دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 4001

image

حانیه درویشیان حقیقی معدل : 19.77
ورودی981 – رتبه اول

image

راحیل سالاری باغون آباد معدل : 19.73
ورودی981 – رتبه دوم

image

مهدیار حریمیمعدل : 19.66
ورودی981 – رتبه سوم

image

زهرا جاهدمعدل : 19.01
ورودی982 – رتبه اول

image

فاطمه طیبان معدل : 18.44
ورودی982 – رتبه دوم

image

نگین جهانداریمعدل : 18.36
ورودی982  – رتبه سوم

image

ستاره تقوی شیخ معدل : 18.75
ورودی991 – رتبه اول

image

محیا نیکومنشمعدل : 18.50
ورودی991 – رتبه دوم

image

نرجس ایتی معدل : 18.44
ورودی991 – رتبه سوم

image

فاطمه آزادبیرم آبادمعدل : 19.80
ورودی972 – رتبه اول

ریحانه قاسمی

ریحانه قاسمیمعدل : 19.51
ورودی992 – رتبه دوم

image

مریم سالمی حصاری معدل : 19.27
ورودی991 – رتبه سوم

بیتا صابری

بیتا صابریمعدل : 19.26
ورودی4001 – رتبه اول

image

فاطمه طیبانمعدل :19.28
ورودی982 – رتبه دوم

image

نگین جهانداریمعدل : 18.70
ورودی982 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 992

image

فرانک فرشادمعدل : 19.34
ورودی962 – رتبه اول

image

مریم صادق پورمعدل : 18.82
ورودی962 – رتبه دوم

image

هاله اختریمعدل : 18.60
ورودی962 – رتبه سوم

image

 نیلوفر عبداله پورسیوکیمعدل : 19.45
ورودی971 – رتبه اول

image

زهره عبدالهیمعدل : 19.3
ورودی971 – رتبه دوم

image

پدرام تاج فرمعدل : 19.27
ورودی971 – رتبه سوم

image

مهلا ملک نژادمعدل : 19.4
ورودی972 – رتبه اول

image

 مینا باوفادوست طرقبهمعدل : 18.94
ورودی972 – رتبه دوم

فرزانه فتح آبادی

فرزانه فتح آبادیمعدل : 18.82
ورودی972 – رتبه سوم

مهدیار حریمی

مهدیار حریمیمعدل : 19.7
ورودی981 – رتبه اول

پرستو اصغری

پرستو اصغریمعدل : 19.45
ورودی972 – رتبه دوم

اروین بابایی

آروین باباییمعدل : 19.27
ورودی981 – رتبه سوم

image

زهرا جاهدمعدل : 19.35
ورودی982 – رتبه اول

image

فاطمه طیبانمعدل :19.28
ورودی982 – رتبه دوم

image

نگین جهانداریمعدل : 18.70
ورودی982 – رتبه سوم

image

علی فراستیمعدل : 19.33
ورودی991 – رتبه اول

image

زهرا تجددمعدل : 19.28
ورودی991 – رتبه دوم

image

نرجس آیتیمعدل : 19.03
ورودی991 – رتبه سوم

image

مائده تاتاریمعدل : 19.47
ورودی992 – رتبه اول

image

بنت الهدی سبزقبائیمعدل : 19.38
ورودی992 – رتبه دوم

image

ریحانه قاسمیمعدل : 19.20
ورودی992 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز علوم تغذیه در نیمسال 991

image

فرانک فرشادمعدل : 19.04
ورودی962 – رتبه اول

image

هاله اختریمعدل : 18.39
ورودی962 – رتبه دوم

image

نیوشا صمدیمعدل : 18.24
ورودی962 – رتبه سوم

image

شیما صباغیمعدل : 19.15
ورودی971 – رتبه اول

پدرام تاج فر

پدرام تاج فرمعدل : 18.97
ورودی971 – رتبه دوم

image

زهرا نعیمیمعدل : 18.83
ورودی971 – رتبه سوم

image

راحیل سالاریمعدل : 19.44
ورودی972 – رتبه اول

image

مهلا ملک نژادمعدل : 18.91
ورودی972 – رتبه دوم

image

الناز محمودآبادیمعدل : 18.83
ورودی972 – رتبه سوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!