پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1399

مهدی حجازی

مهدی حجازیتغذیه بالینی
علوم پزشکی ایران

محسن درچین

محسن درچینتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

بهاره جباز راده

بهاره جباز رادهعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تهران

هادی بیات

هادی بیاتعلوم تغذیه
علوم پزشکی ایران

عاطفه بنیادیان

عاطفه بنیادیانتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

غزاله رضایی

غزاله رضاییعلوم تغذیه
علوم پزشکی ارومیه

نرگس میل کاریزی

نرگس میل کاریزیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

سحر خوشرو

سحر خوشروتغذیه ورزشی
علوم پزشکی تبریز

سنا ثابت

سیده سنا ثابتعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تبریز

فرزانه اسدی

فرزانه اسدیتغذیه بالینی
علوم پزشکی تبریز

فاطمه هاشمی جواهری

فاطمه هاشمی جواهریتغذیه بالینی
علوم پزشکی تبریز

نسرین فرامرزی

نسرین فرامرزیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

فاطمه روحانی

فاطمه روحانیعلوم بهداشتی در تغذیهی
علوم پزشکی یزد

انسیه سلیمانی

انسیه سلیمانیتغذیه ورزشی
علوم پزشکی تبریز

نگار ذاکرالحسینی

نگار ذاکرالحسینیتغذیه ورزشی
دانشگاه شیزار

ندا بلخانیان

ندا بلخانیانتغذیه ورزشی
دانشگاه آزاد واحد مشهد

ایمان رهنما

ایمان رهنماتغذیه ورزشی
موسسه آموزش عالی بینالود

علی متقی

علی متقیتغذیه ورزشی
دانشگاه آزاد مشهد

مهسا زحمت کش

مهسا زحمت کشاخترفیزیک
دانشگاه فردوسی

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1398

فائزه گوهری

فائزه گوهریتغذیه بالینی
شهیدبهشتی تهران

امیر حسین همتی

امیر حسین همتیتغذیه بالینی
علوم پزشکی تهران

سارا ابراهیمی

سارا ابراهیمیتغذیه بالینی
علوم پزشکی تهران

فاطمه نوری

فاطمه نوریتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

تصویر

ام البنین حاج حسینیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

مه لقا نیک باف

مه لقا نیک بافعلوم تغذیه
علوم پزشکی تبریز

حانیه برقچی

حانیه برقچیتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

رضا رضوانی

رضا رضوانی مقدمتغذیه بالینی
علوم پزشکی مشهد

محمدامین سنوبری

محمدامین سنوبریعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

تصویر

مریم الهیاریعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

حسین بهاری

حسین بهاریعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

سیاوش سروری

سیاوش سروریتغذیه ورزشی
صنعتی شاهرود

جاوید

فرزانه جاویدعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

مهلا مهربان

مهلا مهربانعلوم تغذیه
علوم تحقیقات تهران

شهرزاد شوکتی

شهرزاد شوکتیعلوم تغذیه
علوم پزشکی زاهدان

سینا حمیدی پور

سینا حمیدی پورتغذیه ورزشی
آزاد مشهد

فائزه قائمی

فائزه قائمی صدرعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم تحقیقات تهران

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1397

زهرا نامخواه

زهرا نامخواهتغذیه بالینی
علوم پزشکی تهران

مینا احمدزاده

مینا احمدزادهتغذیه بالینی
علوم پزشکی شهید بهشتی

نرگس نوایی

نرگس نواییعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

هلیا رستم خانی

هلیا رستم خانیتغذیه بالینی
علوم پزشکی تبریز

رضا شیرازی نژاد

رضا شیرازی نژادعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

محدثه مست علی

محدثه مست علیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

هانیه پالاهنگ

هانیه پالاهنگعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

ویدا یزدانی

ویدا یزدانیعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی تهران

تصویر

فاطمه محتشمیعلوم تغذیه
علوم پزشکی تهران

رسول غفاریان

رسول غفاریانعلوم تغذیه
علوم تحقیقات تهران

سعید نصرت آبادی

سعید نصرت آبادیعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم تحقیقات تهران

میترا صالحی

میترا صالحیفیزیولوژی ورزشی
شهید رجایی تهران

محمدکرمی

محمد کرمیتغذیه ورزشی
دانشگاه مازندران

تصویر

نگین شیرپیفیزیولوژی ورزشی
موسسه آموزش عالی بینالود

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1396

ابوالفضل آذریان

سید ابوالفضل آذریانتغذیه بالینی
علوم پزشکی شیراز

مهرناز میرعاقل

مهرناز میرعاقلفیزیولوژی ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1395

ساجده جانداری

ساجده جانداریعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

علیرضا غفلتی

علیرضا غفلتیعلوم تغذیه
علوم پزشکی یزد

image

ثمینه عابدیفیزیولوژی ورزشی
علوم تحقیقات تهران

پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 1394

زهرا خراسانچی

زهرا خراسانچیعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

مینا صفری

مینا صفریعلوم تغذیه
علوم پزشکی مشهد

لیلاسادات بهرامی

لیلا صادات بهرامیعلوم بهداشتی در تغذیه
علوم پزشکی ایران

علوم تغذیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!