اساتید مشاور علوم تغذیه

برنامه هفتگی ساعت مشاوره اساتید گروه علوم تغذیه
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه
یکشنبه دکتر صرافان(972)
دوشنبه خانم حسینی(961)
سه شنبه
چهار شنبه خانم زارعی(951)
خانم حسینی(952)
دکتر دهری(971)
دکتر پزشکی(962)
پنج شنبه  خانم زارعی(942)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!