نام و کد درسمیکروب‌شناسی پزشکی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسدکتر ساناز ده‌باشی
پست الکترونیک استادsanazdehbashi[at]yahoo.com

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با موجودات ذره­بینی، نحوه زندگی آن­ها و ارتباط آن­ها با تغذیه

شرح درس:

به عنوان اطلاعات پایه برای کلیه رشته­های پزشکی از جمله تغذیه ضروری است.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات میکروب شناسی تاریخچه میکروب شناسی در مواد غذایی، ساختمان و طبقه بندی میکروب ها تولید مثل، تکثیر، رشد

آشنایی با کلیات میکروبشناسی
رشد و تکثیر میکروارگانیسمها

جلسه دوم: بیوشیمی میکروارگانیسم ها، راه های از بین بردن میکروب ها در موادغذایی

آشنایی با بیوشیمی میکروارگانیسم­ها و راه­های سترون­سازی

جلسه سوم: آشنایی با انواع کپک ها و مایکوتوکسین ها در مواد غذایی

آشنایی با چگونگی رشد کپک­ها و تولید مایکوتوکسین­ در مواد غذایی

جلسه چهارم: آشنایی با باکتری های آلوده کننده مواد غذایی (گرم منفی)

یادگیری تکثیر و رشد باکتری­های گرم­منفی آلوده­ کننده مواد غذایی

جلسه پنجم: آشنایی با باکتری های آلوده کننده مواد غذایی (گرم مثبت)

یادگیری تکثیر و رشد باکتری­های گرم­مثبت آلوده ­کننده مواد غذایی

جلسه ششم: آشنایی با باکتری های آلوده کننده مواد غذایی (باکتری های اسپورزا)

یادگیری تکثیر و رشد باکتری­های اسپورزا آلوده­کننده مواد غذایی

جلسه هفتم: آشنایی با انواع انگل ها در مواد غذایی

یادگیری تکثیر و رشد انگل­های آلوده­ کننده مواد غذایی

جلسه هشتم: آشنایی با انواع ویروس ها در مواد غذایی

یادگیری تکثیر و رشد ویروس­های آلوده­ کننده مواد غذایی

منابع

1- Jawetz E, Melnik J.L., Adelberg E.A., Brooks G.F., Butel J.S., Ornston L.N., Medical Microbiology. Latest edition.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!