اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

مدیرگروه و اعضای هیات علمی و کارشناس گروه

 • سمت: عضو هیات علمی و مدیر گروه
 • ایمیل: habibih@varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 209
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول نظارت بر آزمایشگاه ها
 • ایمیل: keifyf@varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 105
 • مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
 • سمت: عضو هیات علمی
 • ایمیل: javidh@varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 208
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
 • سمت: عضو هیات علمی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه
 • ایمیل: hasanzadehse@varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 214
 • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی باکتری شناسی
 • سمت: کارشناس گروه و کارشناس آزمایشگاه ها
 • ایمیل: arazmjoos@varastegan.ac.ir
 • شماره تماس: 35091160 داخلی 211
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی

علوم آزمایشگاهی

اعضای گروه علوم آزمایشگاهیدکتر کیفیمدیر گروه علوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!