دروس ارائه شده نیمسال 4002

دروس ارائه شده نیمسال 4001

دروس صنایع غذایی ورودی 4002

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه شیمی عمومی علوم آز (دکتر جاوید)
کد درس: 2001 گروه :102
کلاس 201
(بیوشیمی کنترل کیفی کد 5101)
شیمی فیزیک ( دکتر نوروزی)
کلاس 241
کد5091
شیمی تجزیه ( دکتر شیخ زاده)
کلاس 241
کد 5081
یکشنبه آز انگل و آز میکروب
گروه 1022
کد 5062
 ریاضی (دکتر مقبلی) کلاس 241
کد 501
 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی (خانم آرزمجو) کد درس 2008 گروه 1021
کد 5102
دوشنبه میکروب شناسی ( دکترپزشکی)
کلاس 241
کد 5061


انگل شناسی (دکتر صرافان)
کلاس 241
کد 5061


سه شنبه زبان عمومی (آقای غفاریان)
کد درس:5007 گروه :5001 کلاس 221
زبان عمومی (آقای غفاریان)
کد درس:5007 گروه :5001 کلاس 221


آزمایشگاه شیمی تجزیه
(دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم)
کد درس:5082 گروه :105
آزمایشگاه شیمی فیزیک ( خانم ضیایی) (دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم)
کد درس : 5092 گروه :105
چهارشنبه بیوشیمی عمومی (دکتر جلیلی)
کلاس 241
کددرس 2007 گروه 102
بیوشیمی عمومی


ریاضی (دکتر توسلی) مجازی

تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان) کلاس 235
پنجشنبه

دروس ارائه شده نیمسال 4001

دروس صنایع غذایی ورودی 4001

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه شیمی عمومی علوم آز (دکتر جاوید)
کلاس 225
(بیوشیمی کنترل کیفی
کد درس: 5101 گروه:105)
شیمی فیزیک ( دکتر نوروزی)
کد درس:5091 گروه :105 کلاس 241
شیمی تجزیه ( دکتر شیخ زاده)
کد درس :5081 گروه :105کلاس 241
یکشنبه آز میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی
(آقای گنج بخش و دکتر پزشکی)
کد درس: 5062 گروه :105
ریاضی (دکتر مقبلی)
کلاس 241
کد درس :501 گروه:105
 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی (خانم آرزمجو) کد درس :5102 گروه:105
دوشنبه میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی ( دکترپزشکی)
کد درس:5061 گروه: 105
کلاس 241


میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی (دکتر صرافان)
کد درس:5061 گروه: 105
کلاس 241


سه شنبه زبان عمومی (آقای غفاریان)
کد درس:5007 گروه :5001 کلاس 221
زبان عمومی (آقای غفاریان)
کد درس:5007 گروه :5001 کلاس 221


آزمایشگاه شیمی تجزیه
(دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم)
کد درس:5082 گروه :105
آزمایشگاه شیمی فیزیک ( خانم ضیایی) (دانشگاه فردوسی- دانشکده علوم)
کد درس : 5092 گروه :105
چهارشنبه بیوشیمی عمومی (دکتر جلیلی)
کلاس 211
(بیوشیمی کنترل کیفی
کد درس: 5101 گروه:105)
بیوشیمی عمومی (دکتر جلیلی) کلاس 211
(بیوشیمی کنترل کیفی
کد درس: 5101 گروه:105)


ریاضی (دکتر توسلی) مجازی
کد درس :501 گروه:105

تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان)
کد درس: 50051 گروه: 500
کلاس 235
پنجشنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!