پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1401

علی ابراهیمی

علی ابراهیمیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

فرشاد

 فرانک فرشادتغذیه بالینی
علوم پزشکی ایران

شیما صباغی

شیما صباغیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

عبدالله پور

 نیلوفر عبدالله پورتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

عبدالهی

زهره عبداللهیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

عمارلو

مهسا عمارلو تغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

شجاع

مریم شجاعسلامت سالمندان
علوم پزشکی تهران

چمنی

علی چمنی علوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

محمدی

محمد امین محمدیعلوم تغذیه
علوم پزشکی اصفهان

کیانمهر

مهرداد کیانمهرعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تبریز

عبداله زاده

الهه عبدالله زاده علوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی مشهد

ملک نژاد

مهلا ملک نژادتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

هژبرکلالی

یاسمن هژبر کلالیعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم تحقیقات تهران

باقرپور

سارا باقرپورتغذیه بالینی
علوم پزشکی یزد

image

نفیسه علیزادهعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1400

آسیه آراسته

آسیه آراستهتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

زهرا برات پور

زهرا برات‌پورتغذیه بالینی
علوم پزشکی شهیدبهشتی

حسین حاتم زاده

حسین حاتم زاده تغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

سارا شجاعی

سارا شجاعیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

مصطفی شهرکی

مصطفی شهرکیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

مینا رادمهر

مینا رادمهرعلوم تغذیه
علوم تحقیقات تهران

کیمیا حاجی علی پاشایی

کیمیا حاجی علی پاشاییعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1399

مهدی حجازی

مهدی حجازیتغذیه بالینی
علوم پزشکی ایران

محسن درچین

محسن درچینتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

بهاره جباز راده

بهاره جباز رادهعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تهران

هادی بیات

هادی بیاتعلوم تغذیه
علوم پزشکی ایران

عاطفه بنیادیان

عاطفه بنیادیانتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

غزاله رضایی

غزاله رضاییعلوم تغذیه
علوم پزشکی ارومیه

نرگس میل کاریزی

نرگس میل کاریزیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

سحر خوشرو

سحر خوشروتغذیه ورزشی
علوم پزشکی تبریز

سنا ثابت

سیده سنا ثابتعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تبریز

فرزانه اسدی

فرزانه اسدیتغذیه بالینی
علوم پزشکی تبریز

فاطمه هاشمی جواهری

فاطمه هاشمی جواهریتغذیه بالینی
علوم پزشکی تبریز

نسرین فرامرزی

نسرین فرامرزیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

فاطمه روحانی

فاطمه روحانیعلوم بهداشتی در تغذیهی
علوم پزشکی یزد

انسیه سلیمانی

انسیه سلیمانیتغذیه ورزشی
علوم پزشکی تبریز

نگار ذاکرالحسینی

نگار ذاکرالحسینیتغذیه ورزشی
دانشگاه شیزار

ندا بلخانیان

ندا بلخانیانتغذیه ورزشی
دانشگاه آزاد واحد مشهد

ایمان رهنما

ایمان رهنماتغذیه ورزشی
موسسه آموزش عالی بینالود

علی متقی

علی متقیتغذیه ورزشی
دانشگاه آزاد مشهد

مهسا زحمت کش

مهسا زحمت کشاخترفیزیک
دانشگاه فردوسی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!