چیدمان ترمی


نیمسال اول کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 فیزیولوژی 2 2
2 فیزیک 3 2 1
3 شیمی عمومی 3 2 1
4 شیمی آلی 3 2 1
5 اصول کامپیوتر 1 0.5 0.5
6 زبان پیش 2 2
7 اندیشه اسلامی 1 2 2
8 ادبیات فارسی 3 3
9 تربیت بدنی 1 1 1
تعداد واحدها: 20

نیمسال دوم کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 شیمی تجزیه 3 2 1 شیمی عمومی
2 شیمی فیزیک 3 2 1 شیمی عمومی- فیزیک
3 بیوشیمی عمومی 3 2 1 شیمی آلی
4 میکروبیولوژی عمومی وانگل شناسی 3 2 1
5 ریاضیات 3 3
6 زبان عمومی 3 3
7 تفسیر موضوعی قرآن 2 2
تعداد واحدها: 20

 

نیمسال سوم کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 شیمی مواد غذایی (1) 3 3 بیوشیمی عمومی
2 شیمی مواد غذایی (2) 3 3 شیمی مواد غذایی (1)
3 میکروبیولوژی مواد غذایی 4 2 2 میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی
4 اصول تغذیه 2 2 بیوشیمی عمومی-فیزیولوژی
5 زبان تخصصی 2 2 زبان عمومی
6 آیین زندگی 2 2
6 تربیت بدنی 2 1 1
7 اصول مدیریت 2 2
تعداد واحدها: 19

نیمسال چهارم کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 میکروبیولوژی صنعتی 2 2 میکروبیولوژی موادغذایی
2 تجزیه مواد غذایی 4 2 2 شیمی موادغذایی (2)
3 اصول مهندسی صنایع غذایی 3 3 شیمی فیزیک-ریاضیات
4 بهداشت و ایمنی در صنایع 2 2 میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی
5 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی 2 2 میکروبیولوژی موادغذایی
شیمی موادغذایی (2)
اصول مهندسی صنایع غذایی
6 مسمومیت های غذایی 1 1 شیمی موادغذایی (2)
میکروبیولوژی موادغذایی
7 آب و فاضلاب 2 2 شیمی عمومی
میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی
8 آشنایی با قانون اساسی 2 2
9 دانش خانواده 2 2
تعداد واحدها: 20

 

نیمسال پنجم کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 تجزیه دستگاهی موادغذایی 2 1 1 شیمی موادغذایی (2)
2 کنترل کیفیت مواد غذایی (1) 4 2 2 تجزیه موادغذایی
میکروبیولوژی موادغذایی
3 اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 2 2 اصول مهندسی صنایع غذایی
4 صنایع قند 2 2 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی
5 صنایع شیر و لبنیات 2 2 میکروبیولوژی موادغذایی
شیمی موادغذایی (2)
اصول مهندسی صنایع غذایی
6 آمار مقدماتی 2 2 ریاضیات
7 اندیشه اسلامی 2 2 2
8 صنایع غلات 2 2 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی
7 تاریخ و تمدن اسلام و ایران 2 2
تعداد واحدها: 20

 

نیمسال ششم کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 کنترل کیفیت مواد غذایی (2) 2 2 1 کنترل کیفیت مواد غذایی (1)
2 صنایع روغن 2 2 اصول مهندسی صنایع غذایی
شیمی موادغذایی (1)
3 صنایع گوشت 2 2 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی
4 صنایع قنادی و نوشیدنی ها 2 2 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی
5 صنایع سبزی، میوه و کنسرو 2 2 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی
اصول مهندسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی موادغذایی
6 صنایع بسته بندی 2 2 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی
7 اثر فرایند بر مواد غذایی 2 2 اصول و روشهای نگهداری موادغذایی
8 روشهای بررسی و پژوهش 2 2 آمار مقدماتی
9 تاریخ امامت 2 2
تعداد واحدها: 18

 

نیمسال هفتم کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد پیش‌نیاز
1 کارآموزی در عرصه صنایع روغن 2
2 کارآموزی در عرصه صنایع قند 2
2 کارآموزی در عرصه صنایع نوشابه و قنادی 2
2 کارآموزی در عرصه صنایع شیروفراورده ها 2
2 سمینار 1 اثر فرایند بر موادغذایی-صنایع غلات-روشهای بررسی و پژوهش- زبان تخصصی
جمع 9

 

نیمسال هشتم کارشناسی صنایع غذایی
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 مدیریت خطر در حوادث و بلایا 2 2
2 کارآموزی در عرصه صنایع غلات 2 2
3 کارآموزی در عرصه صنایع گوشت 2 2
4 کارآموزی در عرصه صنایع سبزی و میوه 2 2
5 کارآموزی در عرصه مراکز کنترل کیفیت مواد غذایی 2 2
جمع 10 2 8

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!