نام و کد درستداخل غذا و دارو
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات9 جلسه
پیش نیازداروشناسی
استاد درسدکتر نجمه سیفی
پست الکترونیک استادSeifiN[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با انواع برهم کنش های غذا و دارو و به کارگیری دانش کسب شده در توصیه های تغذیه ای و رژیم های درمانی

شرح درس:

 یکی از وظایف مهم کارشناس تغذیه رژیم درمانی و ارائه توصیه های غذایی در بیماری های مختلف است. تاثیر مواد غذایی بر جذب و اثربخشی دارو ها از یک سو و تاثیر داروها بر دریافت، جذب و دفع مواد غذایی از سوی دیگر می تواند منجر به تداخل غذا و دارو شده و مشکلاتی را در روند درمان بیماران ایجاد کند. لذا در این درس دانشجویان با انواع تداخلات غذا و دارو آشنا شده و نحوه به کارگیری این اطلاعات را در توصیه های غذایی و ارائه آموزش های بیمار فرا می گیرند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات تداخل غذا و دارو

دانشجویان می توانند مفاهیم پایه شامل فارماکودینامیک، فارماکوکینتیک، بیوترانسفرماسیون، فارماکوژنومیک را توضیح دهند. اشکال تداخل غذا و دارو ، فاکتورهای خطر آن و گروه های آسیب پذیر را شرح دهند.

جلسه دوم: اثرات داروها بر تغذیه: دریافت

دانشجویان می توانند داروهایی که باعث کاهش یا افزایش دریافت غذا می شوند و مکانیسم های مربوطه را توضیح دهند.

جلسه سوم: اثرات داروها بر تغذیه: جذب

دانشجویان می توانند داروهایی که با جذب مواد مغذی تداخل دارند و مکانیسم های مربوطه را توضیح دهند.

جلسه چهارم: اثرات داروها بر تغذیه: متابولیسم درشت مغذی ها

دانشجویان می توانند اثر داروها بر متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین را توضیح دهند.

جلسه پنجم: اثرات داروها بر تغذیه: متابولیسم ریزمغذی ها

دانشجویان می توانند اثر داروها بر متابولیسم ویتامین های گروه B، D و K را توضیح دهند.

جلسه ششم: اثرات داروها بر تغذیه: دفع مواد مغذی

دانشجویان می توانند اثر داروها بر دفع مواد مغذی از ادرار را توضیح دهند.

جلسه هفتم: اجتناب از تداخلات احتمالی غذا و دارو

دانشجویان می توانند در مورد داروهای شایع توصیه های غذایی لازم را به بیماران ارائه دهند.

جلسه هشتم: مواد غذایی خاص و داروهای مورد تداخل آنها

دانشجویان می توانند تداخلات دارویی برخی مواد غذایی خاص را توضیح دهند.

جلسه نهم: امتحان پایان ترم

امتحان پایان ترم

منابع

1. Boullata JI, Armenti VT, editors. Handbook of Drug-Nutrient Interactions. 2nd edition. New York, NY: Humana; 2009. 852 p.
2. CSG JLRMR, FAND KMMR. Krause and Mahan’s Food & the Nutrition Care Process. 15th edition. Saunders; 2020. 1216 p.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!