اساتید مشاور

برنامه هفتگی ساعت مشاوره اساتید گروه علوم آزمایشگاهی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه
یکشنبه آقای یعقوبی (941)
دوشنبه آقای مختاریه(972)
سه شنبه
چهار شنبه آقای طلوع(942)
دکتر کیفی(951)
پنج شنبه آقای پریزاده(961)
دکتر حبیبی(971)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!