امکانات و تجهیزات گروه فناوری اطلاعات سلامت

لیست تجهیزات و امکانات گروه HIT
عنوان کلاس ظرفیت 
کارگاه کامپیوتر 30 نفر
کارگاه HIS 30 نفر
سایت کامپیوتر 18 نفر
کلاس آناتومی 45 نفر
کلاس 101 40 نفر
کلاس 201 40 نفر
کلاس 202 40 نفر
کلاس 211 40 نفر
کلاس 216 45 نفر
کلاس 221 55 نفر
کلاس 241 25 نفر
کلاس 225 75 نفر
کلاس 231 55 نفر
کلاس 235 80 نفر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!