دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی4001

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه زبان عمومی (دکتر مقبلی)
کد درس: 5007 گروه : 104
کلاس 211
آشنایی با برنامه های کاربردی (خانم علی نژاد) کددرس: 4351 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر
یکشنبه آشنایی با عوامل بیماری زا (دکتر حسن زاده)
کد درس: 4031 گروه: 104
کلاس 211
اصطلاحات پزشکی 2 (خانم محمدآبادی)
کددرس: 4131 گروه: 104
کلاس 231
دوشنبه ژورنال کلاب
کلاس 235
اندیشه اسلامی 2 (دکتر نجفی)
کددرس: 50012 گروه: 500
کلاس 235
سه شنبه مدیریت اطلاعات سلامت 2 (دکتر مرادی) کد درس: 4281 گروه: 104
کلاس 211
آزمایشگاه برنامه های کاربردی (دکتر جهانگیر- آقای شمسایی) کد درس: 4361گروه: 104
کارگاه HIS
بیماری شناسی 1 (دکتر لطیفی) کد درس: 4141 گروه: 104
کارگاه ارزیابی تغذیه
چهارشنبه برنامه نویسی مقدماتی (دکتر بخشایش)
کد درس: 4371 گروه:104
کارگاه کامپیوتر
آزمایشگاه برنامه نویسی مقدماتی (دکتر بخشایش) (فرد) کددرس: 4381 گروه: 104 کارگاه کامپیوتر


زبان عمومی (دکتر مقبلی) (زوج)
کلاس 201

ساختمان داده ها (خانم سزاوار)
کد درس: 4391 گروه:104
کلاس 231
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 991

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه آزمایشگاه پایگاه داده ها (دکتر جهانگیر) (فرد) کددرس: 4451 گروه: 104
کارگاه HIS
مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت (دکتر ستوده فر) کددرس: 4471 گروه: 104
کلاس 211
یکشنبه آمار حیاتی استنباطی (دکتر مظاهری) کد درس: 4181 گروه: 104
کارگاه HIS
زبان اختصاصی HIM (دکتر مظاهری) (زوج) کددرس: 4201 گروه: 104
کارگاه HIS


آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری (دکتر مظاهری) (فرد) کددرس: 4431 گروه: 104
کارگاه HIS

دوشنبه شبکه های کامپیوتری (دکتر مظاهری) کد درس: 4421 گروه: 104
کارگاه HIS
ژورنال کلاب
کلاس 235
کدگذاری بیماری ها 2 (خانم مشعوف) کد درس: 4301 گروه: 104
کارگاه HIS
سه شنبه بیماری شناسی 3 (دکتر لطیفی) کد درس: 4161 گروه: 104
کارگاه ارزیابی تغذیه
کدگذاری بیماری ها 2 (خانم مشعوف) کددرس: 4301 گروه: 104
کارگاه HIS
آیین زندگی (آقای کرامتی)
کد درس: 50022 گروه: 500
کلاس 216
چهارشنبه زبان اختصاصی HIM (دکتر مظاهری)
کد درس: 4201 گروه: 104
کارگاه HIS
پایگاه داده ها (دکتر جهانگیر)
کد درس: 4441 گروه: 104
کارگاه HIS
تفسیر موضوعی قرآن (آقای خاصیان)
کد درس: 50051 گروه: 500
کلاس 235
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 981

  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک (آقای لطفی)
کد درس: 4251 گروه : 104
کارگاه کامپیوتر
 
یکشنبه طبقه بندی های بین المللی تخصصی (خانم مشعوف) کد درس: 4331 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر
تحلیل و نمایش داده های سلامت (دکتر جهانگیر) کدرس: 4501 گروه: 104
کارگاه کامپیوتر
     
دوشنبه   ژورنال کلاب
کلاس 235
  مدیریت بهبود عملکرد در مراکز بهداشتی درمانی (دکتر راثی)
کد درس: 4231 گروه: 104
کلاس 211
نحوه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی (دکتر نیرومند)
کد درس: 4261 گروه: 104
کلاس 211
سه شنبه کدگذاری اقدامات پزشکی (خانم مشعوف)
کد درس: 4321 گروه: 104
کارگاه HIS
شاخص ها و تحلیل داده های سلامت (دکتر مظاهری) کد درس: 4211 گروه: 104
کلاس 231
طبقه بندی های بین المللی تخصصی (خانم مشعوف) کارگاه HIS


دانش خانواده خواهران (خانم هاشمی)
کد درس: 500101 گروه: 5001 کلاس 231


دانش خانواده برادران (آقای جعفری)
کد درس: 500101   گروه: 5002   کلاس 201

 

آزمایشگاه تحلیل و نمایش داده های سلامت (دکتر آقاجانی) کدرس: 4511 گروه: 104 کارگاه HIS
چهارشنبه رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی (دکتر مرادی) (فرد) کلاس 231


رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه سرپایی و پاراکلینیک (دکتر مرادی) (زوج) کلاس 231

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی (آقای لطفی)
کد درس: 4241 گروه : 104
کارگاه HIS
انقلاب اسلامی (آقای عابدی)
کد درس: 50031 گروه: 500
کلاس 231
 
پنجشنبه          
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 971

8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
یکشنبه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
دوشنبه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
سه شنبه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
چهارشنبه کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
کارآموزی در عرصه 3 و 4 (خانم مشعوف)
کد درس: 448 و 449
گروه: 104
پنجشنبه
دروس فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!