مراکز کارآموزی دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت


بیمارستان های دولتی
بیمارستان امام رضا
بیمارستان دکتر شیخ
بیمارستان شهید کامیاب
 

بیمارستانهای خصوصی

بیمارستان ارتش (شمس الشموس)
بیمارستان آریا
بیمارستان مهرگان
بیمارستان پاستور

مرکز رشد سلامت – شرکتهای دانش بنیان
 
شرکت نوین نگاه عصر صنعت نشاط
تکنولوژی آموزشی فکور
پیشگامان فناوری دانش رایبد

آزمایشگاه
آزمایشگاه پردیس احمدآباد
آزمایشگاه نوین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!