معرفی مجلات و لینک های مرتبط

ردیف عنوان صاحب امتیاز ناشر ISSN آدرس
1 پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8132
2008-2665
www.payavard.tums.ac.ir
2 تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2363 www.hsr.mui.ac.ir
3 مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-3870
2423-3498
www.jhbmi.ir
4 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1608-5671
2008-160X
www.majalleh.tbzmed.ac.ir
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260
1735-9279
www.jmums.mazums.ac.ir
6 مجله علمی پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-052X
2252-0619
www.jsmj.ajums.ac.ir
7 مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7853
1735-9813
www.him.mui.ac.ir
8 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 0044-6025
1735-9694
www.acta.tums.ac.ir
9 مجله انجمن مدیریت اطلاعات سلامت امریکا ایلینوی، آمریکا http://www.ahima.org
10 مجله انجمن انفورماتیک پزشکی امریکا بتزدا، مریلند، مریلند، آمریکا https://www.amia.org
11 فصلنامه الکترونیکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2383-3203
2476-2768
www.journal.nums.ac.ir
12 فصلنامه سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 5133-1735
7493-2228
www.ioh.iums.ac.ir
13 فصنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت www.journal.ihepsa.ir
14 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  1735-4625 www.jqr.kmu.ac.ir
15 مجله علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران  www.rjms.iums.ac.ir
16 فصلنامه سواد سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2476-4827 www.literacy.mums.ac.ir
 17 نشریه مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران  2008-1219 www.jha.iums.ac.ir
18 مجله مدیریت ارتقا سلامت انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2251-9947 http://jhpm.ir/

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!