نام و کد درستغذیه اساسی 1
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازبیوشیمی متابولیسم
استاد درسپریسا زارعی شرق
پست الکترونیک استادzareip[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با انرژی دریافتی و مصرفی و نحوه محاسبه آن
آشنایی با انواع کربوهیدرات و متابولیسم آن
آشنایی با انواع پروتئین و متابولیسم آن
آشنایی با انواع لیپیدها و متابولیسم آن

شرح درس:

درشت مغذی ها در مواد غذایی تامین کننده انرژی روزانه هر فرد است. تعیین میزان مصرف آن ها و آگاهی از نحوه متابولیسم آن ها در تنظیم کالری دریافتی اهمیت دارد. در پایان این درس انتظار می رود دانشجویان با انواع درشت مغذی ها آشنا شوند و انرژی لازم برای هر فرد  را بر اساس درشت مغذی ها تعیین کنند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با اجزای تشکیل دهنده انرژی مصرفی و BMR

اجزای تشکیل دهنده انرژی مصرفی را شرح دهد

جلسه دوم: آشنایی با عوامل موثر بر BMR و TEF

نقش عوامل موثر بر انرژی متابولیک پایه را شرح دهد
گرمازایی ناشی از مصرف غذا و عوامل موثر بر آن را توضیح دهد

جلسه سوم: آشنایی با انرژی ناشی از فعالیت فیزیکی و عوامل موثر بر آن

انرژی ناشی از فعالیت و عوامل موثر بر آن را شرح دهد
روش های اندازه گیری انرژی مصرفی را توضیح دهد

جلسه چهارم: آشنایی با روش محاسبه انرژی فعالیت فیزیکی و انرزی ناشی از مصرف غذاها

روش های اندازه گیری انرژی فعالیت فزیکی را بیان کند
انرژی مصرفی غذاها را براساس درشت مغذی ها محاسبه کند

جلسه پنجم: آشنایی با انواع کربوهیدرات ها، مونوساکاریدها، پلی ساکارید های مهم در تغذیه انسان

انواع کربوهیدرات را توضیح دهد

جلسه ششم: نمایه گلایسمی، بارگلایسمی و اهمیت آن در علم تغذیه

نمایه گلایسمی و بارگلایسمی را توضیح دهد و انواع مواد غذایی را با یکدیگر مقایسه کند

جلسه هفتم: آشنایی با فیبر و انواع آن و نقش آن در سلامت و اسید فیتیک

انواع فیبر های محلول و نامحلول را با ساختار توضیح دهد

جلسه هشتم: هضم و جذب و انتقال و متابولیسم کربوهیدرات ها

مسیر  هضم و جذب و انتقال و متابولیسم کربوهیدرات ها را توضیح دهد

جلسه نهم: رفع اشکال و امتحان میان ترم

رفع اشکال و امتحان میان ترم

جلسه دهم: معرفی پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری و ساختار پروتئین ها

ساختار پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری را شرح دهد

جلسه یازدهم: تعادل نیتروژن و چگونگی تعیین نیاز بدن به پروتئین

روش های  تعیین نیاز بدن به پروتئین را شرح دهد

جلسه دوازدهم: آشنایی با روش های تعیین کیفیت پروتئین و اسیدهای آمینه محدود کننده

روش های تعین کیفیت پروتئین و اسیدهای آمینه محدود کننده را توضیح دهد

جلسه سیزدهم: آشنایی با چربی ها و انواع لیپید ها، انواع اسیدهای چرب و مقادیر مورد نیاز آن

ساختار و تفاوت های چربی ها و انواع لیپید ها، را شرح دهد
انواع اسیدهای چرب و مقادیر مورد نیاز آن را توضیح دهد

جلسه چهاردهم: اسیدهای چرب امگا3 و عملکرد آن ها و ایکوزانوئیدها

ساختار اسیدهای چرب امگا3 و عملکرد آن ها و ایکوزانوئیدها را توضیح دهد

جلسه پانزدهم: اثرات رژیم بر پروفایل لیپیدی خون

اثرات اسیدهای چرب مختلف در رژیم غذایی   برپروفایل لیپیدی خون شرح دهد

جلسه شانزدهم: آشنایی با هضم و جذب و متابولیسم چربی ها و اختلالات آن در بدن و رفع اشکال از لیپیدها

هضم و جذب و متابولیسم چربی ها  و اختلالات آن در بدن را توضیح دهد

منابع

1. اصول تغذیه کراوس: جلد دوم، ترجمه دکتر فرزاد شیدفر
2. اصول تغذیه کراوس: جلد دوم، ترجمه دکتر نیاز محمد زاده 1397
3. تغذیه اساسی مدرن در سلامت و بیماری ها: ترجمه مصطفی نوروزی و رزا زاوشی1397 انتشارات رویان پژوه
4-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2016)
5-Modern Nutrition in Health and Disease (2014). Catharine Ross, et al.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!