 991

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز بیوشیمی متابولیسم کد 1
(خانم آرزم جو)
کد درس:112 گروه: 1011


آز میکروب پزشکی کد 1
(دکتر پزشکی)
کد درس:1231 گروه: 1011

آز میکروب پزشکی کد 2
(دکتر پزشکی)
کد درس:1231 گروه: 1012


آز بیوشیمی متابولیسم کد 2
(خانم آرزم جو)
کد درس:112 گروه: 1012

یکشنبه فیزیولوژی 1
(دکتر صرافان)
کد درس:1141 گروه: 101
انگل شناسی پزشکی
(دکتر زارعان)
کد درس:1221 گروه: 101


دوشنبه فیزیولوژی 2
(دکتر صرافان)
کد درس:1151
بیوشیمی متابولیسم
(دکتر مبرا)
کد درس: 112
بیوشیمی متابولیسم
(دکتر مبرا)
کد درس: 112
سه شنبه میکروب شناسی پزشکی
(دکتر پزشکی)
کد درس: 1231


دانش خانواده خواهران
(خانم هاشمی)
کددرس:500101 گروه: 5001


دانش خانواده برادران
(آقای جعفری)
کددرس: 500101
گروه: 5002

تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
کد درس: 50051
گروه: 5001
چهارشنبه زبان عمومی
(خانم مروارید)
کد درس: 5007
گروه: 5001
زبان عمومی
(خانم مروارید)
کد درس: 5007
گروه: 5001
تربیت بدنی2 آقایان
(آقای ایزدی) فوتسال
کددرس: 50094 گروه: 5001


تربیت بدنی 2 خانم ها
(خانم عرفانیان) والیبال
کددرس :50092 گروه: 5001

تربیت بدنی2 خانم ها
(منتظریان)(پیلاتس)
شروع: 15:30
کددرس: 50096 گروه: 5001
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 982

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تغذیه اساسی 1( خانم زارعی) کد درس: 1351
گروه: 101
پاتوفیزیولوژی 1 (دکتر سیفی)
کد درس:1331
گروه: 101
یکشنبه تغذیه اساسی 2 (آقای افتخار)
کد درس: 119
گروه: 101
میکروب شناسی مواد غذایی (دکتر پزشکی) کد درس: 1251 -فرد


دوشنبه تاریخ امامت خواهران(خانم بخشی زاده)
کد درس: 50043
گروه: 5001
اصطلاحات پزشکی (خانم محمدآبادی)
کد درس:1311
گروه: 101
سه شنبه تغذیه اساسی 2 (آقای افتخار)
کد درس: 119
ادبیات (دکتر شهریاری)
کد درس: 5006 گروه:5001


اکولوژی غذا و تغذیه (خانم مروارید)
کد درس:1441 – زوج

ادبیات (دکتر شهریاری)
کد درس: 5006
گروه: 5001
تاریخ امامت برادران (آقای دانشمندی)
کد درس: 50043
گروه: 5002
چهارشنبه آزمایشگاه میکروب مواد کد 1
(دکتر پزشکی)
کد درس:1251 گروه: 1011
آمار حیاتی
(دکتر مقبلی)
کد درس:105 گروه: 101
آزمایشگاه میکروب مواد کد 2
(دکتر پزشکی)
کد درس:1251 گروه: 1012
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 981

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه اصول تنظیم برنامه های غذایی
(دکتر دهری)
کد درس:1303 گروه: 101
ارزیابی وضعیت تغذیه
(خانم حسینی) کد درس:1461 گروه: 101
ارزیابی وضعیت تغذیه
(خانم حسینی)
کد درس:1461
یکشنبه پاتوفیزیولوژی 2
(دکتر سیفی) کد درس: 1341 گروه: 101
فیزیولوژی تغذیه
(دکتر نوروزیان ) کد درس:1371 گروه: 101
کاربرد رایانه کد 1
(خانم زارعی) کد درس:1431 گروه: 1011
تغذیه و ژنتیک
(دکتر محمدزاده)
کددرس: 1451 گروه: 101


دوشنبه زبان تخصصی
(خانم مروارید، خانم زارعی، دکتر دهری)
کددرس: 1321 گروه: 101
اندیشه اسلامی2
(دکتر نجفی )
کد درس: 50012 گروه: 5001
سه شنبه شیمی مواد غذایی
(دکتر پزشکی)
کددرس: 1241


آز شیمی مواد کد 1
(دکتر صرافان)
کد درس:1241 گروه: 1011
آز شیمی مواد کد 2
(دکتر صرافان) کد درس:1241 گروه: 1012


کاربرد رایانه کد 2
(خانم زارعی)
کد درس:1431 گروه: 1012

چهارشنبه داروشناسی
(دکتر محمودی)
کددرس: 1391 گروه: 101
انقلاب اسلامی
(دکتر حسین زاده)
کددرس: 50031 گروه: 5001
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 972

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه اصول و روش های نگهداری مواد غذایی
(دکتر پزشکی)
کد درس:115 گروه: 101
یکشنبه روش تحقیق کد 1
(دکتر دهری)
کد درس: 139گروه: 1011
روش تحقیق کد 2
(دکتر دهری) کد درس: 139 گروه: 1012
دوشنبه تاریخ امامت خواهران
(خانم بخشی زاده)
کد درس: 50043 گروه: 5001
داروشناسی
(دکتر محمودی)
کددرس: 124 گروه: 101
اصول ایمونولوژی
(دکتر غلامین)
کد درس 123 گروه: 101


سه شنبه تغذیه در دوران های زندگی
(خانم زارعی)
کد درس:129 گروه: 101
اصطلاحات پزشکی
(خانم محمدآبادی)
کد درس:134 گروه: 101
تاریخ امامت برادران
(آقای دانشمندی)
کد درس: 50043 گروه: 5002
چهارشنبه رژیم درمانی1
(دکتر دهری – دکتر سیفی)
کد درس:137


رژیم درمانی1
(دکتر دهری – دکتر سیفی)
کد درس:137 گروه: 101
مدیریت خدمات غذایی
(آقای شبان) ساعت 15
کد درس:125
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 971

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه رژیم درمانی2
(دکتر دهری)
کد درس:138 گروه: 101
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
(دکتر حسین زاده )
کد درس: 50044 گروه: 5001
یکشنبه اثر فرآیند بر ارزش غذا
(دکتر پزشکی)
کد درس:117 گروه: 101
خدمات تغذیه ای در نظام مراقبتهای بهداشتی
(دکتر اباصلتی)
کد درس:131
دوشنبه تغذیه گروه ها و شرایط ویژه
(دکتر نوروزیان)
کد درس:130
بیماری های ناشی از سوتغذیه
(دکتر سیفی)
کد درس:136
طب سنتی
(دکتر قربان زاده)
کددرس : 145 گروه: 101
سه شنبه رژیم درمانی2
(دکتر دهری)
کد درس:138
سمینار
(منتقل شده از ترم قبل )
آیین زندگی
( خانم هاشمی و حاج آقا فیض آبادی )
کد درس: 50022 گروه: 5001
چهارشنبه اصول آموزش و مشاوه (تئوری)
(خانم زارعی )
کد درس:135گروه: 101
اصول آموزش و مشاوه (عملی)
(خانم زارعی)
کد درس:135
تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
کد درس: 50051 گروه: 5003
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 962

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه بهداشت و PHC
(خانم زارعی)
کد درس :143 گروه: 101
کاراموزی در عرصه صنایع غذایی
(دکتر پزشکی)
کد درس: 142 گروه: 101
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
دروس علوم تغذیه ورودی 961

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه بیمارستان
(دکتر دهری- دکتر سیفی)
کد درس: 144
گروه: 101
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

علوم تغذیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!