علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

آشنایی بیشتر با رشته و دسترسی به سایر مطالب گروه

Food industry

آشنایی با رشته

تاریخچه و معرفی رشته

گروه کنترل کیفی

اعضای گروه

معرفی مدیر گروه و هیات علمی

کلاس تغذیه

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی دروس نیمسال جاری

کارگاه آموزشی

طرح دروس

طرح دروس تئوری و عملی

فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی

دانش آموختگان

اطلاعات بیشتر
پذیرفته شدگان ارشدپذیرفته شدگان ارشد

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

اطلاعات بیشتر

برنامه آموزشی

تقویم آموزشی
لیست دروس
چیدمان ترمی
کوریکولوم وزارت بهداشت
کارآموزی در عرصه
کارگاه های برگزار شده
سمینارها و ژورنال کلاب ها

دکتر پزشکی

ارسال پیام به مدیر گروه

انتقادات و پیشنهادات خود را با تکمیل فرم ارسال نمایید.