نام و کد درسرژیم درمانی 1
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازاصول تنظیم برنامه های غذایی
استاد درسدکتر نجمه سیفی – دکتر منیره دهری
پست الکترونیک استادseifin[at]varastegan.ac.ir- Dahrim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با انواع رژیم های غذایی پایه بیمارستانی
آشنایی با حمایت های تغذیه انترال و پره انترال
آشنایی با رژیم درمانی در بیماری های با استرس متابولیک (جراحی، التهاب و عفونت، تروما، سوختگی و بیماری های تنفسی )

شرح درس:

رژیم درمانی در بیماران و شرایط ویژه بیمارستانی یک از مهم ترین وظایفی می باشد که به عهده کارشناسان تغذیه می باشد در این درس دانشجویان با انواع روش های حمایتی تغذیه در شرایط ویژه ، انواع رژیم های بیمارستانی و روش های ارزیابی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و اصول مورد نیاز برای تنظیم رژیم در شرایط استرس متابولیک و محاسبات رژیمی آنها آشنا می گردند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: رژیم های پایه بیمارستانی

دانشجویان می توانند انواع رژیم های بیمارستانی با قوام متفاوت را طراحی کنند.

جلسه دوم: رژیم های پایه بیمارستانی

دانشجویان می توانند انواع رژیم های بیمارستانی با محتوای مواد مغذی متفاوت را طراحی کنند.

جلسه سوم: آشنایی با اصول حمایت های تغذیه ای در بیمارستان و کلیات تغذیه با لوله و گاواژ

دانشجویان با بیماران کاندیدای  تغذیه حمایتی و اصول اولیه آن آشنا شوند. زمان استفاده ازتغذیه حمایتی و مدت زمان مجاز استفاده از آن را بیان کند.

جلسه چهارم: آشنایی با نحوه تغذیه با لوله و گاواژ ، محاسبات انرژی و مغذیها و نمونه حل کیس تغذیه انترال

تغذیه انترال، مزایا، عوارض و نحوه پیشگیری از مشکلات ناشی از آن ، انواع محصولات انترال را بداند. بتوانند یک نمونه کیس نیازمند تغذیه انترال را بررسی و رژیم انترال به  فرم تجاری برای بیمار تنظیم کنند.

جلسه پنجم: آشنایی با نحوه تغذیه با لوله و گاواژ ، محاسبات انرژی و مغذیها و نمونه حل کیس تغذیه انترال

بتوانند یک نمونه کیس نیازمند تغذیه انترال را بررسی و رژیم انترال به فرم دستی برای بیمار تنظیم کنند.

جلسه ششم: کلیات تغذیه وریدی و آشنایی با نحوه تغذیه وریدی

تغذیه پرنترال، مزایا، عوارض و نحوه پیشگیری از مشکلات ناشی از آن و انواع محصولات مورد استفاده در تغذیه وریدی و کاربرد هریک را بدانند.  زمان استفاده از آن و مدت زمان مجاز استفاده از آن را بیان کند

جلسه هفتم: محاسبات انرژی و مغذیها و نمونه حل کیس تغذیه وریدی

بتوانند یک نمونه کیس نیازمند تغذیه پرنترال را بررسی و رژیم پرنترال برای بیمار تنظیم کنند.

جلسه هشتم: اصول رژیم درمانی در شرایط استرس متابولیک جراحی 1

دانشجویان می توانند شرایط استرس متابولیک قبل و بعد از جراحی را با انواع فاز های مداخله ای آن شرح دهند.

جلسه نهم: اصول رژیم درمانی در شرایط استرس متابولیک جراحی2

دانشجویان می توانند رژیم های غذایی مناسب برای بیماران در شرایط جراحی را طراحی نمایند.

جلسه دهم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه یازدهم: اصول رژیم درمانی در شرایط استرس متابولیک عفونت 1

دانشجویان می توانند شرایط متابولیک را در زمان عفونت اولیه و سپسیس را تشریح نمایند.

جلسه دوازدهم: اصول رژیم درمانی در شرایط استرس متابولیک عفونت2

دانشجویان می توانند برای عفونت های مختلف با رعایت اصول استاندارد رژیم غذایی مناسب طراحی نمایند.

جلسه سیزدهم: اصول رژیم درمانی در استرس متابولیک تروما و شکستگی1

دانشجویان می توانند شرایط استرس متابولیکی تروما از جمله شکستگی ها و شکستگی جمجمه را تفسیر نمایند

جلسه چهاردهم: اصول رژیم درمانی در استرس متابولیک تروما و شکستگی2

دانشجویان می توانند رژیم های غذایی مناسب در شرایط تروما را طراحی نمایند.

جلسه پانزدهم: اصول رژیم درمانی در شرایط استرس متابولیک سوختگی

دانشجویان می توانند شرایط استرس متابولیک مربوط به سوختگی و انواع آن و رژیم های غذایی مناسب را تشریح نمایند.

جلسه شانزدهم: اصول رژیم درمانی در بیماری های تنفسی

دانشجویان  می توانند شرایط استرس متابولیک مربوط به بیماری های تنفسی را توضیح داده و رژیم های غذایی مناسب را طراحی کنند.

جلسه هفدهم: اصول رژیم درمانی در بیماری های تنفسی

دانشجویان می توانند شرایط استرس متابولیک مربوط به بیماری های تنفسی را توضیح داده و رژیم های غذایی مناسب را طراحی کنند.

منابع

1. کاربرد تغذیه بالینی 1373 : تألیف فرانسیس جی زیمن، دنیس ام نی. ترجمه نسرین امیدوار، آزاده امین پور، رؤیا ریاضی
2. راهنمای تغذیه روده ای و تغذیه وریدی : 1390 تالیف انجمن تغذیه روده ای و وریدی آمریکا . ترجمه دکتر سعید حسینی و همکاران
3-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2020)
4-Modern Nutrition in Health and Disease (2018). Catharine Ross, et al.
5- Nutrition and diagnosis related care (2015). Escott-Stump, et al.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!