نام و کد درسآمار حیاتی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسدکتر فاطمه مقبلی
پست الکترونیک استادMoghbelif[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آموزش روشهای آماری جهت تحلیل اطلاعات در پروژه های تحقیقاتی

شرح درس:

در این درس دانشجو با مفهوم جامعه آماری، تعریف دقیق واحد نمونه گیری، روشهای نمونه گیری، محاسبه حدود اطمینان، آزمون های آماری و کاربرد آن در علوم تغذیه و در نهایت با کاربرد مفاهیم ارائه شده در نرم افزار SPSS و STATA آشنا می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تعریف مفاهیم اولیه آمار توصیفی

• توانایی تعریف مفاهیم نمونه، جامعه و اهمیت آن
• توانایی شناخت انواع روش نمونه گیری

جلسه دوم: توزیع های نمونه ای میانگین و نسبت

شناخت توزیع های نمونه ای میانگین و نسبت

جلسه سوم: حدود اعتماد

قابلیت محاسبه حدود اعتماد

جلسه چهارم: آزمون های فرضیه

تشخیص آزمون های فرضیه در مسائل مختلف

جلسه پنجم: ارتباط بین آزمون فرضیه و حدود اعتماد

تشخیص آزمون های فرضیه در مسائل مختلف

جلسه ششم: ضریب های همبستگی

نحوه محاسبه ضریب های همبستگی

جلسه هفتم: رگرسیون

توانایی کار با SPSS

جلسه هشتم: آنالیز واریانس یکطرفه

تحلیل مسائل آماری با SPSS

جلسه نهم: توزیع کای دو

تحلیل مسائل آماری با SPSS

جلسه دهم: تعریف مفاهیم اولیه در SPSS

تحلیل مسائل آماری با SPSS

جلسه یازدهم: استفاده از SPSS در آزمونها و تحلیل آزمونها با نرم افزار

تحلیل مسائل آماری با SPSS

جلسه دوازدهم: استفاده از SPSS در آزمونها و تحلیل آزمونها با نرم افزار

تحلیل مسائل آماری با SPSS

جلسه سیزدهم: استفاده از SPSS در آزمونها و تحلیل آزمونها با نرم افزار

تحلیل مسائل آماری با SPSS

جلسه چهاردهم: استفاده از STATA در آزمونها و تحلیل آزمونها با نرم افزار

تحلیل مسائل آماری با  STATA

جلسه پانزدهم: استفاده از STATA در آزمونها و تحلیل آزمونها با نرم افزار

تحلیل مسائل آماری با  STATA

جلسه شانزدهم: استفاده از STATA در آزمونها و تحلیل آزمونها با نرم افزار

تحلیل مسائل آماری با  STATA

منابع

کاظم محمد، روشهای آمار و شاخص های بهداشتی، نشر سلمان، آخرین ویرایش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!