نام درسبیوشیمی مقدماتی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات15 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسسید علیرضا پریزاده
پست الکترونیک استادparizadehsa@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با ساختارهای بیوشیمیایی در بدن (کربوهیدرات­ها، لیپیدها، پروتئین­ها، آنزیم­ها، ویتامین­ها)

اهمیت و ضرورت درس

بیوشیمی به بررسی فرایندهای شیمیایی موجود در داخل و مرتبط با موجودات زنده می پردازد. این یک علم آزمایشگاهی است که زیست شناسی و شیمی را به ارمغان می آورد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: ساختمان اسیدهای آمینه

 • ساختمان کلی آمینواسیدها را بداند.
 • ساختمان 20 اسید آمینه استاندارد را بتوانند رسم کنند

جلسه دوم: ساختمان اسیدهای آمینه

 • با خواص و انواع آمینواسیدهای استاندارد آشنا باشد.
 • با اسیدهای آمینه غیراستاندارد آشنا باشد.

جلسه سوم: ساختمان پروتئین¬ها

 • با ساختمان پپتیدها آشنا باشد.
 • با ساختمان های اول تا چهارم پروتئینها آشنا باشد

جلسه چهارم: ساختمان پروتئین ها

با هموگلوبین و میوگلوبین آشنا باشد

جلسه پنجم: ساختمان کربوهیدرات ها

 • با دسته‌بندی کلی آشنا باشد.
 • با کلیات منوساکاریدها آشنا باشد.
 • با خواص منوساکاریدها آشنا باشد

جلسه ششم: ساختمان کربوهیدرات ها

 • مشتقات منوساکاریدها را بشناسد.
 • دی‌ساکارید و الیگوساکارید را بشناسد.

جلسه هفتم: ساختمان کربوهیدرات ها

 • انواع هموپلی‌ساکاریدها را بشناسد.
 • انواع هتروپلی‌ساکارید را بشناسد

جلسه هشتم: ساختمان لیپیدها

با انواع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع آشنا باشد

جلسه نهم: ساختمان لیپیدها

مشتق آراشیدونیک اسید را بداند

جلسه دهم: ساختمان لیپیدها

 • خواص اسیدهای چرب را بداند.
 • آشنایی با گلیکولیید ها و ساختمان

جلسه یازدهم: ساختمان لیپیدها

 • تقسیم‌بندی انواع لیپید را بداند.
 • آشنایی با انواع فسفولیید ها و ساختنان آنها

جلسه دوازدهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

 • با اهمیت و ساختمان نوکلئوتیدها آشنا باشد.
 • ساختار انواع باز آلی را بشناسد.
 • با پلی نوکلئوتیدها آشنا باشد.
 • ساختمان DNA را بشناسد.
 • ویژگی انواع کروماتین را بداند.

جلسه سیزدهم: ویتامین ها

 • ساختار و عملکرد کلی ویتامین‌ها را بشناسد.
 • شناخت بیماری های ناشی از کمبود ویتامین ها

جلسه چهاردهم: آنزیم ها

مشخصات کلی آنزیم ها را بداند.

جلسه پانزدهم: آنزیم ها

 • مفهوم کلی کوفاکتور و کوآنزیم را بداند.
 • با طبقه بندی آنزیم ها آشنا باشد.
 • ایزوآنزیم ها را بشناسد.
 • شناخت انواع مهار کننده ها

منابع

 • Medical Biochemistry, Lehninger (Latest edition)
 • Medical Biochemistry, Devlin (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!