منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی

(بر اساس اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401-1402)

دروس مربوطه منابع فارسی منابع انگلیسی
میکروبیولوژی مواد غذایی 1. میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن ، جی ، ترجمه علی مرتضوی و ضیاء الحق ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2. میکروبیولوژی مواد غذایی ؛ فریزر ، ترجمه علی مرتضوی و کاشانی نژاد ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3. میکروبیولوژی مواد غذایی ، ام آر ، آدامز و ام موس . ترجمه سید علی مرتضوی و علیرضا صادقی ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4. میکروب های بیماری زا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مواد غذایی . نوشته دکتر ودود رضویلر ، انتشارات دانشگاه تهران
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002.
7- Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003
شیمی مواد غذایی 1. شیمی مواد غذایی، دکتر فاطمی . شرکت سهامی انتشار
2. مبانی شیمی مواد غذایی, جواد کرامت ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
3. مبانی شیمی مواد غذایی، ترجمه بابک قنبرزاده-انتشارات آییژ
4. کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیائی مواد غذائی، دکتر پروانه، انتشارات دانشگا ه تهران
5. روشهای متداول در تجزیه مواد غذایی، زیبا حسینی، انتشارات دانشگاه شیراز
6.Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press, 2009
7.Principles of Food Chemistry: deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee, C. .Springerpress, 2018
کنترل کیفی 1- کنترل کیفیت آماری، دکتر کاظم مقتدریان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
٢ -کنترل کیفیت آماری در صنایع غذایی ، عشرت آبادی- کاکائی، نشر مرز دانش
٣ -مبانی کنترل کیفیت در صنایع غذایی، رسول پایان، نشر آییژ
تکنولوژی مواد غذایی اصول صنایع تولید شکر، غلامرضا مصباحی ، نشر علم کشاورزی ایران
تکنولوژی چغندر قند، ترجمه: مسعود فلاحی، رضا شیخ الاسلامی، محمدباقر باقرزاده تکنولوژی قند
شیر و فرآورده های آن دکتر کریم. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
صنعت شیر جلد اول و دوم- مهندس فرهنودی، ناشر شرکت جهاد تحقیقات و آموزش تکنولوژی لبنیات
فرآوری روغن های خوراکی، مهدی کدیور- امیرحسین گلی تکنولوژِی روغن
مقدمه ای بر تکنولوژی فراورده های غلات، رسول پایان، نشر آییژ
تکنولوژی غلات, هادی پیغمبردوست، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مبانی فناوری غلات، ناصر رجب زاده، انتشارات دانشگاه تهران تکنولوژِی غلات
علوم و صنایع گوشت، دکتر رکنی- انتشارات دانشگاه تهران
اصول و روش های تولید سوسیس و کالباس محمدی، حسینی انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ١٣٩4 تکنولوژِی گوشت
صنایع کنسروسازی اصول و کاربردها، جواد حصاری
اصول کنسروسازی، مهندس پایان
اصول صنایع کنسروسازی، غلامرضا مصباحی تکنولوژِی کنسرو
زبان انگلیسی عمومی
  • Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2: Bridging vocabulary. Longman.
  • Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
  • Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
  • Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.
  • Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

(بر اساس اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401-1402)

دروس مربوطه نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین
میکروبیولوژِی مواد غذایی 1. شیمی مواد غذایی، دکتر فاطمی . شرکت سهامی انتشار
2. مبانی شیمی مواد غذایی, جواد کرامت ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
3. مبانی شیمی مواد غذایی، ترجمه بابک قنبرزاده-انتشارات آییژ
4. کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیائی مواد غذائی، دکتر پروانه، انتشارات دانشگاه تهران
5. روشهای متداول در تجزیه مواد غذایی، زیبا حسینی، انتشارات دانشگاه شیراز
6.Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press, 2009
7.Principles of Food Chemistry: deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee, C. .Springerpress, 2018
اصول نگهداری مواد غذایی 1. اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی ، دکتر حسن فاطمی ، شرکت سهامی انتشار
2. عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه ، دکتر ایماندل و دکتر صادق زاده ، انتشارات دانشگاه تهران
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1. سم شناسی مواد غذایی، شریعتی فر، مهاجر، موذن، نشر چوگان ١٣٩٨
2. ایمنی شیمیایی و سم شناسی مواد غذایی . حسینی و نجاتیان . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.١٣٩٩
3. اصول بهداشت مواد غذایی، دکتر رکنی ، انتشارات دانشگاه تهران
4. شیر و فرآورده های آن دکتر کریم. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
5. صنعت شیر جلد اول و دوم- مهندس فرهنودی ناشر، شرکت جهاد تحقیقات و آموزش
6. Essential of food safety and sanitation . Meswane, D. Rue, N.Linton, R. 2003
7. Food safety : Contaminants and Toxins Dmello J.P 2003
8. Safety in the agri-food chain. Luming P.A, devlieghere, F. and. R Wegningen Academic publishers 2006
9. Food Safety. Selamat, Jinap, Iqbal, Shahzad Zafar, Springer International Publishing, 2016.
10. Food Safety and Human Health, Ram Lakhan Singh, Elsevier Science, 2019
شیمی مواد غذایی 1. شیمی مواد غذایی، دکتر فاطمی . شرکت سهامی انتشار
2. مبانی شیمی مواد غذایی, جواد کرامت ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
3. مبانی شیمی مواد غذایی، ترجمه بابک قنبرزاده-انتشارات آییژ
4. کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیائی مواد غذائی، دکتر پروانه، انتشارات دانشگا ه تهران
5. روشهای متداول در تجزیه مواد غذایی، زیبا حسینی، انتشارات دانشگاه شیراز
6.Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press, 2009
7.Principles of Food Chemistry: deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee, C. .Springerpress, 2018
زبان انگلیسی عمومی 6- Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2: Bridging vocabulary. Longman.
7- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
8- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
9- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.
10- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل مواد غذایی

(بر اساس اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401-1402)

دروس مربوطه نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین
میکروب شناسی مواد غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن، تالیف جیمزمانرو جی، مترجمان علی مرتضوی و ضیاء الحق، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد
میکروبهای بیماریزا در موادغذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت‌های غذایی، تالیف ودود رضوپلر، انتشارات دانشگاه تهران
اصول نگهداری مواد غذایی اصول نگهداری مواد غذایی، تالیف سهراب معینی و کامبیز جهان بین، انتشارات دانشگاه تهران
اصول نگهداری مواد غذایی، تالیف حجت بیگ زاده، انتشارات سپهر
کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی اصول بهداشت موادغذایی، تالیف نوردهر رکنی، انتشارات دانشگاه تهران
بهداشت و ایمنی مواد غذایی، تالیف زینب رضایی، فاطمه اکرمی مهاجری، انتشارات آثار سبحان
کنترل کیفیت آماری در صنایع غذایی، تالیف مرتون هوبارد، مترجم پروین عشرت آبادی، انتشارات مرز دانش
اصول کنترل کیفیت مواد غذایی، تالیف بهجت تاج‌الدین، انتشارات علم کشاورزی ایران
شیمی مواد غذایی شیمی مواد غذایی، تالیف دکتر حسن فاطمی، انتشارات شرکت سهامی انتشار
شیمی موادغذایی (جلد ۱ و ۲)، تالیف میرمنوچهر حامدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
زبان انگلیسی عمومی انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی (English for the students of food science and technology)، تالیف ابوالقاسم جزایری، انتشارات سمت زبان تخصصی کشاورزی: (علوم و صنایع غذایی)، انتشارات دیباگران

کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور

 

 

 

منابع کنکور  آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

(بر اساس اطلاعات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401-1402)

دروس مربوطه منابع فارسی منابع انگلیسی
میکروب شناسی موادغذایی کتاب میکروبهای بیماریزا در موادغذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت های غذایی، تالیف ودود رضوپلر، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن، تالیف جیمزمانرو جی، مترجمان علی مرتضوی و ضیاء الحق، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد.
کتاب طغیان بیماری های منتقله از مواد غذایی(Foodborne Disease)،تالیف سازمان بهداشت جهانی، مترجمان سیدمحمود رضوانی، سیدمهدی ضیاء ضیا بری و سیدهادی ضیاءضیابری، انتشارات اندیشمند.
شیمی مواد غذایی کتاب کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی، تالیف دکتر پروانه، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب مبانی شیمی مواد غذایی، تالیف جان دمان، مترجم بابک قنبرزاده، انتشارات آییژ.
کتاب شیمی مواد غذایی، تالیف دکتر حسن فاطمی، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
بهداشت و بازرسی گوشت کتاب بهداشت و بازرسی کشتارگاهی گوشت (دام و طیور)، تالیف سیدسهیل قائم مقامی، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی.
کتاب بهداشت و بازرسی انواع گوشت و فرآورده های خام دامی، تالیف محمد کشتکار و رضا معاضدی، انتشارات پرتو واقعه.
کتاب بهداشت و بازرسی گوشت ((Meat inspection، تالیف ویدا پیرزمانی و طناز موسوی، انتشارات پرتو واقعه.
بهداشت شیر کتاب فرآوری شیر: بهبود کیفیت فرآورده های لبنی، تالیف گریت اسمیت و رضوان پوراحمد، انتشارات دانش پرور.
کتاب پروبیوتیکها در شیر و فرآورده های آن، تالیف محمدرضا کوشکی و کیانوش خسروی، انتشارات سروا.
صنایع شیر کتاب شیر و فرآورده های آن، تالیف گیتی کریم، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
کتاب دانش و تکنولوژی ماست، تالیف حبیبی نجفی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد.
صنایع گوشت کتاب تکنولوژی صنایع گوشت و شیلات، تالیف فریدون فضائلی نژاد، انتشارات کتاب آوا.
کتاب گوشت و فرآورده های گوشتی، تکنولوژی، شیمی و میکروبیولوژیکی، تالیف جین ساذرلند، مترجم سارا موحد، انتشارات پلک.
اپیدمیولوژی کتاب اپیدمیولوژی، تالیف لئون گوردیس، مترجم حسین صباغیان و کوروش هلاکویی نائینی، انتشارات گپ.
کتاب مفاهیم و کاربرد اپیدمیولوژی در دامپزشکی و تحقیقات، تالیف کامران افشارپاد، انتشارات کتاب آذرگان.
کتاب درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، (جلد ۱ و ۴)، مولف جان اورت پارک، کی. پارک، مترجم شجاعی تهرانی، انتشارات سماط.
بیماری‌های مشترک انسان و دام کتاب همه گیرشناسی و تشخیص بیماری های میکروبی مشترک انسان و حیوان، تالیف رضا رنجبر و رضا ایجاب، انتشارات نامه ی پارسی.
کتاب بیماریهای مشترک انسان و دام، تالیف سعید سعیدی، جواد رحمان دوست و الهام ذبیحی، انتشارات دانشوران رشید.
کتاب بیماریهای مشترک انسان و دام، تالیف محمدعلی راد، انتشارات دانشگاه تهران.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!