چیدمان ترمی واحدهای کارشناسی پیوسته علوم تغذیه

پس از بررسی‌های اولیه انجام شده، با توجه به تغییر محیط آموزشی و شرایط جدیدی که برای دانشجویان جدیدالورود فراهم می‌گردد، چیدمان واحدهای درسی به گونه‌ای انجام شده است که در ترم اول کمتری فشار بر دانشجویان وارد گردد. این ترم به عنوان ترم تطبیقی دانشجویان به محیط جدید خود در نظر گرفته شده است. در ترم های بعدی به مرور زمان، تعداد واحدها افزایش می‌یابد. واحدهای درسی در پنج گروه عمومی، پایه، اصلی، اختصاصی و کارآموزی در عرصه طبقه‌بندی می‌شوند. در ترم‌های تحصیلی ابتدایی بیشترین سهم مربوط به واحدهای عمومی، سپس پایه و اصلی و درنهایت در ترم‌ها پایانی دوره، تقریبا تمامی واحدها اختصاصی می‌باشند. این چیدمان خاص برای بازدهی حداکثری دانشجویان در نظر گرفته شده است.

چیدمان ترمی دانشجویان 981 و بعد


ترم اول علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 بیوشیمی مقدماتی 3 2 1
2 آناتومی 1 1
3 روش‌های مطالعه و یادگیری 1 1
4 جامعه شناسی پزشکی 2 2
5 بهداشت عمومی 2 2
6 اصول روانشناسی و مشاوره 2 2
7 کامپیوتر 1 1
8 زبان انگلیسی پیش(عمومی) 3(2) 3(2)
9 اندیشه اسلامی 1 2 2
9 تربیت بدنی 1 1 1
جمع کل واحدهای ترم 18(17) 16(15) 2

تعداد واحدهای عمومی:6 تعداد واحدهای دروس پایه:11 تعداد واحد های اصلی/اختصاصی: –

ترم دوم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 فیزیولوژی 1 2 2
2 فیزیولوژی 2 2 2
3 بیوشیمی متابولیسم 4 3 1 بیوشیمی مقدماتی
4 اصول اپیدمیولوژی 2 2
5 میکروب شناسی پزشکی 2 1 1
6 انگل شناسی پزشکی 1 1
7 زبان انگلیسی عمومی 2 2
8 تربیت بدنی 2 1 1
9 تفسیر موضوعی قرآن 2 2
10 دانش خانواده و جمعیت 2 2
جمع کل واحدهای ترم 20 18 2
تعداد واحدهای عمومی:7 تعداد واحدهای دروس پایه:9 تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 4

 

7آمار حیاتی22–

ترم سوم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 پاتو فیزیولوژی 1 2 2 فیزیولوژی1-فیزیولوژی 2 -اصطلاحات پزشکی
2 تغذیه اساسی 1 2 2 بیوشیمی متابولیسم
3 تغذیه اساسی 2 3 3 بیوشیمی متابولیسم
4 میکروب شناسی مواد غذایی 2 1 1 میکروب شناسی پزشکی
5 اکولوژی غذا و تغذیه 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
6 اصطلاحات پزشکی 1 1 زبان انگلیسی عمومی
8 تاریخ امامت 2 2
9 ادبیات فارسی 3 3
جمع کل واحدهای ترم 18 17 1

تعداد واحدهای عمومی: 5 تعداد واحدهای دروس پایه:2 تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 11

 

2فیزیولوژی تغذیه22-تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2

ترم چهارم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 پاتوفیزیولوژی 2 2 2 پاتو فیزیولوژی 1
2 فیزیولوژی تغذیه 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
3 اصول تنظیم برنامه های غذایی 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
4 ارزیابی وضعیت تغذیه 3 2 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
5 آمار حیاتی 2 2 بیوشیمی مقدماتی
6 تغذیه و ژنتیک 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
7 زبان تخصصی 2 2 اصطلاحات پزشکی
8 دارو شناسی 2 2 بیوشیمی متابولیسم – اصطلاحات پزشکی
9 کاربرد رایانه در علوم تغذیه 1 1 اصول تنظیم برنامه های غذایی
10 انقلاب اسلامی 2 2
10 اندیشه اسلامی 2 2 2
جمع کل واحدهای ترم 20 17 3

تعداد واحدهای عمومی:4 تعداد واحدهای دروس پایه:- تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 16

 

ترم پنجم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 بهداشت و مسمومیت های غذایی 2 2 انگل شناسی پزشکی – میکروب شناسی پزشکی
2 اصول ایمونولوژی 1 1
3 اصول نگهداری مواد غذایی 1 1 شیمی مواد غذایی – میکروب شناسی مواد غذایی
4 مدیریت خدمات غذایی 2 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
5 خدمات تغذیه ای در مراقبت های اولیه بهداشتی 2 2 ارزیابی وضعیت تغذیه
6 تغذیه در دوره های زندگی 3 3 تغذیه اساسی 1 -تغذیه اساسی 2-اصول تنظیم برنامه های غذایی
7 تداخل غذا – دارو 1 1 داروشناسی
8 روش تحقیق در علوم تغذیه 1 1 آمار حیاتی – اصول اپیدمیولوژی
9 رژیم درمانی 1 2 2 اصول تنظیم برنامه های غذایی
10 رژیم درمانی 2 2 2 اصول تنظیم برنامه های غذایی
11 آیین زندگی 2 2
12 طب سنتی اسلامی 2 2
جمع کل واحدهای ترم 19(21) 18 1

تعداد واحدهای عمومی:2 تعداد واحدهای دروس پایه:0 تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 17

 

ترم ششم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 بیماری های ناشی از سوء تغذیه 2 2 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2 -ارزیابی وضعیت تغذیه
2 آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی 1 1 ارزیابی وضعیت تغذیه
3 تغذیه گروه های ویژه 2 2 اصول تنظیم برنامه های غذایی – ارزیابی وضعیت تغذیه
4 مکمل های غذایی 1 1 دارو شناسی
5 اثر فرایند بر ارزش مواد خوراکی 1 1 شیمی مواد غذایی
6 اصول آموزش و مشاوره تغذیه 2 1 1 اصول روانشناسی و مشاوره – جامعه شناسی پزشکی- تغذیه در دوره های زندگی
7 اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه 2 2 اصول اپیدمیولوژی – اصول آموزش و مشاوره تغذیه
8 رژیم درمانی 3 2 2 رژیم درمانی 1 – رژیم درمانی 2
9 رژیم درمانی 4 2 2 رژیم درمانی 1 – رژیم درمانی 2
10 سمینار 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2- ارزیابی وضعیت تغذیه
11 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2
12 پروژه 2 2 روش تحقیق در علوم تغذیه
جمع کل واحدهای ترم 20 16 4

تعداد واحدهای عمومی:2 تعداد واحدهای دروس پایه:- تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 18

 

ترم هفتم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 کارآموزی در عرصه (بخش صنایع غذایی) 10 10
2 کارآموزی تغذیه در بیمارستان 6 6
2 کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکر جامعه 2 2
جمع 10(8) 10(8)
کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی در یک ترم مجزا و کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مراکز بهداشتی درمانی) و کارآموزی در عرصه صنایع غذایی با هم در طول نیمسالهای هفتم و هشتم ارائه خواهد شد.

 

ترم هشتم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 کاراموزی در عرصه تغذیه بالینی 10 10
2 کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مراکز بهداشتی درمانی) 6 6
2 کارآموزی در عرصه صنایع غذایی 2 2
جمع 10(8) 10(8)
کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی در یک ترم مجزا و کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مراکز بهداشتی درمانی) و کارآموزی در عرصه صنایع غذایی با هم در طول نیمسالهای هفتم و هشتم ارائه خواهد شد.

چیدمان ترمی دانشجویان 991 و بعد


ترم اول علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 بیوشیمی مقدماتی 3 2 1
2 آناتومی 1 1
3 روش‌های مطالعه و یادگیری 1 1
4 جامعه شناسی پزشکی 2 2
5 بهداشت عمومی 2 2
6 اصول روانشناسی و مشاوره 2 2
7 کامپیوتر 1 1
8 زبان انگلیسی پیش(عمومی) 3(2) 3(2)
9 اندیشه اسلامی 1 2 2
9 تربیت بدنی 1 1 1
9 مدیریت حوادث و بلایا 2 1
جمع کل واحدهای ترم 20(19) 18(17) 2

تعداد واحدهای عمومی:6 تعداد واحدهای دروس پایه:11 تعداد واحد های اصلی/اختصاصی: –

ترم دوم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 فیزیولوژی 1 2 2
2 فیزیولوژی 2 2 2
3 بیوشیمی متابولیسم 4 3 1 بیوشیمی مقدماتی
4 اصول اپیدمیولوژی 2 2
5 میکروب شناسی پزشکی 2 1 1
6 انگل شناسی پزشکی 1 1
7 زبان انگلیسی عمومی 2 2
8 تربیت بدنی 2 1 1
9 تفسیر موضوعی قرآن 2 2
10 دانش خانواده و جمعیت 2 2
جمع کل واحدهای ترم 20 18 2
تعداد واحدهای عمومی:7 تعداد واحدهای دروس پایه:9 تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 4

 

7آمار حیاتی22–

ترم سوم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 پاتو فیزیولوژی 1 2 2 فیزیولوژی1-فیزیولوژی 2 -اصطلاحات پزشکی
2 تغذیه اساسی 1 2 2 بیوشیمی متابولیسم
3 تغذیه اساسی 2 3 3 بیوشیمی متابولیسم
4 میکروب شناسی مواد غذایی 2 1 1 میکروب شناسی پزشکی
5 اکولوژی غذا و تغذیه 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
6 اصطلاحات پزشکی 1 1 زبان انگلیسی عمومی
7 شیمی مواد غذایی 2 1 1
8 اصول ایمونولوژِی 1
9 تاریخ امامت 2 2
10 ادبیات فارسی 3 3
جمع کل واحدهای ترم 19 17 2

تعداد واحدهای عمومی: 5 تعداد واحدهای دروس پایه:2 تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 11

 

2فیزیولوژی تغذیه22-تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2

ترم چهارم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش نیاز
1 پاتوفیزیولوژی 2 2 2 پاتو فیزیولوژی 1
3 اصول تنظیم برنامه های غذایی 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
3 اصول تنظیم برنامه های غذایی 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
4 ارزیابی وضعیت تغذیه 3 2 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
5 شیمی مواد غذایی 2 1 1 بیوشیمی مقدماتی
6  ژنتیک و تغذیه 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
7 زبان تخصصی 2 2 اصطلاحات پزشکی
8 دارو شناسی 2 2 بیوشیمی متابولیسم – اصطلاحات پزشکی
9 کاربرد رایانه در علوم تغذیه 1 1 اصول تنظیم برنامه های غذایی
10 انقلاب اسلامی 2 2
10 اندیشه اسلامی 2 2 2
جمع کل واحدهای ترم 20 17 3

تعداد واحدهای عمومی:4 تعداد واحدهای دروس پایه:- تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 16

 

ترم پنجم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 بهداشت و مسمومیت های غذایی 2 2 انگل شناسی پزشکی – میکروب شناسی پزشکی
2 اصول ایمونولوژی 1 1
3 اصول نگهداری مواد غذایی 1 1 شیمی مواد غذایی – میکروب شناسی مواد غذایی
4 مدیریت خدمات غذایی 2 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2
5 خدمات تغذیه ای در مراقبت های اولیه بهداشتی 2 2 ارزیابی وضعیت تغذیه
6 تغذیه در دوره های زندگی 3 3 تغذیه اساسی 1 -تغذیه اساسی 2-اصول تنظیم برنامه های غذایی
7 تداخل غذا – دارو 1 1 داروشناسی
8 روش تحقیق در علوم تغذیه 1 1 آمار حیاتی – اصول اپیدمیولوژی
9 رژیم درمانی 1 2 2 اصول تنظیم برنامه های غذایی
10 رژیم درمانی 2 2 2 اصول تنظیم برنامه های غذایی
11 آیین زندگی 2 2
12 طب سنتی اسلامی 2 2
جمع کل واحدهای ترم 19(21) 18 1

تعداد واحدهای عمومی:2 تعداد واحدهای دروس پایه:0 تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 17

 

ترم ششم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 بیماری های ناشی از سوء تغذیه 2 2 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2 -ارزیابی وضعیت تغذیه
2 آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی 1 1 ارزیابی وضعیت تغذیه
3 تغذیه گروه های ویژه 2 2 اصول تنظیم برنامه های غذایی – ارزیابی وضعیت تغذیه
4 مکمل های غذایی 1 1 دارو شناسی
5 اثر فرایند بر ارزش مواد خوراکی 1 1 شیمی مواد غذایی
6 اصول آموزش و مشاوره تغذیه 2 1 1 اصول روانشناسی و مشاوره – جامعه شناسی پزشکی- تغذیه در دوره های زندگی
7 اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه 2 2 اصول اپیدمیولوژی – اصول آموزش و مشاوره تغذیه
8 رژیم درمانی 3 2 2 رژیم درمانی 1 – رژیم درمانی 2
9 رژیم درمانی 4 2 2 رژیم درمانی 1 – رژیم درمانی 2
10 سمینار 1 1 تغذیه اساسی 1 – تغذیه اساسی 2- ارزیابی وضعیت تغذیه
2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2
11 پروژه 2 2 روش تحقیق در علوم تغذیه
جمع کل واحدهای ترم 20 16 4

تعداد واحدهای عمومی:2 تعداد واحدهای دروس پایه:- تعداد واحدهای اصلی/اختصاصی: 18

 

ترم هفتم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 کارآموزی در عرصه (بخش صنایع غذایی) 10 10
2 کارآموزی تغذیه در بیمارستان 6 6
2 کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکر جامعه 2 2
جمع 10(8) 10(8)
کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی در یک ترم مجزا و کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مراکز بهداشتی درمانی) و کارآموزی در عرصه صنایع غذایی با هم در طول نیمسالهای هفتم و هشتم ارائه خواهد شد.

 

ترم هشتم علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد نظری عملی پیش‌نیاز
1 کاراموزی در عرصه تغذیه بالینی 10 10
2 کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مراکز بهداشتی درمانی) 6 6
2 کارآموزی در عرصه صنایع غذایی 2 2
جمع 10(8) 10(8)
کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی در یک ترم مجزا و کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مراکز بهداشتی درمانی) و کارآموزی در عرصه صنایع غذایی با هم در طول نیمسالهای هفتم و هشتم ارائه خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!