دروس ارائه شده نیمسال 4012

 

ورودی 4011

کنترل کیفی 14011 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان) کد درس :50051 گروه:500کلاس:235 شیمی -فیزیک (دکتر نوروزی شاد)
کد درس:5091 گروه :105 کلاس:202
آز شیمی -فیزیک (دکتر نوروزی شاد)
کد درس : 5092 گروه :105 آزمایشگاه شماره 5
آز فیزیک (آقای مهندس فرشید) – دانشگاه فردوسی
درس: 5022 گروه 105
یکشنبه میکروبیولوژی عمومی (دکتر پزشکی)
کد درس:5061 گروه: 105 کلاس:216


آز شیمی تجزیه (دکتر نوروزی شاد)
کد درس :5082 گروه :105 آزمایشگاه شماره 5
دوشنبه بیوشیمی عمومی (دکتر جاوید)
کد درس: 5101 گروه:105) کلاس 202
آز میکروبیولوژی عمومی (دکتر پزشکی)
کد درس: 5062 گروه :105 آزمایشگاه شماره 1
سه شنبه انگل شناسی عمومی (دکتر صرافان) – هفته فرد کلاس 231
کد درس:5061 گروه: 105


آز انگل شناسی عمومی (اقای گنج بخش) – هفته زوج آزمایشگاه شماره 3
کد درس: 5062 گروه :105


آز بیوشیمی عمومی (آقای امیری)
کد درس :5102 گروه:105 آزمایشگاه شماره 6
زبان عمومی (دکتر فاطمی زاده) – هفته فرد
کد درس:5007 گروه : 5005 کلاس: 216
چهارشنبه زبان عمومی (دکتر فاطمی زاده)
کد درس:5007 گروه : 5005 کلاس:216
فیزیک عمومی (آقای مهندس فرشید)
کد درس: 5021 گروه 105 کلاس 241
 شیمی تجزیه (دکتر ثابت)
کد درس:5081 گروه :105 کلاس 216
پنجشنبه
ورودی 4001

کنترل کیفی 1401 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه اصول و روش های نگهداری مواد غذایی (دکتر پزشکی)
کد درس: 521 گروه 105 کلاس:201
آز تجزیه مواد غذایی (دکتر پزشکی – دکتر صرافان)
کد درس: 5242 گروه :105 آزمایشگاه شماره5
یکشنبه آمار مقدماتی (دکتر وریدی)
کد درس : 511 گروه : 105کارگاه کامپیوتر2
آمار مقدماتی (دکتر وریدی)
کد درس : 511 گروه : 105کارگاه کامپیوتر2
دوشنبه اصول مهندسی صنایع غذایی (دکتر خلیلیان) کد درس : 518 گروه : 105 کلاس :201 اصول اقتصاد و مدیریت صنعتی (دکتر فیروز زارع)
کد درس : 540 گروه :105 کلاس:201
تاریخ وتمدن اسلام و ایران (آقای عابدی)
کد درس: 50044 گروه 500 کلاس 235
سه شنبه میکروبیولوژی صنعتی (دکتر پزشکی)
کد درس :527 گروه : 105
کلاس 201
بهداشت و ایمنی در صنایع غذایی (دکتر صرافان) کد درس:516 گروه: 105 کلاس 241
چهارشنبه تجزیه مواد غذایی (دکتر فیضی)
کددرس :5241 گروه: 105کلاس 201
اصول مهندسی صنایع غذایی (دکتر خلیلیان) کد درس : 518 گروه :105 کلاس 201 آز تجزیه مواد غذایی (دکتر پزشکی – دکتر صرافان)
کد درس: 5242 گروه :105 آزمایشگاه شماره5
پنجشنبه

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!