نام و کد درستغذیه در دوره های زندگی
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات24 جلسه
پیش نیازفیزیولوژی تغذیه، اصول تنظیم برنامه های غذایی
استاد درسپریسا زارعی شرق
پست الکترونیک استادzareip[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران بارداری و شیردهی
آشنایی با نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران کودکی
آشنایی با نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران نوجوانی
آشنایی با نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران جوانی و میانسالی
آشنایی با نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران سالمندی

شرح درس:

اصول تغذیه در دوران های مختلف زندگی فرد برای سلامت فرد در دوران زندگی اهمیت فراوانی دارد . در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود اصول مشاوره و تغذیه صحیح در هر یک از دوران های بارداری و شیردهی، کودکی، نوجوانی ، جوانی و میان سالی و سالمندی را توضیح دهد

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با تغذیه در دوران قبل بارداری ، تغییرات فیزیولوژیک و اثر وضعیت تغذیه ای بر نتیجه بارداری

اصول  تغذیه در دوران قبل بارداری و تغییرات فیزیولوژیک  در این دوران را شرح دهد

جلسه دوم: آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر وزن مادر باردار و تغییرات نیاز های تغذیه ای این دوران

عوامل تاثیر گذار بر وزن مادر باردار و تغییرات نیاز های تغذیه ای این دوران را توضیح دهد

جلسه سوم: نیاز های تغذیه ای در بارداری (درشت مغذی ها) و نحوه رژیم درمانی

نیاز به درشت مغذی ها  در بارداری را شرح دهد و نیازهای انرژی را به درستی محاسبه کند

جلسه چهارم: نیاز های تغذیه ای در بارداری (ریز مغذی هاقسمت اول)

نیاز به ریز مغذی ها  در بارداری را شرح دهد

جلسه پنجم: نیاز های تغذیه ای در بارداری (ریز مغذی ها قسمت دوم)

نیاز به ریز مغذی ها  در بارداری را شرح دهد

جلسه ششم: عوارض بارداری و اصول پیشگیری و درمان آن

راهکارهای تغذیه ای   در عوارض بارداری را توضیح دهد

جلسه هفتم: رفع اشکال و کوییز

رفع اشکال و کوییز

جلسه هشتم: آشنایی با فیزیولوژی شیردهی و نیازهای تغذیه ای در دوران شیردهی

نیازهای تغذیه ای در دوران شیردهی را توضیح دهد

جلسه نهم: آشنایی با مراحل شیردهی و نگرانی های دوران شیردهی

مراحل شیردهی و  اصول تغذیه مناسب جهت وزن گیری نوزاد را توضیح دهد

جلسه دهم: آشنایی با مکانیسم شیردهی

عوامل فیزیولوژیک موثر بر ترشح شیر مادر را توضیح دهد

جلسه یازدهم: آشنایی با نیازهای تغذیه در شیردهی (درشت مغذی و ریز مغذی ها)

نیاز به ریزمغذی ها و درشت مغذی ها را در شیردهی شرح دهد

جلسه دوازدهم: آشنایی با مکمل های غذایی در بارداری و شیردهی

مکمل های غذایی در بارداری و شیردهی را شرح دهد

جلسه سیزدهم: رفع اشکال و میانترم آنلاین

رفع اشکال و میانترم آنلاین

جلسه چهاردهم: آشنایی با تغذیه نوزادان و الگوهای شروع تغذیه کمکی

اصول تغذیه صحیح در دوران کودکی و الگوی مناسب شروع تغذیه تکمیلی را شرح دهد

جلسه پانزدهم: آشنایی با تغذیه در دوران کودکی و نگرانی های تغذیه ای این دوران

اصول تغذیه صحیح در دوران کودکی را شرح دهد

جلسه شانزدهم: تفسیر نمودارهای رشد

نمودار رشد را تفسیر کند

جلسه هفدهم: آشنایی با peaky eaters در کودکان

عادات غذایی نادرست در کودکان را توضیح دهد

جلسه هجدهم: آشنایی با ftt و عوارض آن آشنایی با اصول تغذیه در دوران پیش دبستانی

روش های شناسایی سوء تغذیه کودکان را شرح دهد اصول تغذیه صحیح در کودکان پیش دبستانی  را شرح دهد

جلسه نوزدهم: آشنایی با چگونگی روش های محاسبه نیاز های تغذیه ای نوجوانان و الویت های تغذیه ای این سنین

نیازهای تغذیه ای نوجوانان را شرح دهد

جلسه بیستم: نیاز تغذیه ای در بلوغ

نیازهای تغذیه ای در بلوغ را شرح دهد

جلسه بیست و یکم: آشنایی با تغذیه در دوران بزرگسالی ، عادت های غذایی ویژه این دوره و سلامت زنان و مردان

چالش های تغذیه ای در دوران جوانی و میان سالی را توضیح دهد

جلسه بیست و دوم: آشنایی با نیازهای تغذیه ای در یائسگی

نیازهای تغذیه ای در یائسگی را شرح دهد

جلسه بیست و سوم: آشنایی با نیاز های تغذیه در دوران سالمندی

نیازها و توجهات تغذیه ای در دوران سالمندی را توضیح دهد

جلسه بیست و چهارم: آشنایی با تغییرات فیزیولوژیک و مشکلات تغذیه ای سالمندان

مشکلات تغذیه ای در سالمندی را شرح دهد

منابع

1- Mahan L K and Escott-Stump S. Krause’s Food, Nutrition & Diet Therapy. WB, Saunders.
2- Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health α Disease. Lippincott Williams & Wilkins.
3- Garrow JS, James WPT, Ralph A, Human Nutrition & Dietetics. Churchill Livingstone
4- مطالب بحث شده در کلاس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!