نام دوره: کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت

طول دوره و ساختار آن: مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره‌‏های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ‏ریزی علوم پزشکی می‏‌باشد.

تعداد کل واحدهای درسی: 130

تقسیم‌بندی واحدهای درسی:

الف)دروس پایه: 21 واحد

ب)دروس اختصاصی: 69 واحد

ج) کارآموزی در عرصه: 16 واحد

د) دروس عمومی: 24 واحد

الف) جدول دروس پایه:

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت دروس
نظری
ساعت درس
عملی
جمع پیش نیاز
1 فیزیولوژی 3 51 51
2 آناتومی 2 26 17 43
3 آشنایی با عوامل بیماری زا 2 34 34
4 داروشناسی 2 34 34
5 ریاضیات پایه 2 34 34
6 آمارحیاتی مقدماتی 2 34 34 ریاضیات پایه
7 مبانی اپیدمیولوژِی 2 34 34
8 مبانی کامپیوتر 1 9 17 26
9 آزمایشگاه مبانی کامپیوتر 1 34 34 مبانی کامپیوتر
10 روش تحقیق 2 26 17 43 آمارحیاتی مقدماتی
11 اصول مدیریت 2 34 34
جمع 21

ب)دروس اختصاصی:

درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت پیش نیاز
نظری عملی جمع
12 اصطلاحات پزشکی 1 2 34 34
13 اصطلاحات پزشکی 2 2 34 34 اصطلاحات پزشکی 1(کد 12)
14 بیماری شناسی 1 2 34 34 آناتومی(کد 02)، فیزیولوژی(کد01)،
اصطلاحات پزشکی 1(کد 12)
15 بیماری شناسی 2 2 34 34 بیماری شناسی 1(کد14)
16 بیماری شناسی 3 2 34 34 بیماری شناسی 2(کد 15)
17 آمار حیاتی استنباطی 2 26 17 43 آمار حیاتی مقدماتی(کد 06)
18 زبان اختصاصی HIT 3 51 51 زبان انگلیسی عمومی
19 زبان اختصاصی HIM 3 51 51 زبان اختصاصی HIT
20 شاخص‌ها و داده‌های تحلیل سلامت 2 34 34 آمار حیاتی استنباطی
21 مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت 2 34 34 ریاضیات پایه(کد05)
22 مدیریت بهبود عملکرد در مراکز بهداشتی درمانی 2 34 34 اصول مدیریت(کد11)
23 رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی 2 17 34 51 بیماری شناسی 1
بیماری شناسی 2
بیماری شناسی 3
اصطلاحات پزشکی 2
اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی(کد50)
داروشناسی
24 رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک 2 17 34 51 بیماری شناسی 1
بیماری شناسی 2
بیماری شناسی 3
اصطلاحات پزشکی 2
اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی(کد50)
داروشناسی(کد 04)
25 نحوه نظارت و بازرسی مراکز درمانی 2 9 17 26 داروشناسی(کد 04)
رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک
26 مدیریت اطلاعات سلامت 1 2 34 34
27 مدیریت اطلاعات سلامت 2 2 17 34 51 مدیریت اطلاعات سلامت 1
28 کدگذاری بیماری‌ها 1 2 26 17 43 بیماری شناسی 1
29 کدگذاری بیماری‌ها 2 2 17 34 51 کدگذاری بیماری‌ها 1
30 کدگذاری بیماری‌ها 3 2 26 17 43 کدگذاری بیماری‌ها 2
31 کدگذاری اقدامات پزشکی 1 9 17 26 کدگذاری بیماری‌ها 1
اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی(کد50)
32 طبقه بندی بین المللی تخصصی 2 17 34 51 کدگذاری بیماری‌ها 3
33 کد گذاری مرگ و میر 2 26 17 43 کدگذاری بیماری‌ها 3
34 آشنایی با برنامه های کاربردی 1 9 17 26 مبانی کامپیوتر(کد 08)
آزمایشگاه مبانی کامپیوتر(کد09)
35 آزمایشگاه برنامه های کاربردی 1 34  34 آشنایی با برنامه های کاربردی
36 برنامه نویسی مقدماتی 1.5 17 17 34 ریاضیات پایه (کد05)
مبانی کامپیوتر(کد 08)
37 آزمایشگاه برنامه نویسی مقدماتی 0.5 17 17 34 برنامه نویسی مقدماتی
38 ساختمان داده‌ها 2 34 34 ریاضیات پایه
39 برنامه نویسی پیشرفته 1.5 17 17 34 ساختمان داده‌ها
40 آزمایشگاه برنامه نویسی پیشرفته 0.5 17 17 برنامه نویسی پیشرفته
41 شبکه‌های کامپیوتری 1.5 17 17 34 مبانی کامپیوتر(کد 08)
42 آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری 0.5 17 17 شبکه‌های کامپیوتری
43 پایگاه داده‌ها 1.5 17 17 34 برنامه نویسی پیشرفته
44 آزمایشگاه پایگاه داده‌ها 0.5 17 17 پایگاه داده‌ها
45 سیستم‌های اطلاعات سلامت 2 34 34 مدیریت اطلاعات سلامت 1
46 مدیریت سیستم‌های اطلاعات سلامت 2 34 34 سیستم‌های اطلاعات سلامت
47 کاربرد سیستم‌های اطلاعات سلامت 2 34 34 مدیریت سیستم‌های اطلاعات سلامت
48 آزمایشگاه کاربرد سیستم‌های اطلاعات سلامت 1 34 34 کاربرد سیستم‌های اطلاعات سلامت
49 تحلیل و نمایش داده‌های سلامت 1.5 17 17 34 آمار حیاتی مقدماتی((کد06)
50 آزمایشگاه تحلیل و نمایش داده‌های سلامت 0.5 17 17 تحلیل و نمایش داده‌های سلامت
51 اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی 2 34 34 بیماری شناسی 3(کد 16)
52 پروژه تحقیق 2 68 68 روش تحقیق
جمع 92 واحد

ج) کارآموزی و کارآموزی در عرصه:

درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت

نظری عملی پیش‌نیاز یا هم‌نیاز
53 کار آموزی مدیریت اطلاعات سلامت 1 و 2 2 102 مدیریت اطلاعات سلامت 2
(قبل از کارآموزی در عرصه)
54 کار آموزی شاخص‌ها و تحلیل داده های سلامت 1 51 شاخص‌ها و داده‌های تحلیل سلامت
(قبل از کارآموزی در عرصه)
55 کار آموزی کدگذاری‌ها 1 51 کدگذاری بیماری‌ها 2
کدگذاری اقدامات پزشکی
(قبل از کارآموزی در عرصه)
56 کار آموزی کاربرد سیستم‌های اطلاعات سلامت 1 51 کاربرد سیستم‌های اطلاعات سلامت
(قبل از کارآموزی در عرصه)
57 کار آموزی کدگذاری مرگ و میر 1 51 کد گذاری مرگ و میر
58 کار آموزی در عرصه 1 5 255 کلیه دروس
59 کار آموزی در عرصه 1 5 255 کلیه دروس
جمع 16 واحد 816 ساعت

د) جدول دروس عمومی:

ردیف نام درس تعداد واحد ساعت دروس پیش نیاز
نظری عملی جمع
1 دو درس از دروس مبانی نظری اسلام* 4 68 ــ 68 ــ
2 یک درس از دروس اخلاق اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
3 یک درس از دروس انقلاب اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
4 یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
5 یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
6 ادبیات فارسی 4 51 ــ 51 ــ
7 زبان انگلیسی عمومی 3 51 ــ 51 ــ
8 تربیت بدنی (1) 1 ــ 34 34 ــ
9 تربیت بدنی (2) 1 ــ 34 34 8
10 دانش خانواده و جمعیت 2 34 ــ 34 ــ
10 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2 34 ــ 34 ــ
جمع 24

* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!