رشته‌های مجاز جهت انتخاب در مقطع کارشناسی ارشد با مدرک علوم و صنایع غذایی

**** کلیه دارندگان مدرک کارشناسی رشته های علوم پزشکی مجاز به انتخاب رشته های ستاره دار جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستند.

 

رشته های مجاز جهت انتخاب در مقطع کارشناسی ارشد
با مدرک 
کارشناسی علوم و صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشتی)
بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

رشته امتحانی شماره

میکروبیولوژی مواد غــذائی(2) شــــیمی مواد غــذائی(2) تکنولوژی مواد غــذائی (٣ )؛ کنترل کیفی مواد غذایی(3)؛ زبان عمومی(٣ (

علوم و صنایع غذائی

(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

1

میکروب شناســــی مواد غذایی (2)، اصــــول نگهداری مواد غذایی(٢)؛ شیمی مواد غذایی(٢)؛ کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی (٢)؛ زبان عمومی(٣ (

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

2

بــاکتری شــــنــاســــی(٣)؛ تغــذیــه عمومی(١)؛ بیوشـیمی عمومی(١)؛ انگل شـناسـی(١)؛ قارچ شــــناســــی(١)؛ ویروس شــــناســــی(١)؛ زبان عمومی(٣ (

میکروب شناسی موادغذایی

3

شیمی آلی و شیمی تجزیه (جمعا2) ،سم شناسی (1) ،(تغذیه (١ ( ،میکروبیولوژی موادغذایی (2) ، بیوشیمی (1) ،فیزیولوژی (1) ، (زبان عمومی (٣(

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 4

زبان عمومی و تخصصی (1)، میکروب شناسی مواد غذایی (1)، اصول نگهداری مواد غذایی(1)،  شیمی مواد غذایی(1)،  کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (1)

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

(وزارت علوم گروه دامپزشکی)

5

زبان عمومی و تخصصی (2)، ریاضیات(2)، شیمی مواد غذایی(2)، میکروبیولوژی مواد غذایی(2)، تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات، قند، روغن، غلات، کنسرو، اصول نگهداری) (4)، اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی(2)

علوم و مهندسی صنایع غذایی

صنایع غذایی
شیمی مواد غذایی
زیست فناوری مواد غذایی
فناوری مواد غذایی

(وزارت علوم گروه کشاورزی)

6

بیوشیمی عمومی (1) ،زیست شناسی (1)، شیمی عمومی (1)، داروشناسی (1)؛ سم شناسی (1)؛ زبان عمومی (٢(

سم شناسی

7

تغذیه (5)-  فیزیولوژی (2)-  بیوشیمی (2)-  زبان عمومی(3)

علوم تغذیه

8

تغذیه (5)-  فیزیولوژی (2)-  بیوشیمی (2)-  زبان عمومی(3)

علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 9

تغذیه (5)-  فیزیولوژی (2)-  بیوشیمی (2)-  زبان عمومی(3)

علوم بهداشتی در تغذیه

10

بیوشیمی عمومی (6) – زیست شناسی سلولی مولکولی (2) – شیمی آلی و عمومی (2)- زبان عمومی (3)

بیوشیمی بالینی

11

زیست شنا سی عمومی(٢)؛ پرتو شنا سی(1)؛ بیوشــــیمی(١)؛ اصــــول و مبــانی بهداشت عمومی(2)،  روانشـــناســـی عمومی(1)؛  مدیریت سلامت(1)؛ زبان عمومی(٣ (

پدافند غیرعامل در نظام سلامت

12
بیوشیمی عمومی (1) – زیست شناسی سلولی مولکولی (4) – میکروب شناسی (1)- زبان عمومی (3)

زیست فن آوری پزشکی*

13

بیوشــیمی(٢)؛ شــیمی (٢)؛ زیســت شــناســی ســــلولی مولکولی (٢)؛ فیزیولوژی (١)؛ بیوفیزیک  (2)؛  مقــدمــه ای بر نــانوتکنولوژی(3)؛  زبــان عمومی(٣ (

نانوفناوری پزشکی*

14

مبــانی اپیدمیولوژی(۵/٢)؛ مقــدمــات آمــار زیســــتی(٢)؛ اصــــطلاحــات پزشــــکی (۵/١)؛ اپیدمیولوژی بیماریھا (٢)؛ بهداشت عمومی (٢)؛ زبان عمومی(٣ (

اپیدمیولوژی*

15

ریاضــــی عمومی(١)؛ آمار ریاضــــی واحتمال(٢)؛ روشهای آمـاری (شـــــامـل طرح آزمایش ها، رگرســــیون، نمونه گیری، آمار ناپارامتری) (۴) ؛زبان عمومی(٣ (

                      آمار زیستی*

16

اصــــول اپیدمیولوژی و آمار حیاتی(2)؛ دانش پایه رایانه(٢)؛ نگارش و مقاله نویســــی به زبان ھای فـارســــی و انگلیســــی (۴)؛ زبـان انگلیســــی پیشرفته(٣ (

ژورنالیسم پزشکی(سلامت و رسانه)*

17

ایمنی ترافیکی و اپیدمیولوژی مصـــــدومیت ھا(۴)؛ روش های آمــارکــاربردی(٢)؛ روانشناسی عمومی(١)؛ بهداشت عمومی (١)؛ زبــان عمومی(٣ (

سلامت و ترافیک*

18

نظریه ھای جامعه شــــناســــی (٣)؛ آمار و روش تحقیق(٣)؛ سازمان و مدیریت (2)؛ اقتصاد خرد و کلان(2)؛ تامین و رفاه اجتماعی (2)؛ روانشناسی اجتماعی(٢)؛ زبان عمومی (3)

سلامت و رفاه اجتماعی*

19

فناوری اطلاعات ســــلامت(٣)؛ مدیریت اطلاعات ســـلامت (٣)؛ بیماری شـــناســـی و اصـــطلاحات پزشکی(2)؛ سیستم ھای طبقه بندی اطلاعات ســلامت(٢)؛ کامپیوتر و ســاختمان داده (٢)؛ زبان عمومی(3)

فناوری اطلاعات سلامت*

20

مبانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (٣)؛ سازماندهی دانش(٢)؛ فن آوری اطلاعات(٢)؛ مدیریت منابع اطلاعاتی (٢)؛ اصطلاحات علوم پزشکی (١)؛ زبان عمومی(3)

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی*

21

کلیات بهداشت (2)، اصــول و مبانی ســازمان و مدیریت (٣)؛ سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (3)؛ مدیریت مالی و اقتصــاد بهداشت (2)؛ زبان عمومی(3)

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی*

22

اصــول برنامه نویســی و ســاختمان داده ها (2)؛  ریاضی و آمار حیاتی(2)؛  مدیریت اطلا عات سلامت (٣) ؛ انفورماتیک ســـلامت (٣) ؛ کلیات و اصطلاحات پزشکی (2)؛  زبان عمومی(3)

انفورماتیک پزشکی*

23

کلیه زیر مجموعه های این رشته را می توانید انتخاب کنید که در هر زیر مجموعه مفاد امتحانی یکسان اما ضرایب متفاوت است

مبانی آموزش پزشکی – مدیریت آموزشی –  روش تحقیق و آمار- مبانی تکنولوژی آموزشی -زبان عمومی – مبانی کامپیوتر

آموزش پزشکی*

 

سـیاسـتگذاری سـلامت و تصـمیم گیری در حوزه ســلامت (٢)؛ کلیات اقتصــاد ســلامت و ارزیابی فناوری سلامت (٣)؛ نظام سلامت و برنامه ھای جاری آن (٢)؛ اصــــول و روش های اپیدمیولوژی (2)؛ روش ھای آماری (2)؛  زبان عمومی(3)

ارزیابی فناوری سلامت (HTA)*

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!