برنامه حضور اعضای گروه علوم و صنایع غذایی

دکتر پزشکی– نیمسال تحصیلی 4002

 

برنامه هفتگی حضور دکتر پرنیان پزشکی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مطالعه امور مربوط به گروه جلسه با معاونت آموزشی
یکشنبه امور مربوط به گروه پاسخگویی به دانشجویان مطالعه  –
دوشنبه میکروبیولوژی عمومی

اصول نگهداری مواد غذایی

شیمی مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی

مطالعه  –
سه شنبه امور مربوط به گروه مطالعه پاسخگویی به دانشجویان
چهار شنبه امور مربوط به گروه آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی (کد 1)  آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی (کد 2)
پنج شنبه

برنامه حضور اعضای گروه علوم و صنایع غذایی

دکتر عاطفه صرافان– نیمسال تحصیلی 4002

برنامه هفتگی حضور دکتر عاطفه صرافان
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مطالعه فیزیولوژی 1 پاسخگویی به دانشجویان 4001 کنترل کیفی EDC
یکشنبه مطالعه فیزیولوژی2 EDC EDC
دوشنبه بهداشت عمومی (مجازی) انگل شناسی گروه کنترل کیفی پیگیری کارآموزی صنایع EDC
سه شنبه EDC EDC پاسخگویی به دانشجویان 972 تغذیه EDC
چهار شنبه آماده سازی آزمایشگاه شیمی آزمایشگاه شیمی تجزیه آزمایشگاه شیمی تجزیه EDC
پنج شنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!