لیست دروس علوم تغذیه

  • نام دوره: کارشناسی پیوسته علوم تغذیه
  • طول دوره و ساختار آن: مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره‌‏های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ‏ریزی علوم پزشکی می‏‌باشد
  • تعداد کل واحدهای درسی: 130

 

لیست دروس دانشجویان ورودی 972 به قبل


 • تقسیم‌بندی واحدهای درسی:
   1. الف)دروس پایه: 25 واحد
   1. ب) دروس اصلی: 37 واحد
   1. ج)دروس اختصاصی: 28 واحد
   1. د) کارآموزی در عرصه: 18 واحد
   1. ه) دروس عمومی: 22 واحد

الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز

نظری عملی جمع ـــ
01 روش‏‌های مطالعه و یادگیری 2 34 ـــ 34 ـــ
02 بیوشیمی مقدماتی 4 34 68 102 ـــ
03 فیزیولوژی 3 51 ـــ 51 ـــ
04 آناتومی 1 17 ـــ 17 ـــ
05 آمار حیاتی 2 34 ـــ 34 ـــ
06 مبانی روانشناسی 2 34 ـــ 34 ـــ
07 جامعه‌شناسی پزشکی 2 34 ـــ 34 ـــ
08 اپیدمیولوژی بیماری‏‌ها 2 34 ـــ 34 05
09 بهداشت عمومی 2 34 ـــ 34 08
10 میکروب‌شناسی عمومی 3 34 34 68 ـــ
11 انگل‏‌شناسی 2 17 34 51 ـــ
جمع 25

ب: جدول دروس اصلی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه:

کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
12 بیوشیمی متابولیسم 4 51 34 68 02
13 بهداشت و مسمومیت‏‌های غذایی 2 34 ـــ 34 09-10
14 میکروب‏‌شناسی مواد غذایی 3 34 34 68 10-11
15 اصول و روش‏‌های نگهداری مواد غذایی 2 34 ـــ 34 09-10
16 شیمی تجزیه مواد غذایی 3 34 34 68 02
17 اثر فرآیند بر ارزش غذا 2 34 ـــ 34 15-16
18 تغذیه اساسی(1) 3 51 ـــ 51 12
19 تغذیه اساسی(2) 3 51 ـــ 51 12
20 فیزیولوژی تغذیه 2 34 ـــ 34 03-18-19
21 زبان تخصصی 2 34 ـــ 34 7 از درس عمومی
22 اصول تنظیم برنامه‌‏های غذایی 1 17 ـــ 17 18-19
23 اصول ایمونولوژی 1 17 ـــ 17 02-12
24 داروشناسی 2 34 ـــ 34 12
25 مدیریت خدمات غذایی 2 34 ـــ 34 06-07-18-19
26 کاربرد رایانه در علوم تغذیه 1 ـــ 34 34 05
27 اکولوژی غذا و تغذیه 2 34 ـــ 34 07
28 پاتوفیزیولوژی 2 34 ـــ 34 03
جمع 37

ج: جدول دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
29 تغذیه در دوره‏‌های زندگی 2 34 ـــ 34 20ـ22
30 تغذیه گروه‏‌ها و شرایط ویژه 2 34 ـــ 34 20ـ22
31 خدمات تغذیه‏‌ای در نظام مراقبت‏‌های بهداشتی 2 34 ـــ 34 09
32 اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه‏‌های تغذیه‌‏ای 2 34 ـــ 34 07
33 ارزیابی وضع تغذیه 3 34 34 68 08ـ18ـ19
34 اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی 1 17 ـــ 17 21
35 اصول آموزش و مشاوره تغذیه 2 17 34 51 06ـ29
36 بیماری‏‌های ناشی از سوء تغذیه 2 34 ـــ 34 08ـ20
37 رژیم درمانی(1) 3 51 ـــ 51 20ـ22ـ28
38 رژیم درمانی(2) 3 51 ـــ 51 37
39 روش تحقیق در علوم بهداشتی 2 34 ـــ 34 05ـ08ـ33
40 سمینار تغذیه 2 34 ـــ 34
41 پروژه 2 34 ـــ 34
جمع 48

د: جدول واحدهای کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت
42   الف: بخش صنایع غذایی صنایع گوشت و روغن صنایع شیر، لبنیات و غلات صنایع کمپوت، کنسرو و نوشابه اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی 3 153
43 ب: کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکز جامعه مراکز روستایی مراکز شهری مراکز شهرستانی و سایر مراکز جامعه  2  102
44 پ: کارآموزی تغذیه در بیمارستان
مدیریت بخش غذایی بیمارستان
آزمایشگاه تشخیص طبی
بخش بیماری‏‌های کودکان
مشاوره بیماران سرپایی
بخش گوارش، کبد و پانکراس
بخش قلب، عروق و CCU
بخش دیابت و غدد درون ریز
بخش جراحی و ICU
بخش کلیه
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
جمع 18

ه: جدول دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیش نیاز
نظری عملی جمع
1 دو درس از دروس مبانی نظری اسلام* 4 68 ــ 68 ــ
2 یک درس از دروس اخلاق اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
3 یک درس از دروس انقلاب اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
4 یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
5 یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
6 ادبیات فارسی 4 51 ــ 51 ــ
7 زبان انگلیسی عمومی 3 51 ــ 51 ــ
8 تربیت بدنی (1) 1 ــ 34 34 ــ
9 تربیت بدنی (2) 1 ــ 34 34 8
10 جمعیت و تنظیم خانواده 2 34 ــ 34 ــ
جمع 22

* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است.

دروس عمومی معارف اسلامی
گرایش کد درس عنوان درس واحد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
1ـ مبانی نظری اسلام 011 اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد) 2 34 34
012 اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) 2 34 34
013 انسان در اسلام 2 34 34
014 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 2 34 34
2ـ اخلاق اسلامی 021 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 2 34 34
022 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 2 34 34
023 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 2 34 34
024 عرفان عملی اسلام 2 34 34
3ـ انقلاب اسلامی 031 انقلاب اسلامی ایران 2 34 34
032 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 34 34
033 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 2 34 34
4ـ تاریخ و تمدن اسلامی 041 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 34 34
042 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 34 34
043 تاریخ امامت 2 34 34
5ـ آشنایی با منابع اسلامی 051 تفسیر موضوعی قرآن 2 34 34
2 34 34
052 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2 34 34
2 34 34
جمع 12 408 408

 

 

لیست دروس دانشجویان ورودی 981 به بعد


 • تقسیم‌بندی واحدهای درسی:
   1. الف)دروس پایه: 22 واحد
   1. ب) دروس تخصصی: 66 واحد
   1. ج) کارآموزی در عرصه: 18 واحد
   1. د) دروس عمومی: 24 واحد

الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
01 اندیشه اسلامی1(مبداء و معاد)
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)
عمومی 4 2
2
ـــ
ـــ
ـــ
02 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) عمومی 2 2 ـــ ـــ
03 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی 2 2 ـــ ـــ
04 تاریخ امامت عمومی 2 2 ـــ ـــ
05 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 2 ـــ ـــ
06 ادبیات فارسی عمومی 2 2 ـــ ـــ
07 زبان انگلیسی عمومی عمومی 2 2 ـــ ـــ
08 تربیت بدنی 1 عمومی 1 ـــ 1 ـــ
09 تربیت بدنی 2 عمومی 1 ـــ 1 8
10 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 2 ـــ ـــ
11 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران عمومی 2 2 ـــ ـــ
جمع 24

الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
12 روشهای مطالعه و یادگیری پایه 1 1 ـــ ـــ
13 بیوشیمی مقدماتی پایه 3 2 1 ـــ
14 فیزیولوژی (1) پایه 2 2 ـــ ـــ
15 فیزیولوژی (2) پایه 2 2 ـــ ـــ
16 آناتومی پایه 1 1 ـــ ـــ
17 آمار حیاتی پایه 2 2 ـــ ـــ
18 اصول روانشناسی و مشاوره پایه 2 2 ـــ ـــ
19 جامعه شناسی پزشکی پایه 2 2 ـــ
20 اصول اپیدمیولوژی پایه 2 2
21 بهداشت عمومی پایه 2 2 ـــ ـــ
22 انگل شناسی پزشکی پایه 1 1 ـــ ـــ
میکروب شناسی پزشکی پایه  2  1 1
جمع 22

ج : جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته(BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
24 شیمی مواد غذایی تخصصی 2 1 1 13
25 میکروب شناسی مواد غذایی تخصصی 2 1 1 23
26 بهداشت و مسمومیتهای غذایی تخصصی 2 2 ـــ 22و23
27 اصول نگهداری مواد غذایی تخصصی 1 1 ـــ 24و25
28 اثر فرآیند بر ارزش مواد خوراکی تخصصی 1 1 ـــ 24
29 بیوشیمی متابولیسم تخصصی 4 3 1 13
30 اصول ایمونولوژی تخصصی 1 1 ـــ ـــ
31 اصطلاحات پزشکی تخصصی 1 1 7
32 زبان تخصصی تغذیه تخصصی 2 2 31
33 پاتو فیزیولوژی1 تخصصی 2 2 ـــ 14و15و 31
34 پاتو فیزیولوژی2 تخصصی 2 2 ـــ 33
35 تغذیه اساسی 1 تخصصی  2  2 29
36 تغذیه اساسی 2 تخصصی 3 3  – 29
37 فیزیولوژی تغذیه تخصصی 2  2  – 35و36
38 اصول تنظیم برنامه های غذایی تخصصی  1  1  – 35و36
39 دارو شناسی تخصصی 2 2 29و31
40 تداخل غذا -دارو تخصصی  1 1 39
41 مکمل های غذایی تخصصی 1 1  39
42 مدیریت خدمات غذایی تخصصی  2  1  1 35و36
43 کاربرد رایانه در علوم تغذیه تخصصی  1  – 1 38
44 اکولوژی غذا و تغذیه تخصصی  1  1  –  35و36
45 ژنتیک و تغذیه تخصصی 1  1  – 35و36
46 ارزیابی وضعیت تغذیه تخصصی 3  2 1 35و36
47 بیماریهای ناشی از سوء تغذیه تخصصی 2  2 35و36و46
48 تغذیه در دوره های زندگی تخصصی  3  3 35و36و38
49 تغذیه گروه های ویژه تخصصی 2  2 38و46
50 اصول آموزش و مشاور تغذیه تخصصی  2 1 1 18و19و48
51 اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه تخصصی  2  2 20و50
52 خدمات تغذیه ای در مراقبت های اولیه بهداشتی تخصصی 2  2 46
53 روش تحقیق در علوم تغذیه تخصصی  1 1 17و20
54 رژیم درمانی 1 تخصصی  2  2  – 38
55 رژیم درمانی 2 تخصصی  2  2 38
56 رژیم درمانی 3 تخصصی  2  2  –  54و55
57 رژیم درمانی 4 تخصصی  2 2 54و55
58 آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی تخصصی 1  1  –  46
59 سمینار تخصصی  1  –  1  35و36و46
60 پروژه تخصصی  2 2 53
جمع 6

الف : جدول دروس کارآموزی دوره کارشناسی پیوسته(BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
61 کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مرکز بهداشتی و درمانی) کارآموزی در عرصه 6 6 ـــ
62 کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی کارآموزی در عرصه 10 10 ـــ
63 کارآموزی در عرصه صنایع غذایی کارآموزی در عرصه 2 ـ2 ـــ
جمع 18

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!