دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 4021

image

نرجس آیتیمعدل کل : 19.13
ورودی991 – رتبه اول

image

زهرا تجددمعدل کل : 18.65
ورودی991 – رتبه دوم

image

محدثه معینیمعدل : 18.38
ورودی991 – رتبه سوم

قاسمی

ریحانه قاسمیمعدل : 19.63
ورودی992 – رتبه اول

بنت الهدی سبزقبائی

بنت الهدی سبزقبائیمعدل : 19.37
ورودی992 – رتبه دوم

image

الهه نوری معدل : 19.26
ورودی992 – رتبه سوم

بیتا صابری

بیتا صابریمعدل : 19.41
ورودی4001 – رتبه اولsa

image

فائزه ذاکری فرمعدل : 18.66
ورودی4001 – رتبه دوم

ساجده سالمیان

ساجده سالمیانمعدل : 18.59
ورودی4001 – رتبه سوم

کربلایی

سارا کربلاییمعدل : 19.67
ورودی4002 – رتبه اول

مائده شیخی

مائده شیخی معدل : 19.56
ورودی4002 – رتبه دوم

غزاله حسین پور

غزاله حسین پورمعدل : 19.36
ورودی4002  – رتبه سوم

image

پگاه فرشچیانمعدل : 19.96
ورودی4011 – رتبه اول

image

نگار قشقائیمعدل :19.76
ورودی4011 – رتبه دوم

image

فاطمه دنکوبمعدل :19.73 
ورودی4011 – رتبه سوم

image

مرتضی ثابت قدممعدل : 20
ورودی4012 – رتبه اول

image

امیر گلیمعدل : 19.87
ورودی4012 – رتبه دوم

image

دیبا طباطبائیمعدل : 19.85
ورودی4012 – رتبه سوم

image

صبا کوسانیمعدل : 19.57
ورودی4021 – رتبه اول

image

مهلا بنیاد کاریزمهمعدل : 19.20
ورودی4021 – رتبه دوم

image

ساینا صمدیمعدل : 19.18
ورودی4021 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 4012

image

فاطمه طیبانمعدل : 18.84
ورودی982 – رتبه اول

image

نگین جهانداریمعدل کل : 18.28
ورودی982 – رتبه دوم

image

پرنیان آراستهمعدل : 18.25
ورودی982 – رتبه سوم

image

نرجس آیتیمعدل : 19.10
ورودی991 – رتبه اول

image

نیلوفر خوارزمیمعدل : 18.73
ورودی991 – رتبه دوم

image

ستاره تقویمعدل : 18.64
ورودی991 – رتبه سوم

قاسمی

ریحانه قاسمیمعدل : 19.48
ورودی992 – رتبه اول

image

نرگس شهبازمعدل : 19.31
ورودی992 – رتبه دوم

image

فاطمه آزاد معدل : 19.30
ورودی992 – رتبه سوم

بیتا صابری

بیتا صابریمعدل : 19.60
ورودی4001 – رتبه اولsa

image

فائزه ذاکری فرمعدل : 19.53
ورودی4001 – رتبه دوم

image

آیدا سلطانیمعدل : 19.36
ورودی4001 – رتبه سوم

image

غزاله حسین پورمعدل : 19.08
ورودی4002 – رتبه اول

image

سمیه سعادت معدل : 18.97
ورودی4002 – رتبه دوم

image

مائده شیخیمعدل : 18.96
ورودی4002  – رتبه سوم

image

پگاه فرشچیانمعدل : 19.72
ورودی4011 – رتبه اول

image

نگار قشقائیمعدل :19.68
ورودی4011 – رتبه دوم

image

فاطمه دنکوبمعدل :19.61 
ورودی4011 – رتبه سوم

image

دیبا طباطبائیمعدل : 19.90
ورودی4012 – رتبه اول

image

نسترن غضنفریمعدل : 19.63
ورودی4012 – رتبه دوم

image

ساجده سادات طاهریمعدل : 19.54
ورودی4012 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 4002

image

راحیل سالاریمعدل : 19.55
ورودی981 – رتبه اول

image

مهدیار حریمیمعدل کل : 19.41
ورودی981 – رتبه دوم

image

حانیه درویشیانمعدل : 19.33
ورودی981 – رتبه سوم

image

زهرا جاهدمعدل : 19.74
ورودی982 – رتبه اول

image

مونا نعمتی زادهمعدل : 18.39
ورودی982 – رتبه دوم

image

فاطمه طیبانمعدل : 18.26
ورودی982 – رتبه سوم

image

نرجس آیتیمعدل : 19.37
ورودی991 – رتبه اول

image

زهرا تجددمعدل : 18.99
ورودی991 – رتبه دوم

image

سمانه صفرزادهمعدل : 18.74
ورودی982 – رتبه سوم

قاسمی

ریحانه قاسمیمعدل : 19.43
ورودی992 – رتبه اول

بنت الهدی سبزقبائی

بنت الهدی سبزقبائیمعدل : 19.23
ورودی992 – رتبه دوم

image

فاطمه آزادمعدل : 19.22
ورودی992 – رتبه سوم

image

فائزه ذاکری فرمعدل : 19.73
ورودی4001 – رتبه اول

image

آیدا سلطانی معدل : 19.68
ورودی4001 – رتبه دوم

بیتا صابری

بیتا صابریمعدل : 19.30
ورودی4001  – رتبه سوم

image

سمیه سعادتمعدل : 19.51
ورودی4002 – رتبه اول

image

غزاله حسین پورمعدل :19.42
ورودی4002 – رتبه دوم

image

سیده زهرا میررضائیمعدل :19.10 
ورودی4002 – رتبه سوم

image

شعله ایمانیمعدل : 19.89
ورودی4011 – رتبه اول

image

پگاه فرشچیانمعدل : 19.71
ورودی4011 – رتبه دوم

image

الهام گلیمعدل : 19.63
ورودی4011 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 4002

image

الناز محمود آبادیمعدل : 18.93
ورودی972 – رتبه اول

image

مینا باوفادوستمعدل : 18.91
ورودی972 – رتبه دوم

image

مهتاب تقویمعدل : 18.76
ورودی972 – رتبه سوم

image

پرستو اصغریمعدل : 19.55
ورودی981 – رتبه اول

امین خورشاهی

امین خورشاهیمعدل : 19.45
ورودی981 – رتبه دوم

image

مهدیار حریمیمعدل : 18.40
ورودی981 – رتبه سوم

image

زهرا جاهد معدل : 19.56
ورودی982 – رتبه اول

image

فاطمه طیبانمعدل : 18.80
ورودی982 – رتبه دوم

image

فرناز مقدسیانمعدل : 17.72
ورودی982 – رتبه سوم

image

نرجس آیتیمعدل : 19.57
ورودی991 – رتبه اول

image

نیلوفر خوارزمیمعدل : 18.69
ورودی991 – رتبه دوم

image

سمانه صفرزادهمعدل : 18.61
ورودی991 – رتبه سوم

قاسمی

ریحانه قاسمیمعدل : 19.62
ورودی992 – رتبه اول

image

فاطمه آزاد معدل : 19.44
ورودی992 – رتبه دوم

بنت الهدی سبزقبائی

بنت الهدی سبزقبائیمعدل : 18.88
ورودی992  – رتبه سوم

بیتا صابری

بیتا صابریمعدل : 19.26
ورودی4001 – رتبه اول

image

یاسمن یزدان پناهمعدل :19.34
ورودی4001 – رتبه دوم

image

آیدا سلطانیمعدل :19.70 
ورودی4002 – رتبه سوم

image

مائده ظفرحاکمیمعدل : 19.48
ورودی4002 – رتبه اول

image

غزاله حسین پورمعدل : 19.44
ورودی4002 – رتبه دوم

image

مائده شیخیمعدل : 19.37
ورودی4002 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 4001

image

شیما صباغیمعدل : 19.93
ورودی971 – رتبه اول

image

نیلوفر عبداله پورمعدل : 19.67
ورودی971 – رتبه دوم

image

پدرام تاج‌فرمعدل : 19.24
ورودی971 – رتبه سوم

image

مهلا ملک نژاد یزدیمعدل : 19.85
ورودی972 – رتبه اول

image

مینا باوفادوستمعدل : 19.03
ورودی972 – رتبه دوم

image

مهتاب تقویمعدل : 18.99
ورودی972 – رتبه سوم

image

حانیه درویشیان حقیقی معدل : 19.77
ورودی981 – رتبه اول

image

راحیل سالاری باغون آباد معدل : 19.73
ورودی981 – رتبه دوم

image

مهدیار حریمیمعدل : 19.66
ورودی981 – رتبه سوم

image

زهرا جاهدمعدل : 19.01
ورودی982 – رتبه اول

image

فاطمه طیبان معدل : 18.44
ورودی982 – رتبه دوم

image

نگین جهانداریمعدل : 18.36
ورودی982  – رتبه سوم

image

ستاره تقوی شیخ معدل : 18.75
ورودی991 – رتبه اول

image

محیا نیکومنشمعدل : 18.50
ورودی991 – رتبه دوم

image

نرجس ایتی معدل : 18.44
ورودی991 – رتبه سوم

image

فاطمه آزادبیرم آبادمعدل : 19.80
ورودی972 – رتبه اول

قاسمی

ریحانه قاسمیمعدل : 19.51
ورودی992 – رتبه دوم

image

مریم سالمی حصاری معدل : 19.27
ورودی991 – رتبه سوم

بیتا صابری

بیتا صابریمعدل : 19.26
ورودی4001 – رتبه اول

image

رز شایگیمعدل :19.17
ورودی4001 – رتبه دوم

image

فائزه ذاکری فرمعدل : 19
ورودی4002 – رتبه سوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!