دروس علوم آزمایشگاهی ارائه شده در نیمسال 4022

ورودی 4022

ورودی 4022 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز شیمی عمومی (خانم دکتر نوروزی) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1021 آز شیمی عمومی (خانم دکتر نوروزی) (آزمایشگاه 5) کددرس:2002 گروه: 1022 اصول و مبانی خطر، حوادث و بلایا (خانم دکتر قاسمی) مشترک با گروه کنترل کیفی کد درس: 500400 گروه 5002 کلاس 221 اندیشه 1 (آقای حسین پور) مشترک با HIT کددرس:50011 گروه: 5002 کلاس 235
یکشنبه زیست سلولی و مولکولی (خانم سوسن حسینی) کد درس 2009 گروه 102 کلاس 225 کامپیوتر (دکتر عربیان) کارگاه شماره2 کد درس: 2015 گروه 102
دوشنبه شیمی عمومی (دکتر جاوید) کد درس: 2001 گروه 102 کلاس 211 آناتومی(دکتر نیک روش)
کددرس:2004 گروه: 102 کلاس 216
زبان پیش ( آقای آگنج) کددرس:50070 گروه:5002 کلاس :216
سه شنبه مقدمات آزمایشگاه(دکتر جاوید)
کد درس: 2003 گروه:102 کلاس: آزمایشگاه 2


فوریت های پزشکی (آقای ملازمیان)
کد درس: 2017 گروه:102 اتاق پراتیک


روانشناسی (خانم دکتر امیریان) کددرس: 2014 گروه 102 کلاس:211 کامپیوتر (خانم خیردوست )
کد درس : 2015
گروه: 1021 کارگاه کامپیوتر 2
چهارشنبه
پنجشنبه تربیت بدنی 1 (دختران و پسران) ساعت 9 تا 10:30 کددرس:5008 گروه:5002 تربیت بدنی 1 (دختران و پسران) ساعت 9 تا 10:30 کددرس:5008 گروه:5002
ورودی 4021

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه ادبیات (دکتر ظریف)
5006-5001
کلاس 211
ادبیات (دکتر ظریف)
5006-5001
کلاس 211 هفته های فرد


بافت شناسی (دکتر لطیفی) هفته های زوج کددرس:2005 گروه:102 کلاس:211

یکشنبه آز فیزیولوژی (خانم سنایی) آزمایشگاه شماره 2 کددرس: 2011 گروه 1021


آز بافت (دکتر لطیفی)
آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1022

آز فیزیولوژی (خانم سنایی) آزمایشگاه شماره 2 کددرس: 2011 گروه 1022


آز بافت (دکتر لطیفی)
آزمایشگاه 3 کددرس:2006 گروه: 1021

دوشنبه آز بیوشیمی عمومی(خانم سنایی)آزمایشگاه شماره 6 کد درس: 2008 گروه 1021


آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده) آزمایشگاه 1 کد درس: 2021 گروه 1022

آز بیوشیمی عمومی(خانم سنایی)آزمایشگاه شماره 6 کد درس: 2008 گروه 1022


آز میکروب عمومی (دکتر حسن زاده) آزمایشگاه 1 کد درس: 2021 گروه 1021

روش های مطالعه و یادگیری (آقای اسکندری) هفته زوج مشترک با HIT کد درس: 60056 گروه:102 کلاس:231


سه شنبه میکروب شناسی عمومی (دکتر حسن زاده) کد درس: 2020 گروه 102 کلاس 225 زبان عمومی(آقای آگنج)
کددرس:5007 گروه:5002 کلاس :216
زبان عمومی(آقای آگنج) هفته فرد
کددرس:5007 گروه:5002 کلاس :216
چهارشنبه بیوشیمی عمومی (خانم سنایی ) کددرس: 2007 گروه 102 کلاس :231 هفته های زوج بیوشیمی عمومی (خانم سنایی ) کددرس: 2007 گروه 102 کلاس :231 فیزیولوژی (دکتر دهقان نژاد) کددرس:2010 گروه 102 کلاس :211
پنجشنبه تربیت بدنی 2 خواهران و برادران
ورودی 4012

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه انگل شناسی 1(دکتر ده باشی)
کد درس: 2022 گروه :102 کلاس :216
ایمنی شناسی(1) ( آقای محرری) کددرس2024 گروه:102 کلاس :211 آز ایمنی شناسی (آقای محرری) آزمایشگاه شماره 6 کددرس: 2025 گروه:1021 آز ایمنی شناسی (آقای محرری) آزمایشگاه شماره 6 کددرس: 2025 گروه:1022
یکشنبه آز بیوشیمی پ1(خانم میراحمدی) آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1021


آز انگل شناسی 1 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه 3 کد درس: 2023گروه 1022

آز بیوشیمی پ1(خانم میراحمدی) آزمایشگاه6 کددرس: 2019 گروه:1022


آز انگل شناسی 1 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه 3 کد درس: 2023گروه 1021

دوشنبه بیوشیمی پزشکی 1 (دکتر کیفی) کددرس:2018 گروه:102 کلاس:اتاق جلسات ویروس شناسی پزشکی (دکتر کتابی) کد درس:2026 گروه:102 کلاس :202
سه شنبه فیزیک حیاتی (آقای زاهدی) کد درس:2012 گروه:102 کلاس :202 آمار و روش تحقیق (دکتر ده باشی/دکتر مقبلی) کد درس: 2016 گروه: 102 کارگاه 2 دانش خانواده برادران (آقای جعفری پور)
کددرس:500101 گروه: 500 کلاس: 225 (مشترک با همه گروه ها)


دانش خانواده خواهران
کددرس:500101 گروه: 5002 کلاس: 235 (مشترک با همه گروه ها)

چهارشنبه کارآموزی1 (آقای ودادی، خانم ناطقی) آزمایشگاه کارآموزی کد درس:2057 گروه: 1021 کارآموزی1 آقای ودادی، خانم ناطقی) آزمایشگاه کارآموزی کد درس:2057 گروه: 1022 کارآموزی1عملی و HIS کد درس:2057 گروه: 102
پنجشنبه
ورودی 4011

 

 

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18 18الی 20
شنبه آسیب شناسی (دکتر تاجیک )
کددرس: 2031 گروه:102 کلاس : 235
اندیشه 2 (آقای پیروجعفری)
کد درس: 50012 گروه: 5002 کلاس:235
آزمایشگاه  خون1 ( خانم مظهری) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1021


آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی (دکتر زینلی)
کددرس:2034 گروه :1022 کلاس :آزمایشگاه 5

آز خون1 ( خانم مظهری) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1022


آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی (دکتر زینلی)
کددرس:2034 گروه :1021 کلاس :آزمایشگاه 5

آز خون1 ( خانم مظهری) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1023
یکشنبه آز آسیب(آقای طالب زاده) آزمایشگاه2
کددرس:2032 گروه:1021
آز آسیب(آقای طالب زاده) آزمایشگاه2
کددرس:2032 گروه:1022
آز آسیب(آقای طالب زاده) آزمایشگاه2
کددرس:2032 گروه:1023
داروشناسی و سم شناسی (دکتر زینلی)
کددرس:2033 گروه :102 کلاس :225
آزمایشگاه داروشناسی و سم شناسی (دکتر زینلی)
کددرس:2034 گروه :1023 کلاس :آزمایشگاه 5
دوشنبه انقلاب اسلامی (دکتر عابدی) (مشترک با کنترل کیفی)
کد درس: 50031 گروه:5002 کلاس:225
قارچ شناسی پزشکی (دکتر زرین فر) کد درس:2044 گروه 102 کلاس 235 آزمایشگاه قارچ شناسی (دکتر زرین فر) (آزمایشگاه 3)
کد درس: 2045 گروه:1023
سه شنبه خون شناسی 1 (دکتر حبیبی) هفته های فرد
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس: 235


بهداشت و اپیدمیولوژی (دکتر حسن زاه) کد درس: 2013 گروه: هفته های زوج کلاس 235

خون شناسی 1 (دکتر حبیبی)
کددرس: 2027 گروه: 102 کلاس: 235
آزمایشگاه قارچ شناسی (دکتر زرین فر) (آزمایشگاه 3)
کد درس: 2045 گروه:1021
آزمایشگاه قارچ شناسی (دکتر زرین فر) (آزمایشگاه 3)
کد درس: 2045 گروه: 1022
چهارشنبه آز خون1 ( خانم مظهری) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1021 آز خون1 ( خانم مظهری) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1022 آز خون1 ( خانم مظهری) آزمایشگاه2 کددرس:2028 گروه:1023
پنجشنبه
ورودی 4002

ورودی 4002 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه ژنتیک (دکتر کیفی)
کددرس: 2054 گروه:102 کلاس: 201
خون شناسی 2 (آقای دکتر حبیبی)
کددرس: 2042 گروه:102
کلاس :202
آز باکتری (دکتر ده باشی)آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1021 تاریخ امامت (دکتر باقری)
کددرس :50043 گروه: 5001 کلاس: 216 مشترک با گروه کنترل کیفی
یکشنبه بیوشیمی پزشکی 2 (دکتر جاوید)
کددرس: 2029 گروه:102
کلاس :202
آز بیوشیمی پ2(دکتر جاوید)
کددرس:2030 گروه:1021
آزمایشگاه شماره6
دوشنبه باکتری شناسی (دکترده باشی) کددرس: 2048 گروه:102
کلاس :201
بیوشیمی پزشکی 2 (دکتر جاوید) کددرس: 2029 گروه:102 کلاس:201 -هفته زوج


باکتری شناسی(دکتر ده باشی)
کددرس:2048 گروه:102 کلاس: 201 هفته فرد

آیین زندگی (دکتر آزاد ) مشترک با کنترل کیفی و HIT
کددرس:50022 گروه:5001 کلاس :235
سه شنبه متون انگلیسی (خانم محمدآبادی) کد درس: 2039 گروه: 102 کلاس: اتاق کنفرانس آز خون2(خانم مظهری)
کددرس:2043 گروه:1021
آزمایشگاه شماره2
چهارشنبه آز باکتری (دکتر ده باشی) آزمایشگاه1 کددرس: 2049 گروه:1021 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (دکتر راثی)
کددرس:2051 گروه: 102 کلاس :202


پنجشنبه
ورودی 4001

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه ایمنی شناسی پزشکی 2 (آقای محرری)  کد درس : 2037  گروه 102 کلاس: 211 انگل شناسی 2 (دکتر ده باشی)
کددرس:2035 گروه:102 کلاس:221
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(دکتر عابدی)کلاس:231 کددرس: 50044 گروه:5001 مشترک با گروه تغذیه تفسیر موضوعی قرآن (دکتر خاصیان) کلاس:221 کددرس:50051 گروه:5002 مشترک با HIT
یکشنبه هورمون شناسی(دکتر جاوید)
کددرس: 20411 گروه: 102 کلاس :216
ایمونوهماتولوژی(دکتر حبیبی)
کددرس:2046 گروه:102 کلاس :اتاق کنفرانس
اصول فنی و نگهداری تجهیزات(دکتر حبیبی) کددرس:2040 گروه:102 کلاس:211- هفته فرد


دوشنبه آز ایمونوهماتولوژی(دکتر حبیبی) آزمایشگاه2 کددرس:2047 گروه:1021 آز ایمونوهماتولوژی (دکتر حبیبی) آزمایشگاه2 کددرس:2047 گروه:1022 آشنایی با بیماری های داخلی (دکتر دهقان نژآد)
کد درس : 2053 گروه : 102 کلاس:201
سه شنبه آز انگل2(آقای کریمیان) آزمایشگاه3
کددرس:2036 گروه:1022


آز ایمنی شناسی پزشکی2 (آقای محرری)
کد درس : 2038 گروه : 1021/ ازمایشگاه شماره 6

آز انگل2(آقای کریمیان) آزمایشگاه3
کددرس:2036 گروه:1021


آز ایمنی شناسی پزشکی2 (آقای محرری)
کد درس : 2038 گروه : 1022/ ازمایشگاه شماره 6

سمینار
کددرس:2056 گروه: 102 کلاس :اتاق کنفرانس طبقه چهارم
چهارشنبه تکنیک های ملکولی پیشرفته (دکتر کیفی)
کد درس: 2055 گروه : 102 کلاس: 201
تکنیک های ملکولی پیشرفته (دکتر کیفی)
کد درس: 2055 گروه : 102 کلاس: 201


 

آز هورمون ( دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:20412 گروه:1021 آز هورمون ( دکتر جاوید) آزمایشگاه شماره 6 کددرس:20412 گروه:1022
پنجشنبه
ورودی 992

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه (دکتر ده باشی)  کد درس:2052 گروه :102 کلاس 231  ( 8 جلسه اول ترم) تضمین کیفیت دکتر حبیبی /دکتر ده باشی/دکتر جاوید کد درس:2050 گروه :102 کلاس 241
یکشنبه کارآموزی (2) کد 2058 گروه:102
دوشنبه کارآموزی (2) کد 2058 گروه:102
سه شنبه کارآموزی (2) کد 2058 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی (2) کد 2058 گروه:102
پنجشنبه کارآموزی (2) کد 2058 گروه:102
ورودی 991

ورودی 991 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه کد 2059 گروه:102
یکشنبه کارآموزی در عرصه کد 2059 گروه:102
دوشنبه کارآموزی در عرصه کد 2059 گروه:102
سه شنبه کارآموزی در عرصه کد 2059 گروه:102
چهارشنبه کارآموزی در عرصه کد 2059 گروه:102
پنجشنبه کارآموزی در عرصه کد 2059 گروه:102

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!