برنامه هفتگی فناوری اطلاعات سلامت نیمسال 4012

دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی4012

  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه مبانی کامپیوتر (دکتر مقبلی)
کد درس:4081 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
فیزیولوژی (دکتر صرافان)
کد درس:4011 گروه: 104
اتاق کنفرانس
یکشنبه ریاضیات پایه (دکتر مظاهری)
کد درس:4051 گروه: 104
کلاس 216
آناتومی (دکتر لطیفی)
کد درس: 4021 گروه: 104
کارگاه ارزیابی تغذیه
دوشنبه ژورنال کلاب
کلاس 235
آزمایشگاه مبانی کامپیوتر (خانم محمدزاده)
کد درس: 4091 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا (آقای صبوری)
کددرس: 500400 گروه: 5004 کلاس 216
سه شنبه فیزیولوژی (دکتر صرافان) (فرد)
کد درس:4011 گروه: 104 کلاس 221
اصطلاحات پزشکی 1 (خانم محمدآبادی)
کد درس: 4121 گروه: 104
کلاس 216
مدیریت اطلاعات سلامت 1 (دکتر یزدی پور)
کد درس: 4271 گروه: 104
کلاس 221
چهارشنبه اندیشه اسلامی 1 (رضاییان)
کددرس: 50011 گروه: 5002 (مشترک با علوم آز)
کلاس 225
زبان پیش (دکتر مقبلی)
کد درس: 50070 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
تربیت بدنی 1(دختران)استادعرفانیان
سالن ایران وجهان
کددرس:5008 گروه:5002 ساعت14 الی 15:30
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی4011

  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آز برنامه های کاربردی (دکتر جهانگیر)
کد درس: 4361 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر
برنامه نویسی مقدماتی (دکتر احمدزاده)
کد درس: 4371 گروه: 104
کارگاه HIS
یکشنبه بیماری شناسی 1 (دکتر لطیفی)
کد درس: 4141 گروه: 104
کارگاه ارزیابی تغذیه
صطلاحات پزشکی2 (خانم محمدآبادی)
کد درس: 4131 گروه: 104
اتاق کنفرانس
اندیشه اسلامی 2 (دکترنجفی)
کددرس: 50012 گروه: 5001 (مشترک با تغذیه)
کلاس 225
دوشنبه مدیریت اطلاعات سلامت2 (دکتر یزدی پور)
کد درس: 4281 گروه: 104
کلاس 211
ژورنال کلاب
کلاس 235
آشنایی با برنامه های کاربردی (دکتر احمدزاده)
کد درس: 4351 گروه: 104
کارگاه HIS
سه شنبه ساختمان داده ها (دکتر مظاهری)
کد درس: 4391 گروه: 104
کلاس 211
زبان عمومی (دکتر مقبلی)
کد درس: 5007 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
زبان عمومی (دکتر مقبلی) (فرد)
کد درس: گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
چهارشنبه آشنایی با عوامل بیماری زا (دکتر حسن زاده)
کد درس: 4031 گروه: 104
کلاس 202
آز برنامه نویسی مقدماتی (دکتر جهانگیر)
کد درس: 4381 گروه: 104
کارگاه HIS
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 4001

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه پایگاه داده ها (دکتر ثنایی فر)
کد درس:4441 گروه: 104
کارگاه HIS
تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان)
کددرس: 50051 گروه:5001
کلاس 235
زبان اختصاصی HIM (دکتر مظاهری) (فرد)
کد درس:4201 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2


آز شبکه های کامپیوتری (دکتر مظاهری) (زوج)
کد درس: 4431 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2

یکشنبه بیماری شناسی 3 (دکتر طباطبایی زاده)
کد درس:4161 گروه: 104
کلاس 202
شبکه های کامپیوتری (دکتر مظاهری)
کد درس: 4421 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت (دکتر مقبلی)
کد درس:4471 گروه: 104
کارگاه HIS
دوشنبه آمار حیاتی استنباطی (دکترمظاهری)
کد درس: 4181 گروه: 104
کارگاه HIS
ژورنال کلاب
کلاس 235
کدگذاری بیماری ها 2 (خانم مشعوف) (زوج)
کد درس: 4301 گروه: 104
کلاس 211
سه شنبه برنامه نویسی مقدماتی (دکتر ثنایی فر)
کد درس:4371 گروه: 104
کارگاه HIS
آز برنامه نویسی مقدماتی (دکتر ثنایی فر) (فرد)
کد درس: 4381 گروه: 104
کارگاه HIS


آز پایگاه داده ها (دکتر ثنایی فر) (زوج)
کد درس: 4451گروه: 104
کارگاه HIS

کدگذاری بیماری ها 2 (خانم مشعوف)
کد درس: 4301 گروه: 104
کارگاه HIS
چهارشنبه زبان اختصاصی HIM (دکتر مظاهری)
کد درس:4201 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
آیین زندگی () (مشترک با علوم آز)
کد درس: 50022 گروه: 500
کلاس 235
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 991

فناوری اطلاعات سلامت 991  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه اسناد بیمه بیمارستانی (آقای لطفی)
کد درس: 4241 گروه: 104
بیمارستان
طبقه بندی بین الملل (خانم مشعوف)
کد درس: 4331 گروه: 104
کارگاه HIS
درس پروژه تحقیق کددرس 4521 گروه 104  
یکشنبه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی (آقای نیرومند)
کد درس: 4261 گروه: 104
کلاس 241
کدگذاری اقدامات پزشکی(خانم مشعوف)
کدرس: 4321 گروه: 104
کارگاه HIS
  دانش خانواده خواهران (خانم )
کد درس: 500101 گروه: 5002 کلاس 235
دانش خانواده برادران (آقای )
کد درس: گروه: کلاس 201
 
دوشنبه تحلیل و نمایش داده ها (دکتر قوچان نژاد)
کد درس:4501 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2 
ژورنال کلاب
کلاس 235
سه شنبه اسناد بیمه بیمارستانی (دکتر وفایی) (فرد)
کد درس: 4241 گروه: 104 کلاس 241


اسناد بیمه سرپایی (دکتر وفایی) (زوج)
کد درس: 4251 گروه: 104 کلاس 241

شاخص ها و تحلیل داده های سلامت (خانم مشعوف)
کد درس: 4211 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر 2
مدیریت بهبود عملکرد (دکتر راثی) کددرس: 4231 گروه: 104
کلاس 221
اسناد بیمه سرپایی (آقای لطفی)
کد درس: 4251 گروه: 104
کلاس 221
چهارشنبه آز تحلیل و نمایش داده ها (دکتر پورجواد) (فرد)
کدرس: 4511 گروه: 104 کارگاه HIS


طبقه بندی بین الملل (خانم مشعوف) (زوج)
کد درس: 4331 گروه: 104 کارگاه HIS

انقلاب اسلامی (آقای عابدی)
کددرس: 50031گروه: 5001 (مشترک با تغذیه)
کلاس 231
 
پنجشنبه          
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 981

فناوری اطلاعات سلامت 981 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه2،کددرس 4591- کارآموزی کدگذاری کددرس 4551، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت کددرس 4561، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر کددرس 4571(خانم مشعوف)
گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
یکشنبه کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
دوشنبه کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
سه شنبه کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
چهارشنبه کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
کارآموزی در عرصه2، کارآموزی کدگذاری، کارآموزی کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت، کارآموزی کدگذاری مرگ و میر (خانم مشعوف)
کد درس: گروه: 104
پنجشنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!