نام درساصطلاحات پزشکی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاززبان انگلیسی عمومی
استاد درس:دکتر مریم نوری
پست الکترونیک استاد:Nourim[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

با گذراندن این واحد دانشجو باید بتواند اصطلاحات رایج در بیماری‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی را بشناسد و با سایر همکاران پزشکی ارتباط برقرار نماید.

اهمیت و ضرورت درس

رشته‌ی تغذیه جزو رشته‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود، بنابر این لازم است دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته زبان مشترک برای ارتباط نزدیک کاری با اعضای تیم پزشکی و بهداشتی را بدانند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: Introduction to Medical terminology, word roots, suffixes.

مفاهیم اصطلاحات پزشکی را ذکر نماید.
یک اصطلاح پزشکی را تجزیه و تحلیل نماید.
تعریف پیشوند را ذکر نماید.

جلسه دوم: Suffixes and Prefixes, Exercises

تعریف پسوند را ذکر نماید.
تعدادی پسوند را فهرست نماید.

جلسه سوم: The human body in health and disease, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با اجزای سازنده‌ی بدن را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه چهارم: The skeletal system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم اسکلتی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه پنجم: The muscular system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم عضلانی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه ششم: The cardiovascular system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم قلبی عروقی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه هفتم: The respiratory system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم تنفسی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه هشتم: The digestive system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم گوارشی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه نهم: The urinary system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم ادراری را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه دهم: The nervous system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم عصبی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه یازدهم: The endocrine system, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با سیستم اندوکرین را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه دوازدهم: Special senses, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با حواس مختلف را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه سیزدهم: Diagnostic procedures, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با تست‌ها و فرآیندهای تشخیصی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه چهاردهم: Diagnostic procedures, Exercises

اصطلاحات پزشکی و اختصارات مرتبط با تست‌ها و فرآیندهای تشخیصی را ذکر نماید.
تمرین‌های مربوطه را پاسخ دهد.

جلسه پانزدهم: Comprehensive medical terminology review

اصطلاحات پزشکی و اختصارات آموزش داده شده در جلسات قبل را ذکر نماید.

جلسه شانزدهم: امتحان پایان ترم (کتبی)

منابع

Medical Terminology for Health Professions, Ann Ehrlich, Carol L. Schroeder. 7th Edition.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!