لیست دروس علوم تغذیه

لیست دروس دانشجویان


 • تقسیم‌بندی واحدهای درسی:
   1. الف)دروس پایه: 22 واحد
   1. ب) دروس تخصصی: 66 واحد
   1. ج) کارآموزی در عرصه: 18 واحد
   1. د) دروس عمومی: 24 واحد

الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
01 اندیشه اسلامی1(مبداء و معاد)
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)
عمومی 4 2
2
ـــ
ـــ
ـــ
02 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) عمومی 2 2 ـــ ـــ
03 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی 2 2 ـــ ـــ
04 تاریخ امامت عمومی 2 2 ـــ ـــ
05 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 2 ـــ ـــ
06 ادبیات فارسی عمومی 2 2 ـــ ـــ
07 زبان انگلیسی عمومی عمومی 2 2 ـــ ـــ
08 تربیت بدنی 1 عمومی 1 ـــ 1 ـــ
09 تربیت بدنی 2 عمومی 1 ـــ 1 8
10 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 2 ـــ ـــ
11 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران عمومی 2 2 ـــ ـــ
جمع 24

الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
12 روشهای مطالعه و یادگیری پایه 1 1 ـــ ـــ
13 بیوشیمی مقدماتی پایه 3 2 1 ـــ
14 فیزیولوژی (1) پایه 2 2 ـــ ـــ
15 فیزیولوژی (2) پایه 2 2 ـــ ـــ
16 آناتومی پایه 1 1 ـــ ـــ
17 آمار حیاتی پایه 2 2 ـــ ـــ
18 اصول روانشناسی و مشاوره پایه 2 2 ـــ ـــ
19 جامعه شناسی پزشکی پایه 2 2 ـــ
20 اصول اپیدمیولوژی پایه 2 2
21 بهداشت عمومی پایه 2 2 ـــ ـــ
22 انگل شناسی پزشکی پایه 1 1 ـــ ـــ
میکروب شناسی پزشکی پایه  2  1 1
جمع 22

ج : جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته(BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
24 شیمی مواد غذایی تخصصی 2 1 1 13
25 میکروب شناسی مواد غذایی تخصصی 2 1 1 23
26 بهداشت و مسمومیتهای غذایی تخصصی 2 2 ـــ 22و23
27 اصول نگهداری مواد غذایی تخصصی 1 1 ـــ 24و25
28 اثر فرآیند بر ارزش مواد خوراکی تخصصی 1 1 ـــ 24
29 بیوشیمی متابولیسم تخصصی 4 3 1 13
30 اصول ایمونولوژی تخصصی 1 1 ـــ ـــ
31 اصطلاحات پزشکی تخصصی 1 1 7
32 زبان تخصصی تغذیه تخصصی 2 2 31
33 پاتو فیزیولوژی1 تخصصی 2 2 ـــ 14و15و 31
34 پاتو فیزیولوژی2 تخصصی 2 2 ـــ 33
35 تغذیه اساسی 1 تخصصی  2  2 29
36 تغذیه اساسی 2 تخصصی 3 3  – 29
37 فیزیولوژی تغذیه تخصصی 2  2  – 35و36
38 اصول تنظیم برنامه های غذایی تخصصی  1  1  – 35و36
39 دارو شناسی تخصصی 2 2 29و31
40 تداخل غذا -دارو تخصصی  1 1 39
41 مکمل های غذایی تخصصی 1 1  39
42 مدیریت خدمات غذایی تخصصی  2  1  1 35و36
43 کاربرد رایانه در علوم تغذیه تخصصی  1  – 1 38
44 اکولوژی غذا و تغذیه تخصصی  1  1  –  35و36
45 ژنتیک و تغذیه تخصصی 1  1  – 35و36
46 ارزیابی وضعیت تغذیه تخصصی 3  2 1 35و36
47 بیماریهای ناشی از سوء تغذیه تخصصی 2  2 35و36و46
48 تغذیه در دوره های زندگی تخصصی  3  3 35و36و38
49 تغذیه گروه های ویژه تخصصی 2  2 38و46
50 اصول آموزش و مشاور تغذیه تخصصی  2 1 1 18و19و48
51 اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه تخصصی  2  2 20و50
52 خدمات تغذیه ای در مراقبت های اولیه بهداشتی تخصصی 2  2 46
53 روش تحقیق در علوم تغذیه تخصصی  1 1 17و20
54 رژیم درمانی 1 تخصصی  2  2  – 38
55 رژیم درمانی 2 تخصصی  2  2 38
56 رژیم درمانی 3 تخصصی  2  2  –  54و55
57 رژیم درمانی 4 تخصصی  2 2 54و55
58 آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی تخصصی 1  1  –  46
59 سمینار تخصصی  1  –  1  35و36و46
60 پروژه تخصصی  2 2 53
جمع 6

الف : جدول دروس کارآموزی دوره کارشناسی پیوسته(BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
61 کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مرکز بهداشتی و درمانی) کارآموزی در عرصه 6 6 ـــ
62 کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی کارآموزی در عرصه 10 10 ـــ
63 کارآموزی در عرصه صنایع غذایی کارآموزی در عرصه 2 ـ2 ـــ
جمع 18

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!