لیست دروس رشته علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

مشخصات دوره:

نام دوره: کارشناسی پیوسته علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) – B.Sc. _ Food Science and Technology) Food Quality Control & Hygiene
طول دوره: طول دوره کارشناسی پیوسته علوم و صنایع غذایی و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.
نام درس و تعداد واحدهای درسی: تعداد کل واحدهای درسی این دوره 130 واحد به شرح ذیل می باشد.

واحدهای دوره به ترتیب زیر تقسیم می شوند:

درس عمومی                  22 واحد
دروس پایه                     29 واحد
دروس اصلی                   26 واحد
دروس اختصاصی اجباری    33 واحد
دروس اختصاصی اختیاری   4   واحد
کار آموزی درعرصه           16 واحد
جمع                                  130 واحد

جدول 1-دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته علوم وصنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی وبهداشتی)

ردیف

 

نام درس تعداد واحد ساعات درس پیش نیاز
نظری عملی جمع
1 دو درس از مبانی نظری اسلام*

 

4 68 68
2 یک درس از دروس اخلاق اسلامی* 2 34 34
3 یک درس از دروس انقلاب اسلامی* 2 34 34
4 یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی* 2 34 34
5 یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی* 2 34 34
6 ادبیات فارسی 3 51 51
7 زبان انگلیسی عمومی 3 51 51
8 تربیت بدنی(1) 1 34 34
9 تربیت بدنی(2) 1 34 34 8
10 جمعیت و تنظیم خانواده 2 34 34
جمع 22

 

*تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است

دروس عمومی معارف اسلامی گرایش کد

درس

عنوان درس واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
1-مبانی نظری اسلام 011

012

013

014

اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

34

34

34

34

2- اخلاق اسلامی 021

022

023

024

فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

عرفان عملی اسلام

2

2

2

2

34

34

34

34

34

34

34

34

3- انقلاب اسلامی 031

032

033

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

2

 

2

34

34

 

34

34

34

 

34

4-تاریخ  و تمدن اسلامی 041

042

043

تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

2

2

2

34

34

34

34

34

34

5- آشنایی با منابع اسلامی 051

052

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2

34

34

34

34

جمع

 

12

 

جدول2- دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی):

پیش نیاز/همزمان ساعت واحد نام درس کد درس
جمع عملی نظری
51 51 3 ریاضیات 1
68 34 34 3 فیزیک 2
68 34 34 3 شیمی عمومی 3
68 34 34 3 شیمی آلی 4
34 34 2 فیزیولوژی 5
68 34 34 3 میکروبیولوژی عمومی و انگل شناسی 6
25 17 8 1 اصول کامپیوتر 7
03 68 34 34 3 شیمی تجزیه 8
02و03 68 34 34 3 شیمی فیزیک 9
04 68 34 34 3 بیوشیمی عمومی 10
01 34 34 2 آمار مقدماتی 11
29 جمع

 

جدول 3- دروس اصلی دوره کارشناسی پیوسته علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) :

کد درس نام درس واحد ساعت پیش نیاز/ همزمان
نظری عملی جمع
12 شیمی مواد غذایی (1) 3 51 51 10
13 شیمی مواد غذایی (2) 3 51 51 12
14 میکروبیولوژی مواد غذایی 4 34 68 102 06
15 اصول مدیریت 2 34 34
16 بهداشت و ایمنی در صنایع غذایی 2 34 34 06
17 اصول تغذیه 2 34 34 05 و 10
18 اصول مهندسی صنایع غذایی 3 51 51 01 و  9
19 تجزیه دستگاهی صنایع غذایی 2 17 34 51 13
20 مسمومیت های غذایی 1 17 17 13 و 14
21 اصول و روش های نگهداری مواد غذایی 2 34 34 13 و 14 و  18
22 روش های بررسی و پژوهش 2 34 34 11
جمع 26

 

جدول 4-دروس اختصاصی اجباری (Core) دوره کارشناسی پیوسته علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی):

کد درس نام درس واحد ساعت پیش نیاز/همزمان
نظری عملی جمع
23 زبان تخصصی 2 34 34 زبان انگلیسی عمومی
24 تجزیه مواد غذایی 4 34 68 102 13
25 کنترل کیفیت مواد غذایی(1) 4 34 68 102 13 و 14
26 کنترل کیفیت مواد غذایی(2) 3 34 34 68 25
27 میکروبیولوژی صنعتی 2 34 34 14
28 صنایع غلات 2 34 34 21
29 صنایع گوشت 2 34 34 21
30 صنایع شیر و لبنیات 2 34 34 13،14و18
31 صنایع روغن 2 34 34 12 و18
32 صنایع سبزی و میوه و کنسرو 2 34 34 14،18 و 21
33 صنایع قند 2 34 34 21
34 صنایع قنادی و نوشیدنی ها 2 34 34 21
35 صنایع بسته بندی 2 34 34 21
36 اثر فرایند بر مواد غذایی 1 17 17 21
37 سمینار 1 17 17 22،23،28و 36
جمع 33

 

جدول 5- دروس اختصاصی اختیاری Non-Core)) دوره کارشناسی پیوسته علوم صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی):

کد درس نام درس واحد ساعت پیش نیاز/همزمان
نظری عملی جمع
38 اصول طراحی کارخانه جات صنایع غذایی 2 34 34 18
39 خوردگی در صنایع غذایی 2 34 34 08
40 اصول اقتصاد و مدیریت صنعتی 2 34 34 01 و 11 و 15
41 آب و فاضلاب 2 34 34 03و 06
جمع 8

 

*دانشجویان ملزم به گذراندن 4 واحد از دروس اختصاصی اختیاری با نظر گروه مربوطه می باشند

ساعت درس واحد نام درس کد

درس

102 2 کارآموزی در عرصه صنایع غلات 42
102 2 کارآموزی در عرصه گوشت 43
102 2 کارآموزی در عرصه شیر و فرآورده 44
102 2 کارآموزی در عرصه روغن 45
102 2 کارآموزی در عرصه سبزی و میوه 46
102 2 کارآموزی در عرصه قند 47
102 2 کارآموزی در عرصه نوشابه و قنادی 48
102 2 کارآموزی در عرصه مراکز کنترل کیفیت مواد غذایی 49
16 جمع

جدول 6- کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!