تغذیه اساسی

تغذیه اساسی 1

مشاهده طرح درس

تغذیه اساسی

تغذیه اساسی 2

مشاهده طرح درس

ارزیابی تغذیه

ارزیابی وضعیت تغذیه

مشاهده طرح درس

برنامه غذایی

اصول تنظیم برنامه های غذایی

مشاهده طرح درس

اصلاحات پزشکی

اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی

مشاهده طرح درس

برنامه غذایی

اصول برنامه ریزی و مدیریت تغذیه‌ای

مشاهده طرح درس

مشاوره تغذیه

اصول آموزش و مشاوره تغذیه

مشاهده طرح درس

مسمومیت غذایی

بهداشت و مسمومیت های غذایی

مشاهده طرح درس

آمار حیاتی

اصول اپیدمیولوژی

مشاهده طرح درس

روش تحقیق

روش تحقیق در علوم بهداشتی

مشاهده طرح درس

پاتوفیزیولوژی

پاتوفیزیولوژی 1

مشاهده طرح درس

آمار حیاتی

آمار حیاتی

مشاهده طرح درس

پاتوفیزیولوژی

پاتوفیزیولوژی 2

مشاهده طرح درس

تداخل غذا و دارو

تداخل غذا و دارو

مشاهده طرح درس

رژیم درمانی

رژیم درمانی 1

مشاهده طرح درس

میکروب شناسی

میکروب شناسی پزشکی

مشاهده طرح درس

کاربرد رایانه در تغذیه

کاربرد رایانه در تغذیه

مشاهده طرح درس

میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

مشاهده طرح درس

اثرفرایند بر ارزش غذا

اثر فرایند بر ارزش موادغذایی

مشاهده طرح درس

سمینار

سمینار

مشاهده طرح درس

پاتوفیزیولوژی

فیزیولوژی 1

مشاهده طرح درس

آناتومی

آناتومی

مشاهده طرح درس

روش تحقیق

روش تحقیق در علوم بهداشتی

مشاهده طرح درس

داروشناسی

داروشناسی

مشاهده طرح درس

تغذیه کودکان

تغذیه در دوره های زندگی

مشاهده طرح درس

تغذیه

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی

مشاهده طرح درس

تغذیه در بارداری

تغذیه در گروه وشرایط ویژه

مشاهده طرح درس

روش تحقیق

خدمات تغذیه‌ای در مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی

مشاهده طرح درس

9

پاتوفیزیولوژی

فیزیولوژی 2

مشاهده طرح درس

بیوشیمی

بیوشیمی متابولیسم

مشاهده طرح درس

بیماریهای داخلی

فیزیولوژی تغذیه

مشاهده طرح درس

بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

مشاهده طرح درس

مسمومیت غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی

مشاهده طرح درس

پاتوفیزیولوژی

پاتوفیزیولوژی 1

مشاهده طرح درس

آزمایشگاه میکروب مواد غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

مشاهده طرح درس

پاتوفیزیولوژی

پاتوفیزیولوژی 2

مشاهده طرح درس

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

مشاهده طرح درس

ادبیات فارسی

فارسی عمومی

مشاهده طرح درس

زبان تخصصی

زبان تخصصی تغذیه

مشاهده طرح درس

درس بیوشیمی

بیوشیمی مقدماتی

مشاهده طرح درس

انگل شناسی

انگل شناسی پزشکی

مشاهده طرح درس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!