کنترل کیفی و بهداشتی صنایع غذایی

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

Food industry

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته

گروه کنترل کیفی

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

کلاس تغذیه

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس تئوری و عملی

فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
پذیرفته شدگان ارشدپذیرفته شدگان ارشد

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر
دکتر پزشکی

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.