نام درساصول آموزش و مشاوره تغذیه
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازمبانی روان شناسی، تغذیه در دوران های زندگی
استاد درسپریسا زارعی شرق
پست الکترونیک استادZareiP[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

  • آشنایی با اصول مشاوره صحیح در ویزیت های تغذیه
  • آشنایی با اصول آموزش صحیح تغذیه برای گروههای سنی مختلف

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی با مهارت های برقراری ارتباط و اصول کاربردی آموزش در مشاوره موثر مراجعه کنندگان یک الزام به شمار می رود انتظار می رود که دانشجویان با به کارگیری اصول مشاوره و آموزش یک جلسه مشاوره و آموزش موثر را اداره کنند

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: چالش های رژیم شناسان در ارتباط با مراجعین

قوانین مربوط به کلاس و اقدامات لازم برای اصول مشاوره عملی را توضیح دهید

چالش های رژیم شناسان در ارتباط با مراجعین را توضیح دهد و برای آن راه حل ارائه دهد

عوامل فرهنگی موثر بر رژیم غذایی را توضیح دهد و در زمینه آگاهی و نگرش و عملکرد تغذیه در عموم مردم نکات مهم را تحلیل کند

جلسه دوم: روش های برقراری ارتباط موثر با مراجعه کننده

روش های برقراری ارتباط موثر با مراجعه کننده را توضیح دهد

جلسه سوم: اجزا و شرایط تسهیل مصاحبه تغذیه ای و شغلی

اجزا و شرایط تسهیل  مصاحبه تغذیه ای را توضیح دهد

جلسه چهارم: اصول طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی

اصول طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی را توضیح دهد

جلسه پنجم: ارائه دانشجویان در زمینه مشاوره تغذیه در دنیای واقعی

جلسه ششم: ارائه دانشجویان در زمینه زبان بدن در اصول مشاوره

جلسه هفتم: ارائه دانشجویان در زمینه برندسازی شخصی

جلسه هشتم: ارائه دانشجویان در زمینه کلینیک های تغذیه

منابع

1.Boyle MA, Morriss DH. Community Nutrition in Action. West, Wadsworth
2. Gibson RL, Mitchell DH. Introduction to counseling and guidance. New Jersey: Prentice International
3.مهارت های برقراری ارتباط و آموزش برای متخصصین رژیم شناس، بتسی بی هالی،مترجم مریم قوام صدری.انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور.1387

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!